Menu

Dagsorden til møde i Ø udvalget onsdag den 20. september 2023 kl. 17 på Fur Færgekro

  • Skrevet af 
Dagsorden til møde i Ø udvalget onsdag den 20. september 2023 kl. 17 på Fur Færgekro

1. Referat fra sidste møde

2. Færgen til FUR – drøftelse og orientering vedr. færgedriften
Forvaltningen deltager under dette punkt.

3. Privat fællesvej i Stendalen

Forvaltningen deltager under dette punkt.

Forvaltningen svarer: Politisk beslutning om fremadrettet kommunalt vedligehold på grusvejen udestår. Formanden for UTM retter henvendelse til selskabet bag.  

4. Landevejsprincippet – hvad betyder dette for Fur/ v. formand for Ø-udvalget

5. Skraldespande generelt

Der spørges om følgende: Der mangler skraldespande flere steder, bl.a. langs Sundevej og ved Gammel Havn. Hvordan løses det bedst?

Forvaltningen svarer: Generelt er antallet af skraldespande skåret ned over de seneste år. Ligeledes tømmes de resterende også mindre hyppigt – dog tilpasset behov. Dette er en politisk prioritering af ressourcerne. Forvaltningen har ikke kendskab til rasteplads, kommunal parkeringsplads eller lignende på Sundevej. Dog er der kendskab til en bænk. Der er ingen skraldespand. Ved Gl. Havn er opstillet bord-/bænkesæt og der er skraldespand med tømning. Det er forvaltningens vurdering at tømningsfrekvens er tilstrækkelig.  

6. Giftige planter – Bjørneklo og Engbrandbæger

Der spørges om følgende:  Giv et prej-app – Er det det rigtige værktøj?

Forvaltningen svarer: Spørgsmålet præciseres evt. Vi har ikke en bekæmpelsesplan i forhold til andre planter end bjørneklo, og det er derfor også kun bjørneklo, vi vil kunne håndhæve i forhold til lodsejerne. Nogle steder anvender vi droneflyvninger til registrering, når vi får en anmeldelse.

7. Forkørselsretten for Furboer virker ikke fra Fur-siden

Der spørges om følgende:  Er der en løsning i støbeskeen?

Forvaltningen svarer: Forvaltningen har ikke umiddelbart kendskab til en politisk beslutning om forkørselsret for Furboere. Når der foreligger en politisk beslutning om forkørselsret vil det skulle følges af en anlægsbevilling inden forvaltningen kan gøre yderligere. Der foreligger ingen konkrete planer for nuværende.

8. Præcisering af punkter til næste møde

Der spørges om følgende: Helhedsplan – Fremdrift og Kommunikation, der er ringe fremdrift og kommunikation, som har givet anledning til frustration og træthed.  Kan kommunens udviklingsteam deltage på et af de kommende møder og give en status?

9. Kalenderplanlægning af næste møde  

Husk at medbringe egen kalender.

Der er p.t. reserveret tid til næste møde torsdag den 26. oktober kl. 17 2023.

10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Lisbeth Krogh
Sekretariatschef

Til toppen