Menu

Furs Forenede Foreninger - FFF

Furs Forenede Foreninger - FFF

Furs Forenede Foreninger - FFF
Seks af Furs foreninger er gået sammen i Furs Forenede Foreninger (FFF). Det er et samvirke, der planlægger og gennemfører arrangementer, der er for store for den enkelte forening.
FFF blev stiftet i 1998 forud for gennemførelsen af et ”Åben Ø”-arrangement, hvor der deltog omkring 4000 personer.
Hver forening har udpeget 1-2 personer til FFF’s samarbejdsudvalg, der normalt holder 6 årlige møder. Her planlægges og evalueres arrangementerne, ligesom man koordinerer arbejdsopgaverne for de omkring 100 frivillige, der gennemfører arrangementerne.
FFF har en opsparet egenkapital, der gør foreningssamvirkets drift uafhængig af de deltagende foreningers økonomi. FFF’s virke har med en enkelt undtagelse givet et årligt overskud, der enten hensættes eller deles mellem de deltagende foreninger. Et underskud dækkes af den opsparede egenkapital. Du kan læse foreningens gældende vedtægter nederst i dette dokument.

FFF har 3 traditionsrige arrangementer, der gennemføres år efter år: Marchen Fur Rundt i juli, træskibssejladsen i september og en hjælperfest.

Marchen Fur Rundt:
Hvert år – altid den anden lørdag i juli – afholdes marchen Fur Rundt. Det skete første gang i 1969. Starten går fra havnen kl. 8 og et par timer frem. Mere end 1.000 personer løber, går, slentrer, sejler eller cykler øen rundt. Undervejs er der 3 rastepladser. Nogle tilbagelægger de godt 20 km på et par timer, andre bruger 6-8. Når man kommer i mål på Fur Havn kan man købe grillmad, drikkevarer og sidst på eftermiddagen også aftensmad. Om aftenen spilles der op til havnebal i det store telt. Alle er velkomne – med eller uden vabler!

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt:
Hvert år i uge 37 samles omkring 65 gamle træskibe til kapsejladsen Limfjorden Rundt. Skibene kommer fra Danmark, Norge og Sverige. Og det er Nordens største træskibssejlads. I løbet af fredagen anløber de stolte skibe Fur Havn med omkring 700 ”søfolk”. Om aftenen er der fællesspisning og musik i teltet. Næste morgen lyder startskuddet kl. 9. Skonnerter, galeaser og mange andre bådtyper forlader igen Fur for fulde sejl.
Man kan opleve folk, der samles på Furs udsigtspunkter for at nyde synet af de smukke sejlskibe på fjorden. Mange tager en tur på havnen om fredagen for på nærmeste hold at nyde skibene og duften af tjæret tovværk.

Hjælperfesten:
Det er blevet en tradition, at FFF hvert år i vinterperioden inviterer de omkring 100 frivillige til en hjælperfest, som tak for indsatsen. Den frivillige indsats er helt afgørende for foreningens virke. Til hjælperfesten inviteres de nye tilflyttere, der er kommet til Fur de seneste to år. Så får de også mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Læs mere om FFF på FurNyt:
Husk at der er fri søgning i FurNyts arkiv. Prøv at søge på foreningens navn eller en aktivitet.

Kontingent:
De deltagende foreninger skal indskyde 5.000 kr. for at blive optaget i Furs Forenede Foreninger. Medlemskredsen består af Fur Bådelaug, Fur kunst, Fur Læseforening, Fur Museums Støtteforening, Fur Tennisklub og Fur Ø-forening.

Furs Forenede Foreningers samarbejdsudvalg består af:
Formand John Brinch Bertelsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand Birgit Ladefoged: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sekretær Ute Wagner: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tovholder for Limfjorden Rundt Janne Søndergaard: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Birthe Vester: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Ea Fur: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Jørn Krone Kristensen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Kirsten Blegager: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Knud Peder Jensen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Lauers Ramskov: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Otto Vester: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dette foreningsportræt er skrevet af John Brinch Bertelsen og sidst opdateret den 14/11 2022. Send info til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når portrættet skal opdateres.

Samarbejdsaftale for
Furs Forenede Foreninger
    
§1    Furs Forenede Foreninger (FFF) er et foreningssamvirke, der koordinerer samarbejdet om fællesarrangementer og – initiativer, der er for omfattende for den enkelte forening.

§ 2     Alle foreninger, der er hjemmehørende på Fur, kan optages i FFF mod at betale et indskud på 5.000 kr. Samarbejdsaftalen skal underskrives af medlemsforeningernes bestyrelsesformænd.

§3a    FFF ledes af et samarbejdsudvalg bestående af højest 2 repræsentanter for hver af de deltagende foreninger. Repræsentanterne udpeges af de enkelte foreningers bestyrelser og refererer tilbage til disse efter de enkelte foreningers forretningsorden.

§3b    FFF tegnes af formanden og kassereren. I tilfælde af formandens fravær af kassereren sammen med to andre medlem af samarbejdsudvalget.

§3c    FFF kan give prokura til en ekstern bogholder/regnskabsfører uden for samarbejdsudvalget.

§ 4     På første møde hvert år senest 1. maj konstituerer Samarbejdsudvalget sig med Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og Arrangementsansvarlige.

§5    På første møde hvert år udpeger samarbejdsudvalget 2 revisorer.

§6    Alle medlemmer af samarbejdsudvalget kan på deres foreningers vegne komme med forslag til fællesarrangementer. Det står de deltagende foreninger frit, om de ønsker at deltage i et forestående arrangement.

§ 7a     Et arrangement ledes af en arrangementsansvarlig som udpeges af samarbejdsudvalget. Den arrangementsansvarlige skal udpeges blandt samarbejdsudvalgets medlemmer.

 §7b     Alle foreninger tilmeldt FFF bidrager med medhjælpere til FFFs arrangementer. Den arrangementsansvarlige meddeler, i god tid før afholdelsen, de enkelte foreninger hvor mange medhjælpere, der er behov for og hvilke opgaver, der skal løses.

§8    Efter hvert arrangement skal der udarbejdes et arrangementsregnskab med samtlige afholdte udgifter og indtægter. Regnskabet skal godkendes af FFF’s samarbejdsudvalg.

§ 9     Et eventuelt arrangementsoverskud indsættes på FFF´s konto, indtil der er opbygget en likvid kapital på 60.000 kr. Den likvide kapital skal øges med 10.000 kr. årligt til beløbet udgør 90.000 kr.

§10a     FFF skal have 60.000 kr. i likvid kapital stigende med 10.000 kr. årligt til beløbet udgør 90.000 kr.

§10b Når FFF´s likvide kapital efter et arrangement overstiger 60.000 kr. - stigende med        10.000 kr. årligt til 90.000 kr. - skal der ske en uddeling af det overskydende beløb til de deltagende foreninger.
Foreninger, der har frameldt sig at stille med medhjælpere til et arrangement, deltager ikke i uddelingen efter dette konkrete arrangement.
§10c Uddelingen af overskud sker én gang årligt, inden udgangen af det pågældende kalenderår.

§11 Et eventuelt arrangementsunderskud dækkes af FFF´s likvide kapital.

§12.    En evt. ændring af den likvide kapital (jf. §10) skal godkendes af et flertal af de deltagende foreningers bestyrelser.

§13     FFF´s Samarbejdsudvalg kan ikke indgå i varige forpligtelser, der indebærer, at den likvide kapital falder til under 60.000 kr. stigende med 10.000 kr. årligt til 90.000 kr.

§14    En forening kan ekskluderes, hvis mindst 2/3 af de deltagende foreninger i FFF stemmer for det.

§15    En forening kan melde sig ud af FFF. Udmeldelse skal ske skriftligt og vil altid være med virkning pr. d. 31/12 i det kalenderår begæring om udmeldelse indgives. Begæringen skal være under¬skrevet af den pågældende forenings bestyrelsesformand.

§16    Hvis en forening ekskluderes eller træder ud af FFF, mister den pågældende forening både sit indskud og sin andel af den opsparede kapital.

§17    Hvis samtlige deltagende foreninger kollektivt opløser FFF, fordeles FFF aktiver mellem de deltagende foreninger. FFF betragtes som værende opløst, hvis antallet af deltagende foreninger falder til 4 eller derunder.

Denne samarbejdsaftale er godkendt af FFF’s samarbejdsudvalg foråret 2022 og efterfølgende af de enkelte foreningers bestyrelser. De deltagende foreninger tiltræder aftalen med formændenes underskrift. Samarbejdsaftalen erstatter tidligere aftaler og træder i kraft når der foreligger en underskrevet aftale, dog senest 1. juli 2022.Fur Ø-forening              Fur Bådelaug          Fur læseforening
Dorte Christensen         Tove Heidemann         Birte Vester

 
    
    
Fur Tennisklub         Fur Museums Støtteforening     Furkunst
Knud Peder Jensen         Otto Vester            Inge Lise Larsen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Efterårskoncerterne fylder Fur Forsamlingshus.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen