Menu

Ø-udvalget skal høres om Børnehus på Fur

  • Skrevet af 

Børne- og Familieudvalget valgte at udsætte sagen om en eventuel nedlæggelse af Fur Børnehave, idet udvalgte ønsker at lade Ø-udvalget komme med et høringssvar. Bestyrelsen for Selde Børnehave anbefaler i sit høringssvar en nedlæggelse af Fur Børnehave

Børne- og Familieudvalget valgte at udsætte sagen om en eventuel nedlæggelse af Fur Børnehave, idet udvalgte ønsker at lade Ø-udvalget komme med et høringssvar. Bestyrelsen for Selde Børnehave anbefaler i sit høringssvar en nedlæggelse af Fur Børnehave.

Onsdag den 5. maj var sagen om  eventuel nedlæggelse af Fur Børnehave endnu engang på dagsordnen hos Børne- og Familieudvalget. Forvaltningen havde indstillet,  at Børne- og Familieudvalget indstillede  til Byrådet,  at vedtage model 1, der indebærer, at SFO- og børnehavedelen bliver adskilt, således at der fremadrettet vil være en SFO-del på Fur, mens børnehavetilbuddet fortrinsvist vil blive i Selde Børnehave. 

Skolebestyrelsen, Fursund Skoles Medarbejder-udvalg og bestyrelsen for Selde Børnehave havde forud afgivet høringssvar til Børne- og Familieudvalget. Skolebestyrelsen kunne anbefale model 2, der indebærer, at kommunen giver en underskudsgaranti for børnehaven, der så fortsætter som hidtil under Fursund Skole.

Bestyrelsen for Selde Børnehave anbefalede i sit høringssvar model to, der indebærer at Fur Børnehave  nedlægges og at Selde børnehave bliver fremtidens pasningstilbud for de  børn, som ønske i børnehave. Samme indstilling havde Fursund Skoles Medarbejder-udvalg

Børne- og Familieudvalget vedtog imidlertid at udsætte sagen, ”idet punktet er sendt til høring i Ø-udvalget. Ø-udvalgets høringssvar forelægges Børne- og Familieudvalget, forinden der udarbejdes indstilling til Økonomiudvalg og Byråd”.

Dermed kan det siges, at bolden i øjeblik er sendt til hjørnespark.


Se sagens  tre modeller og høringssvar:
 

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd  
 

INDSTILLING

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Byrådet:

·          at vedtage model 1

·          at Fursund Skole i samarbejde med Selde Børnehave og Dagplejen snarest muligt indkalder forældrene til børnehavebørnene snarest muligt indkaldes til orienteringsmøde, hvor også eventuelt behov for dagpleje undersøges.  
 

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget vedtog den 7. april 2010 at sende tre modelforslag i høring blandt Skolebestyrelsen ved Fursund Skole, Forældrebestyrelsen ved Selde Børnehave samt Forældrebestyrelsen ved Den Kommunale Dagpleje, idet udvalget anbefalede model 1. 

Udvalget ønskede samtidig at signalere, at såfremt der viser sig behov blandt de involverede forældre for at benytte dagpleje, er Børne- og Familieudvalget indstillet på at undersøge muligheden for etablering af en stordagpleje på Fur. 

Der er indkommet høringssvar fra Fursundskolens bestyrelse og MED-udvalg, og fra Selde Børnehaves bestyrelse samt MED-udvalg. 

Af høringssvarene fremgår det, at Fursundskolens bestyrelse anbefaler model 2, mens Fursundskolens MED-udvalg er enig i Børne- og Familieudvalgets anbefaling af model 1. Selde Børnehaves bestyrelse samt MED-udvalg anbefaler model 1.  
 

Model 1:

Adskillelse af SFO- og børnehavedelen, hvor børnehavetilbuddet primært er Selde Børnehave, dog kombineret med mulighed for udvidet dagpleje 

Model 1 vil indebære, at SFO- og børnehavedelen bliver adskilt, således at der fremadrettet vil være en SFO-del på Fur, mens børnehavetilbuddet fortrinsvist vil blive i Selde Børnehave. 

Selde Børnehave vil i relevant omfang samarbejde med afdelingen af Fursund Skole beliggende på  Fur om brug af lokalerne i det eksisterende børnehus. Børnene afleveres og afhentes i Selde Børnehave. 

Der vil for forældre bosiddende på Fur – som alternativ til Selde Børnehave - være mulighed for at vælge et udvidet dagplejetilbud for børnehavebørn. 

Det udvidede dagplejetilbud ligner i udgangspunktet et ”normalt” dagplejetilbud for så  vidt angår indhold (naturligvis målrettet en ældre målgruppe) og takst, og heri indeholdt mad. Ønsker forældrene at tage imod Kommunens tilbud om sprogvurdering, vil dette kunne ske i Selde Børnehave på  samme vis, som for børn i lokalområdet, der ikke er tilknyttet andet pasningstilbud (kommunalt eller privat). 

Dagplejerne vil samarbejde med afdelingen af Fursund Skole beliggende på Fur om brug af lokalerne i det eksisterende børnehus – eksempelvis i forbindelse med legestue m.v. 

Økonomi:

Nettodriftsudgiften pr. barn i dagplejen udgør 78.700 kr. jf. tildelingsmodellen til dagplejen. Nettodriftsudgiften pr. barn – når der er under syv børn –  udgør 78.877 kr. Nettodriftsudgiften – når der er flere end syv børn – udgør 31.708 kr. 

Sammenligner man de faktiske udgifter i 2009 til i gennemsnit syv dagplejebørn og syv børnehavebørn udgør udgiften sammenlagt 1.287.948 kr. 

Hvis der til det samme antal børn skulle udbetales tilskud til en privat institution (uden SFO-børn) ville udgiften udgøre 1.046.229. Altså en mindreudgift på  ca. 240.000 kr. (se bilag 1).  
 

Model 2:

Fortsættelse af den nuværende ordning med ekstra tilført økonomi. 

Model 2 er en fortsættelse af den ordning, der i dag fungerer på Fur. Det vil sige, at SFO-børn og børnehavebørn i perioder passes sammen. Det er samtidig ensbetydende med, at personalet arbejder med begge grupper af børn. En fortsættelse af modellen indebærer fortsat ledelse under Fursundskolen.

Denne model har fungeret på  tilfredsstillende vis. Dog har der været perioder, hvor det har været svært at tilgodese begge børnegruppers behov. Dette er måske mere udtalt i dag, hvor børnegruppen er begrænset på grund af det faldende børnetal på Fur. 

Økonomi:

Med baggrund i den aktuelle tildeling og det budget, ledelsen på Fursund Skole vurderer nødvendigt for at kunne opretholde et pasningstilbud, der økonomisk balancerer, vil det kræve ekstra tilførsel på 373.055 kr. årligt.  (se bilag 2).  
 

Model 3:

Et børnehus for de 0 – 10 årige børn, placeret i de nuværende bygninger under Skolens ledelse (modellen kræver dispensation). 

I denne model arbejdes der med at samle alle børn i aldersgruppen 0 – 10 år, altså  vuggestuebørn, børnehavebørn og SFO-børn i et hus. Denne model indebærer også ledelse under Fursund Skole. 

Der vil i denne model stilles meget store pædagogiske krav til personalet, idet personalet rent pædagogisk skal spænde over en stor aldersgruppe med vidt forskellige behov. Det vil også være nødvendigt at lave visse bygningsmæssige forandringer, hvis alle tre aldersgrupper skal rummes i huset. 

Der vil for de to sidstnævnte modeller altid være den usikkerhed, at børnetallet vil være faldende, og at der dermed vil være for få udviklingsmuligheder for børnene.  

Økonomi:

Der er i forbindelse med modellen regnet med to forskellige børnetal. Udregningen er – ligesom i model 2 – foretaget på baggrund af Fursund Skoles forventning om et holdbart budget sammenholdt med den nuværende tildeling. 

Med et børnetal på seks vuggestuebørn, syv børnehavebørn og 20 SFO-børn vil det kræve ekstra tilførsel på 563.258 kr. sammenholdt med den nuværende tildeling.  

Med et børnetal på otte vuggestuebørn, 10 børnehavebørn samt 20 SFO-børn vil det kræve en ekstra tilførsel 257.681 kr. (se bilag 3 a og b).  
 

JURA (herunder lovgrundlag)

Der vil i forbindelse med model 3 skulle søges om dispensation fra Undervisningsministeriet til at oprette et fælles Børnehus fra 0-10 år.  
 

ØKONOMI  
 

BILAG

779-2010-117832 Høringssvar vedr. USFO 20.04.10. Fra Fursund Skoles MED-udvalg
779-2010-117830 Høringssvar vedr. USFO 20.04.10 Fra Fursund Skolebestyrelse
779-2010-117829 Høringssvar fra Selde Børnehaves bestyrelse og MED-udvalg
779-2010-79963 Udgifter til dagpasning på  Fur - Bilag 1
779-2010-64471 skolebestyrelsen Bilag 2
779-2010-64474 skolebestyrelsen Bilag 3a
779-2010-64472 skolebestyrelsen Bilag 3b
 
 

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET  DEN 5. MAJ 2010

Fraværende: Elsemarie Trøst  

Børne- og Familieudvalget vedtog at udsætte sagen, idet punktet er sendt til høring i Ø-udvalget.

Ø-udvalgets høringssvar forelægges Børne- og Familieudvalget, forinden der udarbejdes indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.


Bilag: Høringssvar vedr. USFO 20.04.10. Fra Fursund Skoles MED-udvalg

Høringssvar

Vedr. USFO Fur.

MED-udvalget ved Fursund Skole er enige i udvalgets indstilling om, at adskille SFO- og

børnehavedelen på Fursund Skole. MED-udvalget tager derfor børne- familieudvalgets indstilling

til efterretning.

Venlig hilsen


Bilag: Høringssvar vedr. USFO 20.04.10 Fra Fursund Skolebestyrelse

Høringssvar

Vedr. USFO Fur.

Skolebestyrelsen ved Fursund Skole anbefaler model 2, der indeholder en underskudsgaranti.

Vi håber på en snarlig afgørelse.

Venlig hilsen


Bilag: Høringssvar fra Selde Børnehaves bestyrelse og MED-udvalg

Den 22. april 2010

Høringssvar vedr. fremtiden for Børnehuset på Fur

Såvel personalet som forældrebestyrelsen ved Selde Børnehave har drøftet de 3 fremsendte forslag.

Selde Børnehave har de fysiske rammer til at tage imod børnene fra Fur Børnehave.

Der er enighed om at anbefale model 1, der indebærer, at SFO-delen adskilles fra børnehavedelen, og at det primære børnehavetilbud dermed bliver Selde Børnehave.

På forældrebestyrelsens vegne                På Selde Børnehaves vegne

Anna Friis                                              Lone Rahn Heskjær

forældrebestyrelsesformand                    institutionsleder 

07.05.2010
www.furnyt.dk

Til toppen