Menu

Referat fra møde i Ø udvalget den 20. april 2023 kl 17 på Fur Færgekro

  • Skrevet af 
Referat fra møde i Ø udvalget den 20. april 2023 kl 17 på Fur Færgekro

24. april 2023

Referat fra møde i Ø udvalget den 20. april 2023 kl 17 på Fur færgekro.

Til stede: Dorte Christensen, Betina Bugge, Anne-Marie Mortensen, Goska Rasmussen, Tove Heidemann, Erik Wind, John Brinch Bertelsen, Kurt Kæseler, Jørgen Ruby. Goska Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punkterne 1,2,3.


1 Referat fra sidste møde.
Ad 1: Referatet blev godkendt.


2 Henvendelse fra sommerhusejere om uddybende begrundelse for afslag på medlemskab af Ø udvalget.
Goska Rasmussen har fået følgende henvendelse fra Hanne Væsel : ”På vegne af Grundejerforeningerne blandt sommerhusejere på Fur, har vi undersøgt muligheden for at få en medlemsplads i Ø-udvalget, hvilket Ø-udvalget ikke har kunnet anbefale og Økonomiudvalget i Skive kommune har valgt at følge denne indstilling.
Vi har fået nedenstående begrundelse, som vi fortsat er meget uforstående overfor, og vi over 400 grundejere på Fur håber på at Du kan uddybe begrundelsen for. at man ikke (trods vores store antal og engagement på Fur) ønsker os repræsenteret i ø-udvalget, men blot ønsker at vi kan følge tingene gennem referater og dagsordner. Vi er som grundejere i Skive kommune meget uforstående overfor beslutningen, og håber Du vil læse sagsakterne og forklare os nærmere om hvorfor man ikke finder det berettiget at Fritids-furboer er repræsenteret i ø udvalget.”

Der er skrevet følgende til Hanne Væsel: ”Du har på vegne af en gruppe fritids furboere rettet henvendelse om medlemskab af Ø udvalget. Henvendelsen har været behandlet i Ø udvalget, der ikke kan anbefale en udvidelse, og i Økonomiudvalget, der har tiltrådt Ø udvalgets indstilling.  Begrundelsen er at I kan følge med i  Ø udvalgets arbejder via de offentliggjorte dagsordner og referater og at I altid kan henvende sig til medlemmer af Ø udvalget, hvis I ønsker at få forhold behandlet.

Der vedlægges dagsordenspunkt fra økonomiudvalgets møde.”

Det foreslås at udvalget drøfter hvorvidt der skal sendes en yderligere begrundelse.
Ad 2:  Udvalget blev udvidet med 4 pladser i 2022 og ønsker ikke at blive større. Der er desuden flere grundejerforeninger end de nævnte i henvendelsen, Udvalget vil anbefale at sommerhusejerne melder sig ind i én eller flere af de foreninger, der er på Fur. Desuden er sommerhusejerne velkomne til at rette henvendelse til Ø udvalgets medlemmer eller til forvaltningen.


3 Regler for tildeling af licens til taxakørsel
John Bertelsen har bedt om at få punktet med på dagsordenen og oplyser at baggrunden er:” Mange har oplevet, at man ikke har kunnet få en taxa til Fur. Er det udbudsreglerne eller anden lovgivning, der er til hindring for, at taxakørslen på Fur kan forbedres?”

Teknisk forvaltning oplyser i den anledning følgende:
”Pr. 1. januar 2018 trådte en ny taxalov i kraft. Tidligere var det en kommune, der kunne bestemme antallet af taxaer i sin kommune, og om nogle taxaer skulle være tilknyttet et bestemt geografisk område.
Dog kunne man ikke kræve at ”ikke brofaste øer” skulle have fast taxabetjening – men man kunne udstede en tilladelse, såfremt en vognmand ønskede at betjene en ø som fx Fur.
Kommunen kunne også kræve, at der var vagtplan, således borgerne i alle døgnets 24 timer kunne få en taxa.

I dag er taxa-erhvervet et frit erhverv. Der stilles ikke krav om døgn-betjening eller krav om betjening af bestemte geografiske områder, lige som antallet af taxaer tilpasser sig markedet. (udbud/efterspørgsel).

I stedet for taxa har Midttrafik et produkt, som hedder Flextur, som borgerne kan bruge. Her kan man bestille en Flextur fra fx Husvej 19 på Fur til Møllegade 3 i Durup. En flextur køres ofte af en taxa.
På Midttrafiks hjemmeside kan man beregne, hvad den ønskede tur koster – i dette tilfælde 98 kr. Man skal her huske på, at prisen er pr. person.
Flextur kan bruges alle ugens dage mellem 06.00 og 24.00 – dog ikke 24. og 31. december.
Se mere på Midttrafiks hjemmeside ”

Ad 3:  Blev taget til efterretning. Det blev nævnt at der mangler taxaér på Fur.


4 Skelpæle langs vejene
John Bertelsen har bedt om at få punktet på dagsordenen og har oplyst følgende om baggrunden
”Et landinspektørfirma har sat skelpæle langs en del veje på Fur i cirka en meters afstand fra asfalten. Skal der udføres kabel eller rørarbejde? Skal vejene udvides? Eller skal pælene genskabe rabatterne, hvor de er pløjet væk?

Teknisk forvaltning oplyser i den anledning følgende:

”Det er simpelthen et af de områder hvor vi har haft Geopartner til at foretage matrikulær berigtigelse af offentlige veje.

Offentlige veje skal jo have deres eget matrikel nummer, men der er mange steder i kommunen, hvor der helt tilbage fra gammel tid aldrig er blevet udmatrikuleret til de offentlige veje. Det er dette arbejde vi er ved at få rettet op på nu. Arbejdet har været i gang i ca. 6 år (deromkring er jeg informeret om). Der er på vores driftsbudget årligt afsat 100.000 kr. til dette arbejde, indtil vi er i mål – der vil gå nogle år endnu. Der er faktisk også givet en anlægsbevilling; Matrikulær udskillelse af kommuneveje 2022 på 220.000. Denne er vi også i gang med at bruge af, da der var flere store projekter såsom Fur, som krævede meget arbejde til landinspektøren, for at få de enkelte strækninger i mål.

De nye skelpæle er derfor afgrænsningen til det offentlige vejanlæg – og de må naturligvis ikke pløjes væk af grundejerne fremadrettet.”
Ad 4: Blev taget til efterretning.


5 Drikkevandskvaliteten.
John Bertelsen har bedt om at få punktet med på dagsordenen og oplyser følgende om baggrunden: ”Skive Folkeblad har haft en artikel, der viste, at et stigende antal drikkevandsboringer i kommunen er belastet af pesticidrester – og at problemet er tiltagende. Har analyserne af Furs vandboringer gennem de sidste 10-20 år vist stigende mængder af pesticider og kvælstof?”


Teknisk forvaltning har i den anledning oplyst følgende:

”Fur Vandværk, som er Skive Vands vandværk, er øens eneste vandværk.

Pesticider
•    I 2021 flyttede vandværket indvindingen fra boringerne ved vandværksbygningen på Grisselgårde til nye boringer på Dalagervej. De gamle boringer er nu sløjfede.
•    I drikkevandet er der ikke rester af pesticider (seneste analyse af afgang fra vandværket i oktober 2022).  
•    I de to nye boringer er der ikke fundet rester af pesticider (seneste analyser i november 2021).
•    I den ene af de gamle boringer har der været fund af BAM/2,6-Dichlorbenzami, Desphenyl Chloridazon og DMS (fund er over detektionsgrænsen og under grænseværdien).
Nitrat
•    Drikkevandet har mellem 1981 og til starten af 2021 haft et nitratindhold mellem ca. 12 og 20 mg/l.
•    Drikkevandet har fra medio 2021 til d.d. haft et nitratindhold mellem 0,3 (detektionsgrænsen) og 0,5 mg/l.
•    I de to nye boringer er der ikke målt nitrat.

Miljøstyrelsen gennemfører i øjeblikket kortlægning af grundvandsressourcen på Fur. Bl.a. er der i februar udført geofysisk kortlægning af stort set hele øen fra helikopter.
Når kortlægningen er afsluttet forventer vi, at der kommer BNBO til de nye boringer, indvindingsopland til de nye boringer, revision af udpegningen af følsomme indvindingsområder og revision af udpegningen af indsatsområder (bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer). Når kortlægningen er afsluttet og udpegningerne i bekendtgørelsen kan kommunen revidere indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet.

Øvrige vandværker:
Inden for de seneste 10 år er der lukket to vandværker: Nordvand og Ulsted Grundejerforenings Vandværk.
•    Nordvand har haft forhøjet indhold af nitrat omkring 20 mg/l fra 1981 til vandværkets lukning i 2017. De seneste 10 år dog med en faldende tendens. Der er ikke fundet pesticider.
•    Ulsted Grundejerforenings Vandværk har ikke haft forhøjet nitratindhold og ikke pesticider.”
Ad 5: Blev taget til efterretning. Udvalget mener at det er vigtigt at få offentliggjort at der er godt vand på Fur.


6 Færgepriser.
Priserne blev pludseligt sat op uden at Ø udvalget blev hørt.
Byrådssekretariatet oplyser at årsagen er en administrativ fejl.
Ad 6: Forvaltningen beklager den skete fejl.
Under punktet var der en diskussion om placering af gratisperioderne for færgen. Forvaltningen blev bedt om at vurdere hvorvidt der er basis for at udvide gratisperioderne til 4 uger i begge.  Det aftaltes at Betina tager initiativ til at samle interessenter på turistområdet til en drøftelse herom.


7 Beskyttet natur ved Færker Vig.
Der henvises til artikel herom i Skive Folkeblad 25.02.2023
Ad 7: Sagen genoptages når der foreligger nyt.


8 Asfaltering af Ulstedvej
Byrådssekretariatet har den 27.02.2023 modtaget vedlagte henvendelse fra bestyrelsen for Ulsted Grundejerforening.
Henvendelsen er sendt til udtalelse i teknisk forvaltning og der vil komme nærmere oplysninger herom i mødet.
Ad 8:  Udvalget udtrykte forståelse over utilfredshed og anbefaler, at vejen bliver behandlet med bindemidler for at  kunne holde på f.eks. støv. Udvalget mener, at det at køre på en grusvej, er en del af naturoplevelsen og kan umiddelbart ikke anbefale asfaltering.
Grundejerforeningen henvises til at tage kontakt til teknisk forvaltning herom.

9 Status vedrørende gelænder.
Der vil i mødet blive givet en orientering om forventet tidsplan.
Ad 9: Det blev taget til efterretning at der er opsat et gelænder. Det blev i den forbindelse oplyst at det vil kræve en ny ansøgning til Kulturstyrelsen, hvis gelænderet skal flyttes til at være midt på.
Teknisk forvaltning anmodes om at færdiggøre trappen, idet der mangler et sidste trin nedenfor det nuværende nederste trin i trappen. Der er pt et stort hul nedenfor trappen.


10 Årets Ø.
Fur Ø forening har sendt en ansøgning om at blive årets Ø.
Ad 10:  Fur er én af de tre øer, der er udtaget til at blive årets ø. Der blev orienteret om planerne for afvikling af besøget fra bedømmelseskomiteen for udvælgelse af årets Ø,11  Næste møde.
Ad 11: Næste møde afholdes enten torsdag den 24. august eller torsdag den 31. august.12 Eventuelt.
Ad 12: Det blev oplyst at der afholdes borgermøde den 9. maj om helhedsplan for Fur.
Det er ikke afklaret pt om Fur, som ansøgt, kan blive omfattet af en landsbyordning.Med venlig hilsen

Lone Knudsen
Sekretariatschef


Senest ændretTirsdag, 02 maj 2023 15:16
Til toppen