Menu

Referat generalforsamling Fursund Turistforening d. 21/3-24, Fur Færgekro - samt Årsberetning

  • Skrevet af 
Referat generalforsamling Fursund Turistforening d. 21/3-24, Fur Færgekro - samt Årsberetning

 Referat generalforsamling Fursund Turistforening d. 21/3-24, Fur Færgekro (og Årsberetning efterfølgende)

  

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Betina Bugge, og hun bliver valgt. Hun erklærer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

  

  

2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år. 

Jørgen Ruby beretter: 

  

Se beretning vedhæftet. 

  

I beretningen lægges der op til debat om foreningens fremtidige virke. Skal der være et turistkontor? mm. 

Salens bemærkninger til dette: 

  

• bestyrelsen mener, at turistkontoret er skrøbeligt ift. at holde det bemandet. Der er ingen salg, så viener ikke på det Vi tjener kun på guiderne og pylonerne. 

  

• Som erhvervsdrivende er de interesserede i, at turisterne føler sig godt modtaget og kan få svar på deres spørgsmål. 

  

• Det er bedre og har større værdi, at der er et fysisk sted, hvor man kan få menneskelig kontakt ift. at få svar på spørgsmål. 

  

• Den nye aftale med Fur Event, hvor bemandingsplanen er udgået, giver et for stort arbejde til foreningen og bestyrelsen ift. at sikre bemanding og økonomien i det. 

  

• Bekymring for, at alle turisterne kommer ind i Cirkeline, og det er de ikke interesserede i. 

  

• Der er en økonomisk problemstilling ift., at der ikke er så stor annoncetegning, som er vores største indtægtskilde. Yderligere er den vigtigste opgave at få turisterne hertil. 

  

• Det giver ikke så meget mening med et turistkontor, da man kan kigge ind på kroen, bryghuset, gallerier, campingpladsen mm. Synes det er på tide at ryste posen og bruge de 150.000 kr, der kan spares, på evt. flere guider rundt omkring i Danmark og vores nabolande. 

Der kunne evt. laves små bjælkehytter med turbrochurer. Cyklerne er jo ikke længere vores opgave, så den del står Fur Event for. 

  

• Forslag om, at man i turistsæsonen kan tage over i køen på Branden eller på færgen og udlevere Fur og Østsalling guider. 

  

• Der spørges om, det ikke var meningen, at Kenneth og Fur Event skulle sørge for turistkontoret, men får som svar, at den aftale er ændret, da Fur Event ikke kan overkomme opgaven længere. De lokale erhvervsdrivende har været glade for, at der har været et fysisk turistkontor. 

  

• Der fortælles, at der er mange gode eksempler i Danmark på turistede områder, som ikke har turistkontorer, men andre løsninger. Dog mener de også, at den aldersgruppe, der kommer til Fur, gerne vil have den personlige kontakt til råd og vejledning ift. oplevelser på øen. Der udvises også bekymring for Cirkeline, som får mange turistspørgsmål. 

  

• Der er ikke økonomi og foreningskræfter til både at bemande kontoret , skaffe annoncører til guiderne og arbejdet med Fur-standen på Ferie for alle messen.  

 

• Tidligere fik turistkontorer op til 300.000 kr fra kommunen, og her havde foreningen råd til en fuldtidsansat til at kunne varetage de mange opgaver, som nu ligger på frivillige kræfter – bestyrelsen. 

  

• Den kommende generation kommer ikke til at besøge turistkontorer generelt, de bruger nettet og undersøger på forhånd. 

  

• Der gives udtryk for, at debatten ligger et underligt sted, men det har bestyrelsen valgt pga. det kan have betydning for det forestående valg, som kommer senere på dagsordenen. 

  

• Der konkluderes, at ud fra samtalen lyder det til, at det enten er et bemandet kontor eller en messe, og man ville derfor gerne have hørt/set budgettet først. Og ønsker til den næste generalforsamling, at der kommer nogle økonomiske forslag på bordet til, hvordan det kunne se ud. 

  

• Der har tidligere været kæmpet for et bemandet kontor, men man ser også, at det er tid til forandring. Evt. QR-koder. 

  

• I forhold til messen er det svært at søge støtte hjem fra kommunen og lokale, da de kasser eller muligheder er udtømt. 

  

• Der kommer omkring 250.000 besøgende til øen og kun ca. 27.000 på turistkontoret = ca. 10 %. Så øen gør allerede en stor del selv. 

 

Beretningen er godkendt. 

 

 

 

 

 

3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og budget. 

- fremlægges af Brian Bugge. 

 

De tidligere klyngemidler er lagt over til turistkontoret, derfor et større beløb derfra. 

 

BUDGET fremlægges af Brian Bugge. 

• Aktiviteter og event er kun påskepakken. 

• Den Blinde Guide er overgået til andet. 

 

Budgettet for 2024 viser -14.055 kr. Hvor det i 2023 lå på ca +48.500 kr 

 

Det bliver godkendt. 

 

 

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

 

Der er ikke forslag til ændret kontingent og budgettet er godkendt ud fra det kontingent der er for nuværende. 

 

 

 

5. Forslag fremsat af bestyrrelsen og foreningens medlemmer. 

- der er ingen. 

 

 

 

6. Valg af medlemmer til Bestyrrelsen (for en 2-årig periode) + suppleant for en 1-årig periode. 

I lige år er der direkte valg til formandsposten. 

 

 

Valg af formand: Jørgen Ruby ønsker at udtræde af Bestyrrelsen  

Der er forslag om Betina Bugge - det er en enig bestyrrelse, der foreslår hende. 

 

Bettina gør det klart at hendes formandsskab kommer til at arbejde ud fra at nedlægge det bemandede kontor, hvis hun bliver valgt. 

 

Der spørges om der kan være nogle forbehold ift at hendes mand står for regnskabet. Det er blevet undersøgt ved advokat og der er ikke noget juridisk i vejen, da Brian Bugge ikke har stemmeret i bestyrrelsen, da han ikke er valgt, men ansat. 

 

Hermed er Betina Bugge valgt til formand. 

 

 

Valg af bestrelsesmedlemmer:  

Anette Gaden (modtager genvalg) 

Janne Søndergaard (modtager genvalg) 

 

Der er ingen modkandidater så begge er genvalgt. 

 

Valg af suppleant for en etårig periode. Torben Lange Simonsen modtager ikke genvalg. 

 

Fie Bugge melder sig og bliver valgt ind, som suppleant. 

 

 

 

7. Valg af revisor (for en 2-årig periode) + 1 revisorsuppleant for 1-årig periode. 

På valg til revisor posten er Anne Marie Mortensen,som ikke har sagt om hun  genopstiller, men det kan hun heller ikke, da hun er valgt fra Færgen og de er ikke længere medlemmer. 

 

Jørgen Ruby (afgående formand) melder sig og bliver valgt. 

 

 

På valg revisor suppleant er Torben Rasmussen - og han fortsætter. 

 

 

 

 

8. Eventuelt 

 

Jørgen Ruby tager ordet for at ære årets Fursund borger med et par gode flasker vin. Valget er falget på Jørgen Christiansen, som har gjort et stort arbejde for både området og foreningen. 

 

Jørgen Christiansen er stolt og beæret over prisen. Men mener stadig at “sammen er vi stærke” 

 

Janne tager ordet for at takke Jørgen Ruby for hans arbejde i bestyrrelsen og overrækker en flaske. 

 

Jørgen Ruby erklærer generalforsamlingen for sluttet. 

 

 

Ud over de nyvalgte sidder der bestyrrelsesmedlem Bente Jensen, Lisbeth Bundgaard 

Revisor Jørgen Christiansen 

----------------------------------------------

ÅRSBERETNING

Allerede da jeg første gang kom i foreningens bestyrelse, fik jeg af bestyrelsen mandat til at knytte både Brian og Jørgen så tæt til bestyrelsen som muligt, og fik lov til at de begge fik indsigt i referater. Begge har siden hjulpet til, og jeg vil gerne på bestyrelsens og egne vegne, rette en meget stor tak til den tidligere formand og næstformand, for en hjælp der har betydet, at vi igen i denne periode er landet rigtig fint med nærmest alle de opgaver, der lå og ventede.

Samarbejdet med destination Limfjorden, har i perioden -jo især via Jørgen Christiansen- været særdeles nært. Det så vi igen i år på Herningmessen, hvor masser af frivillige fra Fur mødte op, og gjorde et kæmpearbejde for vores fælles stand. Vores stande var igen ”Stedet” der tiltrak sig opmærksomhed. På et kæmpeområde, -- igen langt større end hvad man ellers kunne forvente, når man så på hvad de andre områder havde med af folk og stande, -- der var vi sammen med Destination Limfjorden, et stort trækplaster.
Det samlede besøgsantal på Herning messen var over 57.000, og vores stande var velbesøgte med over 10.000 registrerede gæster. I år var vi suverænt den største enkeltstand i Danmarkshallen, og Fur overgik sågar Bornholm. Jørgen var af destination Limfjorden indsat som messekoordinator, da direktørskifte og medarbejderskifte på samme tid, var ved at skabe lidt panik i hovedkvarteret i Nykøbing Mors. Læg dertil at jeg selv, og den afgående suppleant Torben Lange Simonsen, var delvist indisponible grundet overvældende arbejdsopgaver. Jeg var dybt taknemmelig da Jørgen fik sat en nødplan på skinner der gjorde at vi fik løst opgaven. Alle sprang til, - både bestyrelsesmedlemmer og andre, så jeg kunne passe mit egentlige arbejde uden at gå ned med stress. Jørgen fortalte mig, at da man mødte frem til opstillingen af den samlede 300 m2 messestand, så vendte hele skidtet spejlvendt, så lampemontering og alt andet måtte lyntilrettes, så det stod rigtigt. Også den udfordring løste Hr. Christiansen, og hvis man ved hvordan systemet på messen fungerer så er det lidt af et mirakel, der her blev skabt.

Skuffelsen over at Skive kommune reelt set svigtede os fælt, ved både at undlade at trykke de populære gratisbilletter til færgen, som folk tidligere fik udleveret, men også ved at man helt og holdent stod af økonomisk, i forhold til både messen og vores turistguide, det sidder stadig som en forhindring for at få det ellers så gode forhold vi tidligere har haft til kommunens færgeri, til at udvikle sig igen. Fur museum havde også udfordringer der gjorde at de midlertidigt måtte skære ned, men ved fælles hjælp og frivilligt arbejde fra museets flinke medarbejdere faldt det hele på plads og mit bud er, at vi næste år er tilbage ved normalen for museets vedkommende.

Der er mange at takke for både opsætning og nedtagning, og bemanding af standene i alle dagene. Igen en særlig tak til Jørgen der nærmest som sædvanlig på mirakuløs vis både fik skaffet et meget stort areal og sikret godt styr på logistikken. Tæt på tredive mand gik i gang ved nedtagningen af Destination Limfjords siden og Fur siden, så her var der en synlig forbedring i forhold til forrige gang hvor det næsten kun var Tordenskjolds soldater fra Fur der stod tilbage med hele problemet. Godt gået hr. Christiansen og alle de flittige hænder der hjalp til. Indsatsen på Herning messen kan ikke vurderes højt nok, og har stor betydning for tilstrømningen af gæster til Fur i det hele taget.

Fursund Turistforening er repræsenteret i Skive kommunes Ø-udvalg, sammen med blandt andet Furs Udviklingsråd, og andre foreninger her på øen. Vi har deltaget i møderne, og det er en fordel at vi på denne måde får indflydelse på udviklingen. Fursund Turistforening kan sammen med udviklingsrådet i større grad varetage især turistvirksomhedernes interesser.
John, der er formand for udviklingsrådet, har ret når han siger at repræsentationen fra Fur skal være netop så bred at vi er sikre på at alle interesser bliver tilgodeset. Det er bl.a. gratis-perioderne for færgen der bliver indstillet til byrådet her, og det er jo ganske væsentligt for mange. Jeg havde via min dobbelt kasket som medlem af både furkunst bestyrelse, samt turistforeningen, også mulighed for at gå furkunsts ærinde i den sammenhæng og referere tilbage. Det er slut nu, så de kommer til at mangle den direkte adgang.

Vi fik også i årets løb en henvendelse om, at vi burde blande os i debatten om udgravningerne i bakkerne. I Bestyrelsen er vi enige om, at vi hver for sig naturligvis kan have en mening om den sag, men at vi som turistforening med et kommercielt sigte, måske nok interesserer os for naturens skønhed, men at vi klart overlader den sag til de rette organisationer og myndigheder, såsom fredningsmyndigheder, miljøorganisationer, kommuner og regioner.

Fursund Turistforening og Fur Event deles om adressen Stenøre 10.
Den aftale vi har med Fur Event betyder, at vi fortsat kort sagt deles om huslejen og udgifterne, og at Turistforeningen fortsat tjener penge på pylonerne, der drives på frivillig basis af Brian – og tak for det Brian. Cyklerne derimod er nu helt afskrevet, og overgået til Fur-Event. Da tiden der skulle gå for forældelse i forhold til LAG midler er omme, er det dermed frit for FUR- Event, hvem de vil hyre ind til at holde cyklerne kørende. Jeg har fået oplyst af FUR-Event at man i 2023 har fortsat med at opgradere, og også servicerer cyklerne inden sæsonen 2024 starter, således at de resterende cykler efterhånden udstyres med punkterfrie dæk. Fur Event investerede allerede forrige år, i montagen af de første punkterfrie dæk. En anden ting, er udskiftning af de efterhånden udslidte batterier på elcyklerne, men det er nu helt ude af Turistforeningens regi.
Fur-Event undersøger allerede nu om man kan finde en anden form med cyklerne, således at man måske kunne låse dem op med en kode som udleveres, når man via et net-link har betalt for lejen af en bestemt cykel. Der vil sikkert også være andre muligheder. Altså kort og godt undgå at være nødt til at have heltidsbemanding på, i forhold til cyklerne.
De punkterfrie dæk på Fur Events cykler, er jo en god hjælp til at undgå at gæsterne får brug for assistance. Hvis man så samtidig får oprettet nogle punkter på øen hvor der er selvservice cykel stationer, så er vi kommet et godt stykke. Fur Antiks parkeringsplads ligger midt på øen, og vi stiller os gerne til rådighed og afgiver plads til en selvservice station, til gavn for sagen.

Det er en fast del af aftalen mellem Fur Event og Turistforeningen at den kan ændres løbende efter behov, og det har vi haft brug for, da der var ting vi ikke havde forudset. Tilliden og samarbejdsklimaet har igen i denne periode været i top. Når turisterne kommer til turistkontoret kan de fortsat ikke mærke at vi har lavet et samarbejde mellem en forening og en privat aktør. Turistforeningen har igen sat økonomi af, til at løse de opgaver med gæsteservice der jo stadig er der, og vi regner med fortsat god hjælp fra blandt andre Gette og Merethe, der bistår Fursund Turistforening med at betjene turisterne. Vi havde fra foreningens side samlet, sat økonomi til 750 timer af sidste år. I år hvor ansvaret for bemandingen ligger direkte hos Turistforeningen, er der afsat 105.000 kr. i budgettet, som modsvarer det antal timer der er fastlagt som åbningstid i år. Timerne afsættes til besvarelse af henvendelser året rundt. I det forløbne år har 27285 personer gået gennem døren på Turistkontoret ifølge dørtælleren, og ifølge en opgørelse fra Destination Limfjorden så er turisterne i hele destinationen, -altså ikke kun FUR-, 50% danske 32 % tyske samt 3 % hollændere og 3% nordmænd samt lidt svenskere og franskmænd, samt andre. Aftalen om samarbejde med Fur Event for 2024 er underskrevet og sat i kraft.

Vi har en fantastisk god aftale med Kristian der ejer huset Turistforeningen bor i, og vi er glade for den fysiske butik, da den jo aflaster butikkerne i nærheden, der jo ellers ville blive løbet over ende af folk, der blot ville spørge om vej. Samtidig har vore annoncerende medlemmer et sted hvor de kan have brochurer liggende.

Men hvad med lejemålet i fremtiden? Kan vi gøre det bedre på en anden måde. Måske udfase visse åbningstider på turisten – til en start måske i ydersæsonen. De nye QR-koder er jo populære blandt mange der bruger telefonen til at finde vej i ferielandet, men der er jo også folk der gerne vil den personlige kontakt. Det store oversigtskort på Branden kunne måske suppleres med et par stykker magen til, anbragt strategiske steder på FUR. Her kunne aktørerne så tilkøbe annoncering og QR-link. Eksponering af jeres virksomheder både på hjemmeside og APP kan også ske via Destination Limfjorden, som i dag efter at det kommunale tilskud til Fursund Turistforening bortfaldt administrerer den del. Det kræver som minimum et medlemskab der koster 1000 kr. for det mindste medlemskab hos destination Limfjorden, og som giver en lang række af fordele og muligheder. Man kan se det hele på Destination Limfjordens side under erhverv og herefter partnerskaber. Jeg har trykt et par eksemplarer med aftryk fra deres side til eventuelt interesserede.

Kan vi finde den rigtige kombination der sikrer at vi er med på fremtiden, samtidig med at vi ikke efterlader en del af gæsterne uden den hjælp de ønsker? Måske skal vi have en kombination med levende guider der befinder sig på øen med T-shirts eller andet, der synliggør at her er en guide du kan spørge. Samtidig opstilling af rondeller og brochure karruseller, og plancher med QR-koder, så turisterne også selv kan søge svarene på spørgsmål. Med tiden vil kontoret på Stenøre formentlig blive lettere overflødiggjort, og så kan vi jo overveje om vi enten vil noget andet med lokalet, eller kort og godt vil udtræde af lejemålet. Det hele under hensyntagen til at vi behandler vore samarbejdspartnere ordentligt.


Spørgsmålet er værd at debattere. Der er mange parametre der er med i spil. Huslejens eventuelle fravær i fremtiden vil betyde et lavere omkostningsniveau, ligesom at fravær af bemanding måske nok vil styrke økonomien, men samtidig åbne for andre udfordringer.

En anden ting der måske er ved at være tiden til at diskutere, er Fursund turistforenings fremtid som en forening der både dækker Fur og Østsalling. Østsalling siden er stadig  Lisbeth og i selve klyngen Jens Jensen, AnneMarie, Peter og Ulla efter at klyngen har besluttet fortsat at eksistere. Resultatet af reklamesalget var dog ikke prangende for Østsallings vedkommende i år. En nedlæggelse af Turistforeningen og en oprettelse af to selvstændige foreninger, ville for nogle måske være ønskelig, og så bliver det for vores vedkommende til Fur Turistforening. Dette skal selvfølgelig ikke afgøres i dag, men hører til på en ekstraordinær generalforsamling, hvis debatten i dag, viser tegn i den retning. Vi kan jo sagtens samarbejde med Østsalling for det. Det gør vi jo i forvejen med Vestsalling og andre. Samarbejde er jo altid godt, men samarbejde behøver jo ikke nødvendigvis at betyde giftermål. Er tiden løbet fra den form vi bruger nu eller skal vi finde en ny form hvor vi stadig servicerer de kunder der ønsker at være med i vores Turistguide, således at alle bliver tilfredse? Sandheden er at der jo ligger annoncekroner og venter på os hvis vi gør tingene ordentligt og sammen, og to forskellige guider med en til Fur og en til Østsalling vil nok ikke lige være til fordel for nogen.

Nå men tilbage til årets gang. Vi fik godkendt en ansøgning, der betød at hele Fur er kommet på Google maps, og det i alle tænkelige facetter. Projektet er dog endnu ikke helt færdigt, for den sidste del mangler, så man kan tage på en virtuel havkajak tur rundt om øen. Men samtlige kortlagte stier for vandrefolket er blevet Google fotograferet, og så er der blevet kørt på alle de tilgængelige og ikke private veje. Som en lille indskydelse kan jeg lige her fortælle at vi i den nye turistguide jo har et folde ud kort som viser alle veje på Fur. Kortet har vi fået lov at bruge af skov og naturstyrelsen, og er der nogen der har noget at indvende til det kort, kan man blot henvende sig der, så de kan opdatere kortet for nye veje eller nedlagte veje.

Dette års Fursundsguide er alene prydet af Anette Gadens flotte fotos på nær lige 2 af billederne som er taget af andre. Anette og jeg har igen i år aftalt at Fursund turistforening gerne må benytte billeder fra hendes righoldige arkiv mod naturligvis at kildeangive hvem fotografen er, og så har vi efterfølgende sendt hende gavekort til krobesøg. I tillæg har vi så haft glæde af hendes hjælp til at svare på mails til turistkontoret.
Turistguiden er jo nærmest Biblen for turister på tur til Østsalling og Fur. Den grafisk flotte opsætning i 2024 kan vi takke Brian for. Jens Jensen og Lisbeth fra Salling-siden har også været aktive, og også omkring annoncetegning, og det samlede resultat blev over forventning. Det var dog især Fur sidens salg der var medvirkende til det gode resultat. Salling siden var som sagt lidt skuffende i år.  Jeg håber for den nye bestyrelse, at den kan headhunte Brian til samme opgave næste år. Priserne på papir og tryk og distribution holdt sig mere i ro i år så vi slap for prisstigninger, og vores Fur Østsalling guide, er nok nærmest den flotteste nogensinde. Et andet tiltag er produktionen af de riv-af kort i A3-størrelse, som kan udleveres fra blandt andet Fursund egnens butikker gallerier og spisesteder til gæsterne, så de lynhurtigt kan finde vej til de attraktioner de kunne tænke sig at besøge. Derudover er der jo det store oversigtskort på Branden som er blevet væsentligt større og hvor man har fået opdateret forretningerne på Fur, som de var ved deadline sidste år.

En vigtig opgave er at gøre opmærksom på diverse arrangementer og events på VisitFur og Østsalling siden på Facebook, samt andre relevante steder. Det løses på fornemste vis af Anette og Brian. Det er en vigtig opgave der koster meget arbejde og mange timer, men som er særdeles vigtig for at øge kendskabet til aktiviteterne i det område som vi bor i. Vi kan gøre meget selv for at hjælpe dem, ved at sende dem oplysninger og links. Tak for en vigtig indsats der helt klart gør en forskel. Denne service er for vore annoncerende medlemmer i turistguiden, og det kommer jeg lidt mere ind på når jeg om et øjeblik fortæller om de fordele som vore medlemmer der annoncerer i turistguiden kan få.

Først vil jeg lige fortælle om min begrundelse for at sætte fordelsprogrammet i værk.
Vores årlige Fur og Østsalling guide, er sammen med indtægterne fra Pylonerne grundlaget for foreningens økonomi, og ønsket er at styrke motivationen til at annoncere i guiden.
Samtidig er det er klart ønske at sikre at vi alle trækker på samme hammel, og at alle deltager i at sikre vort økonomiske fundament. Fordelene betyder også at det godt kan betale sig at engagere sig, og at vi beholder flere annoncekroner her på øen. 

I samarbejde med Brian fik jeg lavet et oplæg til bestyrelsen der sætter fokus på hvilke fordele vi kan give vore medlemmer alt efter hvor meget de bidrager til foreningen med. Det er en i sandhed kompleks opgave jeg har overtaget, da der er mange ting vi kan lade gribe ind i hinanden. Brian havde i sin formandstid allerede lavet et godt oplæg, som vi tog udgangspunkt i, og kort fortalt handler det om at sætte fokus på at få sat medlemsfordelene for vore annoncører i Fur Østsalling guiden i system, så det omfatter alt lige fra annoncering på pylonerne, og anbringelse af brochurer på turistkontoret, og deltagelse i messeposerne på Herningmessen, samt turistpakken der jo uddeles i forbindelse med påsken og så videre. Andre fordele vil også komme i spil. Brian og jeg fik mandat til at færdiggøre projektet.

Jeg tager som formand ansvaret for det endelige resultat som nu træder i kraft, men vil jo gerne gøre klart at det ikke er hugget i sten. En fremtidig bestyrelse kommer helt sikkert til at justere løbende da ingen af os jo er synske og kan forudse fremtiden, men da jeg på sidste generalforsamling lovede arbejdet færdigt senest i dag, så er resultatet her, og jeg synes bestemt det er godt og peger fremad. Så dette er at opfatte som et takstblad der helt sikkert vil blive løbende justeret.

Mindstekravet for at kunne være medlem af turistforeningen er opfyldelse af kravene i vedtægterne om bopæl, samt indmeldelse til en pris af 100 kr. Det giver ret til at deltage i generalforsamlingen og giver stemmeret. Man kan også hvis man ikke opfylder bopælspligten ifølge vedtægterne, være støtte medlem til samme pris uden stemmeret.
Foreninger har stadig mulighed for at annoncere på pylonerne med deres generalforsamlinger etc. Det er der intet nyt i og det er som det altid har været.

Det nye er, at for at kunne privatannoncere som virksomhed på pylonen til de fastlagte listepriser, er det køb af en 1/8 side som minimum der er adgangsgivende. Det ændrer heller ikke det store da vore firma-annoncører på pylonen, nærmest alle er med i turistguiden. For nye medlemmer vil en forhåndsbestilling af en annonce i 2025 udgaven betyde at man kommer med på vognen og er man et af de gamle medlemmer der ikke lige nåede med i 2024 udgaven så gælder samme tilbud naturligvis til dem, så alle private annoncører kan være med hvis de vil. Listepriserne er 125 kr. om ugen for annoncørerne, og med rabatsatser ved storkøb. Ønsker man ikke at annoncere i turistguiden kan man godt købe pylonreklamer til 250 kr. for en uge. For foreningernes vedkommende er der ingen ændringer. De har stadig den gratis mulighed for at annoncere generalforsamling, eller events, dog kun en enkelt reklame om ugen.

Yderlige fordele kan opnås, og her er deltagelse med annonce i turistguiden igen trylleformularen, der udløser fordele. Den mindste annonce til 1800 kr. lukker op for at man som firma får en lang række fordele.
1. Brochureplads på kontoret.
2. Man kan komme med i Påskepakken der koster 500 + moms, hvor dem der ikke annoncerer betaler fuld pris på 1000 kr. + moms. Helsideannoncører kommer med U/B 
3. Mulighed for deltagelse i messeposen for 500 + moms. Ikke annoncører skal også her betale dobbelt takst. Helsideannoncører kommer med U/B
4. Man kommer med på de store A3 riv-af kort med oversigtskort, hvor din forretning eller forening tegnes ind på kortet, og annoncører med ½ sides annonce og derover, får logo med på kortet, og kan få udleveret kortene gratis, så man kan uddele dem i sin egen forretning eller forening. Almindelige annoncører kan købe dem til favorabel pris
5. Plads på det store oversigtsskilt på Branden, og for dem der har minimum ½ sides annonce kommer der yderligere logo på. Samme annoncører modtager gratis et kort til ophæng.
6. Mulighed for alle andre selv at tilkøbe et mindre oversigtsskilt til egen forretning, til kostpris om ønsket.
7. Annoncørerne kan også fremsende ting til Brian og Anette til deling på Facebook. Det koster 300 kr. pr. år, og for annoncører med ½ side og 1/1 sides annoncer er det inkluderet.
8. Din annonce må gerne være 2 halvsider. Det giver i fordelspakken samme rettigheder som en hel side

Altså kort og godt. Har man som minimum en lille 1/8 dels side annonce i turistguiden er man sikret ret til deltagelse over næsten hele linjen, men medlemmer der blot har et 100 kr. medlemskab har stadig den fulde demokratiske ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen. Man kan bare ikke få alle de gratis goder som de annoncebetalende medlemmer enten får, eller i visse tilfælde kan tilkøbe. Hermed motiverer man folk til at være med via fordelen og dem der ikke vil være med kan ikke høste de fordele som andre rent faktisk har betalt for.

Jeg har med udgangspunkt i Brians oplæg fra hans tid som formand fået inspiration til at lave et lille oversigtskort hvor man kan se hvilke fordele man som medlem er berettiget til. Så er alle de fordele jeg lige har opremset synlige. Fremtidige bestyrelser vil som sagt helt sikkert rette til efterhånden da det jo blot er et takstblad. Erfaringerne vil vise, hvad der er populært og hvad der måske skal styrkes. Der skal såmænd nok være en detalje eller flere der er blevet overset, og fred være med det, for med god vilje og en bestyrelse der griber ind, løser vi blot problemerne hvis de opstår.

Fursund Turistforenings regnskab har været foretaget af foreningens særdeles dygtige regnskabsfører Brian, og udviser et mindre ikke alarmerende underskud. Vore kritiske revisorer har godkendt regnskabet, som vi har aftalt at Brian fremlægger.

I dag går jeg af som formand og vil gerne takke for tiden i foreningens bestyrelse. Jeg melder mig straks under fanerne som frivillig, og vil gerne forsikre om at jeg fortsat vil gøre hvad jeg kan, for at fremme alt hvad der kan gavne vores ø.

Der er også generalforsamling i forsamlingshuset lige nu, og trods det håber jeg at vi blandt de fremmødte her i salen i dag, kan finde en potentiel formandskandidat. Skulle det ikke lige være muligt, er de almene foreningsregler på vor side. I sådanne tilfælde er det ifølge min advokat altid lovligt enten at efter-konstituere en formand, eller at danne et triumvirat, der kort fortalt betyder at tre går sammen om at dele formandsopgaven, blot ingen af dem beklæder titlen af kasserer. Hvis ingen melder sig som formandskandidat vælger man blot et almindeligt bestyrelsesmedlem i stedet for, og så er det op til den nye bestyrelse at konstituere sig som den nu ønsker det.

Sluttelig vil jeg gentage min tak til alle der har givet en hånd med. Messebyggere, posepakkere, kontorpassere, rengøringspersonale, fotografen, regnskabsføreren håndværkere, og også vore bestyrelsesmedlemmer, og i det hele taget alle der på den ene eller anden måde har hjulpet foreningen. Også tak til Torben krofatter, der altid stiller lokaler til rådighed for posepakning og så videre. Tak til vore samarbejdspartnere i Destination Limfjorden og Fur Event.

Så mange var ordene og hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens bedømmelse, spørgsmål og debat.

 

 

 

 

 

Senest ændretTirsdag, 16 april 2024 16:46

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen