Menu

Foreningen Fur Brand

Foreningens formål er at støtte almene og kulturelle formål på Fur til gavn for øens beboere samt at forestå og gennemføre kulturelle arrangementer. 

 

Udlodning af midler 

Bestyrelsen indkalder ansøgninger hver år i august. Ansøgningsfristen offentliggøres i SallingAvis og på FurNyt, hvor man også kan hente ansøgningsskemaet. 

 

Foreningens historie 

Den 1. januar 2005 var egenkapitalen i Fur Brandforsikring GS overført til Foreningen Fur Brand. Det skete, da Furs gamle brandkasse fra 1862 blev opløst. Det var den afgående bestyrelses ønske, at den egenkapital, som furboerne gennem mere end 140 år havde opbygget, fortsat skulle komme furboerne til gode. Derfor havde Foreningen Fur Brand fra starten i 2005 en egenkapital på godt 8,1 million kr. Bestyrelsen skulle hvert år udlodde en del af afkastet til almene og kulturelle formål på Fur.  

 

Efter 15 års virke havde Foreningen Fur Brand januar 2023 udloddet 2.532.767 kr. og egenkapitalen var vokset til godt 10,1 million.  

Medlemskab og kontingent: 

Da forsikringsselskabet blev opløst og pengene blev overført til en forening, blev alle selskabets kunder automatisk medlem af den nye forening. Det drejede sig om 254 medlemmer. Da det er en forening, skal der betales kontingent. Det er fastsat til 50 kr. årlig. Alle med bopæls adresse på Fur kan søge om medlemskab. Ansøgning herom sendes til formanden eller til bestyrelsen.  

 

Generalforsamling 

Foreningen Fur Brand afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes på FurNyt. vil man have indflydelse på foreningen, så skal man melde sig ind og møde op på generalforsamlingen. Det er i øvrigt en generalforsamling, der er kendt for den gode bespisning. 

Bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen, består af 5 medlemmer, og man kan ikke vælges til bestyrelsen efter at man er fyldt 70 år. Nederst i dette portræt kan du læse foreningens vedtægter. 

Bestyrelsen består af: 

Formand jan Pedersen. Telefon: 29 92 20 41 E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Kasserer Frank Baadsgaard 

Sekretær Laila Knudsen 

Menigt medlem: Ove Thomassen 

Menigt medlem Søren Ladefoged 

 

Dette foreningsportræt er skrevet af John Brinch Bertelsen og senest revideret juni 2024. Send info til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når portrættet skal opdateres. 

 


Vedtægter for Foreningen Fur Brand: 

Forening Fur Brand 

Advokat 

Skive  Holstebro Jebjerg Glyngøre  Rødding 
W. Schmith (H) Sv. E. Albrechtsen (H) Ole Lund (H) Lars Kopp (H) Bjarne Møller (H) Laurits Nielsen (H) Christa Westergaard (H) Jes Andersen (H)

Resenvej 83, 7800 Skive Tlf.nr. 9752 2722 

VEDTÆGTER 

for 

Foreningen Fur Brand 

 

FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 

 • §1

Foreningens navn er "Foreningen Fur Brand". Foreningen er stiftet af Fur Brandforsikring GS v/formand Egon Rasmussen, Bjerregårdsbakke 2, 7884 Fur. Foreningen er stiftet efter at Provinsforsikring har opsagt alle indgåede aftaler med Fur Brandforsikring GS. Fur Brandforsikring GS vedtog på generalforsamlingerne den 30/3 2004 samt 15.4.2004 med virkning fra den 1.1.2005 og under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse, at overdrage forsikringsporteføljen uden vederlag og afvikle al eksisterende forsikringsvirksomhed i fuld overensstemmelse med foreningens vedtægter, og fremsætte nærværende forslag om nye vedtægter, der er tilpasset den aktuelle situation, og som skal være gældende fra 1.1.2005. 

 • §2

Foreningen har hjemsted 7884 Fur og har adresse hos den til enhver tid siddende bestyrelsesformand, der er bosiddende på Fur, jf. vedtægtens § 9. 

 • §3

Foreningens formål er at støtte almene og kulturelle formål på Fur til gavn for øens beboere, samt at forestå og gennemføre kulturelle arrangementer. 

FORENINGENS AKTIVER OG EGENKAPITAL 

 • §4

Ved oprettelsen udgør foreningens formue kr. 8.158.481,00. 

 

MEDLEMMERNES SÆRLIGE RETTIGHEDER ELLER PLIGTER 

 • §5

Der er ikke tillagt: stifteren eller andre særlige rettigheder end det der følger af formålsbestemmelsen. 

Foreningens medlemmer er forsikringstagere i Fur Brandforsikring GS pr. 01.04.2004. Nye medlemmer med adresse på Fur  det være sig bopælsadresse  kan søge om medlemskab. Ansøgning skal fremsendes til formanden for den til enhver tid værende bestyrelse i foreningen. Beslutning træffes med simpelt flertal. 

Udmeldelse af foreningen sker ved fremsendelse af anbefalet skrivelse til formanden for den til enhver tid værende bestyrelse. Ved fraflytning fra Fur sker der automatisk udmeldelse af foreningen. 

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

Foreningens medlemmer har hverken i tilfælde af udmeldelse eller opløsning ret til nogen 

I andel af foreningens formue. 

 

GENERALFORSAMLING 

 • §6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens generalforsamlinger afholdes på Fur. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden april måneds udgang. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel. Indkaldelse sker af bestyrelsen ved offentliggørelse i en lokal husstandsomdelt ugeavis, samt eventuelt i et eller flere lokale dagblade. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt meddeles foreningen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling kan altid medtages forslag, der er meddelt foreningen senest den 1 februar. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, af 1/10 af medlemmerne eller af en af selskabets revisorer, når der skriftligt indsendes begæring herom med opgivelse af de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger finder sted på samme måde som indkaldelse til ordinære generalforsamlinger således, at indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at beslutningen er taget, eller bestyrelsen har modtaget anmodning derom. Foruden tid og sted for generalforsamlingens afholdelse skal indkaldelsen indeholde dagsorden for generalforsamlingen, ligesom det på tydelig måde skal fremgå af indkaldelsen, hvorvidt der er forslag til vedtægtsændringer. 

På den ordinære generalforsamling foretages: 

1) Valg af dirigent. 2) Beretning orn foreningens virksomhed i det forløbne år. 3) Godkendelse af årsrapport. 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5) Valg af 2 revisorer, hvoraf mindst 1 skal være registreret eller statsautoriseret. 

6) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 7) Eventuelt 

 • §7

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges til eftersyn for medlemmerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, på foreningens hjemsted. Inden samme frist fremlægges til eftersyn årsrapporter underskrevet af bestyrelsen og forsynet med revisorernes påtegning. 

Hvert medlem har 1 stemme ved afstemninger på generalforsamlinger samt højest 1 fuldmagt. 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. 

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af samtlige fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor. 

Dirigenten leder, forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåden og stemmeafgivningen. 

Dirigenten kan anordne skriftlig afstemning, der også skal finde sted, når mindst 5 tilstedeværende medlemmer forlanger det. 

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. 

 

BESTYRELSEN 

 • §9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen og medlemmer efter det 70. år kan ikke vælges.. For de af generalforsamlingen valgte gælder valget i 3 år således der de første 2 år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år, medens det femte medlem afgår tredje år. Der vælges 1 suppleant. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil og leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om væsentlige forhold af betydning for foreningen, som formanden måtte være blevet bekendt med. 

Bestyrelsen holder møde, når formanden, 1 bestyrelsesmedlem eller en af de valgte revisorer begærer dette. 

Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Over halvdelen af medlemmerne må være tilstede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Der føres forhandlingsprotokol ved alle bestyrelsesmøder. Heraf skal fremgå, hvem der har deltaget i mødet, hvilke beslutninger der er truffet i h.t. dagsordenen m.v.. Protokollen underskrives af mødedeltagerne. 

 

TEGNING 

 • §10

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 

 

REVISION 

 • §11

Til at reindere årsregnskabet: vælges af generalforsamlingen 2 revisorer, hvoraf den ene skal være registreret eller statsautoriseret revisor. Valget gælder for et år af gangen. 

 

ÅRSRAPPORTEN 

 • §12

ii Regnskabsåret er kalenderåret. 

Senest 1 måned efter at årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, skal det offentliggøres i en lokal husstandsomdelt ugeavis og eventuelt i et eller flere af de lokale dagblade. 

 

ANBRINGELSE AF FORENINGENS MIDLER 

 • §13

Bestyrelsen er forpligtet til at anbringe foreningens kapital på en hensigtsmæssig måde således, at foreningen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser. 

 

FORENINGENS OPLØSNING 

 • §14

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer i foreningen stemmer herfor på en generalforsamling. Til beslutning om foreningens sammenslutning med andet selskab eller forening kræves, at 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer herfor. 

Såfremt der ved forslag om opløsning ikke møder det tilstrækkelige antal stemmeberettigede, kan de mødte  såfremt 2/3 af disse stemmer herfor  beslutte, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan foreningens opløsning besluttes, såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor. 

 • §15

Såfremt foreningen opløses eller sammensluttes med et andet selskab eller forening, skal i foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Foreningens i formue kan således aldrig nogensinde ved opløsning tilfalde foreningens medlemmer. 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 30.3.2004 samt ekstraordinær generalforsamling den 15.4.2004. 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen