Menu

Fur Jagtforening har opdateret sit foreningsportræt

Fur Jagtforening har opdateret sit foreningsportræt

Foreningen, der blev stiftet i 1950, var indtil 1992 en lokalforening under landsjagtforeningen af 1923. I dag er Fur Jagtforening en lokalforening under Danmarks Jægerforbund.

Marts 2016 blev Fur Jagtforening kåret som årets jagtforening i jægerforbundets kreds 2.

Foreningens formål er:
- at værne om vildtet og ophjælpe bestandene på Fur.
- at skabe trygge, sociale rammer for jægere og naturelskere.
 
Fur Jagtforening har mange aktiviteter, som du kan læse mere om på jagtforeningens hjemmeside https://furjagtforening.dk

Aktiviteterne omfatter:
- Flugtskydning.
- Riffelskydning
- Filmaftener
- Foredragsaftener
- Udflugter
- foreningsjagter
- Rævejagter
- Fisketure

Jagtforeningen har eget mobilskydeanlæg med 2 due/matic lerduekastemaskiner monteret på en trailer. Man har også en Single Action kastemaskine (nikkedukke), der bruges til trapskydning.

Læs mere om foreningens virke:
Det er nemt at finde mere på FurNyt.dk. Skriv for eksempel Fur Jagtforening i søgefeltet på forsiden og tryk enter, Så får du en liste med artikler om Fur Jagtforening. Søgningen kan gentages med andre søgeord for eksempel rævejagt. God læsning.
Se Fur Jagtforenings hjemmeside: https://furjagtforening.dk
Send mail til Fur Jagtforening på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Kontingent:
Medlemmer af Fur Jagtforening/Danmarks Jægerforbund modtager jægerforbundets flotte medlemsblad 11 gange om året. Der er forskellige kategorier af medlemmer:  

Ordinært medlem (A-medlem).
Junior (J-medlem indtil 15 år).
Ungdom (U-medlem - 16-25 år).
Senior (S-medlem fra det år der fyldes 65 år).
Husstandsmedlem.
Ekstraordinært medlem.

Du kan få nærmere oplysninger om medlemskab og priser ved henvendelse til formanden for Fur Jagtforening på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Bestyrelsen består af:
Formand: Peter N. R. Madsen, Grønning Kirkevej 8, 7870 Roslev. Telefon 51 32 30 56 Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand: Svend Aage Jacobsen, Sønderhedevej 62, 7884 Fur, Telefon: 21 70 84 94, Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer: Jan Pedersen, Engelstvej 2, 7884 Fur. Mobil: 29 92 20 41 Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sekretær: Bent Petersen, Pikhedevej 2, 7884 Fur. Mobil 20 13 70 84. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Jagtkoordinator: Erik Holmboe, Ulstedvej 70, 7884 Fur. Mobil 29 44 71 68

 

Dette foreningsportræt er skrevet af John Brinch Bertelsen og senest revideret december 2022. Send venligst besked til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når portrættet skal ændres.
 


 

VEDTÆGTER

FOR

FUR JAGTFORENING

Lokalforening under DANMARKS JÆGERFORBUND


 

1.0 NAVN OG HJEMSTED 1.1 FUR JAGTFORENING
1.2 FORENINGENS HJEMSTED ER PÅ FUR I SUNDSØRE KOMMUNE
 

2.0 FORHOLDET TIL DANMARKS JÆGERFORBUND

 
2.1 FORENINGEN ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ), HVIS VEDTÆGTER ER BINDENDE FOR FORENINGEN OG GÅR FORUD FOR DISSE VEDTÆGTER.

2.2 DJ HÆFTER IKKE FOR FORENINGENS FORPLIGTELSER. 3.0 FORMÅL OG OPGAVER

 

3.0 FORMÅL

 
3.1 FORENINGENS FORMÅL ER AT SAMLE ALLE JÆGERE INDEN FOR FORENINGENS OMRÅDE OG FREMME DISSES INTERESSER I TILSLUTNING TIL DJ'S FORMÅL.

 

4.0 OPTAGELSE

 

4.1 FORENINGEN KAN SOM MEDLEMMER OPTAGE ENHVER UBERYGTET PERSON.

 

5.0 OPHØR

 

5.1 UDMELDELSE AF FORENINGEN SKAL SKE MED MINDST EN MÅNEDS SKRIFTLIGT VARSEL TIL UDGANGEN AF DECEMBER.

 

5.2 FORENINGEN KAN SLETTE ET MEDLEM, SOM ER I RESTANCE MED KONTINGENT, EFTER NÆRMERE AF BESTYRELSEN FASTSATTE REGLER.

 

5.3 GENERALFORSAMLINGEN KAN EKSKLUDERE ET MEDLEM I OVERENSSTEMMELSE MED DJ'S VEDTÆGTER §§ 36 -41. EKSKLUSIONEN SKAL SÅLEDES FOR AT FÅ ENDELIG GYLDIGHED GODKENDES AF DJ'S HOVEDBESTYRELSE.

5.4 MEDLEMMETS OPHØR MEDFØRER IKKE KRAV PÅ ANDEL I FORENINGENS FORMUE.

 

6.0 KONTINGENT OG HÆFTELSE.

 

6.1 MEDLEMMERNE BETALER ET AF GENERALFORSAMLINGEN FASTSAT ÅRLIGT KONTINGENT.

 

6.2 BESTYRELSEN KAN FASTSÆTTE NÆRMERE REGLER OM KONTINGENTREDUKTION FOR FAMILIE-, JUNIOR- OG SENIORMEDLEMMER SAMT FOR EKSTRAORDINÆRE MEDLEMMER OG I ØVRIGT TRÆFFE NÆRMERE BESTEMMELSE OM FORFALDSTID M.V.

6.3 MEDLEMMERNE HÆFTER IKKE FOR FORENINGENS FORPLIGTELSER.  
 

7.0 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

7.1 GENERALFORSAMLINGEN HAR DEN HØJESTE MYNDIGHED I ALLE FORENINGENS ANLIGGENDER.

 

7.2 DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDES HVERT ÅR I FEBRUAR MÅNED. FORSLAG, DER ØNSKES OPTAGET PÅ DAGSORDENEN, SKAL VÆRE FORENINGEN I HÆNDE SENEST SYV DAGE FØR GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE.

 

7.3 INDKALDELSE AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MED ANGIVELSE AF DAGSORDEN OG INDKOMNE FORSLAG SKAL SKE I DJ'S MEDLEMSBLAD ELLER VED SKRIFTELIG INDKALDELSE TIL MEDLEMMERNE MED MINDST 2 UGERS VARSEL.

 

7.4 DAGSORDEN SKAL OMFATTE FØLGENDE PUNKTER:

 

VALG AF DIRIGENT.

AFLÆGGELSE AF BERETNING OM FORENINGENS VIRKE SIDEN SIDSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING.

FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE.

INDKOMNE FORSLAG.

FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.

VALG AF SUPPLEANTER.

VALG AF TO REVISORER.

EVENTUELT.

8.0 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

8.1 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDES AF BESTYRELSEN, NÅR DENNE FINDER DET PÅKRÆVET, ELLER NÅR MINDST 10%AF MEDLEMMERNE SKRIFTLIGT OVER FOR BESTYRELSEN BEGÆRER DETTE MED ANGIVELSE AF, HVILKE SAGER, DER ØNSKES BEHANDLET.

EFTER AT SKRIFTLIGT BEGÆRING ER FREMSAT OVER FOR BESTYRELSEN, SKAL BESTYRELSEN LADE AFHOLDE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SENEST TRE UGER HEREFTER INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MED ANGIVELSE AF DAGSORDEN SKAL SKE SKRIFTLIGT TIL MEDLEMMERNE MED MINDST 1 UGES VARSEL.

 

9.0 AFSTEMNINGER

 

9.1 GENERALFORSAMLINGEN ER BESLUTNINGSDYGTIG UANSET ANTALLET AF FREMMØDTE MEDLEMMER.

 

9.2 HVERT MEDLEM HAR EN STEMME.

 

9.3 AFSTEMNING SKER SKRIFTLIGT, HVIS DIRIGENTEN BESTEMMER DETTE, ELLER HVIS MINDST 1 MEDLEM BEGÆRER SKRIFTLIG AFSTEMNING.

 

9.4 DER KAN IKKE STEMMES VED FULDMAGT.

 

9.5 BESLUTNINGER VEDTAGES VED SIMPEL ABSOLUT STEMMEFLERHED MEDMINDRE ANDET FREMGÅR AF DISSE VEDTÆGTER.

 

9.6 ÆNDRINGER AF DISSE VEDTÆGTER KAN ALENE VEDTAGES, NÅR MINDST 2/3 AF SAMTLIGE TILSTEDEVÆRENDE MEDLEMMER STEMMER DERFOR.

 

10.0 BESTYRELSE

 

10.1 BESTYRELSEN DER VÆLGES AF OG BLANDT MEDLEMMERNE, HAR DEN OVERORDNEDE LEDELSE AF FORENINGEN.

 

10.2 BESTYRELSEN BESTÅR AF 5 MEDLEMMER.

 

10.3 VALGPERIODEN ER 2 ÅR. GENVALG KAN FINDE STED.

10.4 BESTYRELSEN VÆLGER AF SIN MIDTE EN FORMAND, NÆSTFORMAND SEKRETÆR OG KASSERER.

 

10.5 BESTYRELSEN KAN VÆLGE AT UDNÆVNE EN UDENFOR BESTYRELSEN TIL KASSERER.

 

10.6 BESTYRELSEN AFHOLDER MØDE EFTER BEHOV, NÅR FORMANDEN ELLER 2 AF 5 MEDLEMMER AF BESTYRELSEN BEGÆRER DET.

 

10.7 BESTYRELSEN ER BESLUTNINGSDYGTIG, NÅR MINDST HALVDELEN AF MEDLEMMERNE ER TIL STEDE.

 

10.8 HVERT MEDLEM AF BESTYRELSEN HAR EN STEMME.

 

10.9 BESLUTNINGER VEDTAGES VED SIMPEL ABSOLUT STEMMEFLERHED I TILFÆLDE AF STEMMELIGHED ER FORMANDENS - ELLER I DENNES FRAVÆR NÆSTFORMANDENS- STEMME AFGØRENDE.

 

11.0 TEGNINGSRET

 

11.1 FORENINGEN TEGNES AF BESTYRELSEN I FORENING ELLER AF FORMANDEN, HENHOLDSVIS NÆSTFORMANDEN, I FORENING MED ET ANDET BESTYRELSESMEDLEM.

 

11.2 MEDDELELSE AF FULDMAGT TIL FORENINGENS LØBENDE DISPOSITIONER KAN GIVES TIL KASSEREREN.

 

12.0 FORMUE OG REGNSKABSÅR

 

12.1 FORENINGENS FORMUE SKAL ANBRINGES I ANERKENDTE PENGEINSTITUTTER ELLER SIKRE VÆRDIPAPIRER.

 

12.2 REGNSKABSÅRET ER KALENDERÅRET.

13.0 REVISION

13.1 DE TO REVISORER, DER VÆLGES AF OG BLANDT MEDLEMMERNE, JFR. PUNKT 7, REVIDERER REGNSKABET OG PÅTEGNER DETTE. REVISORENE HAR ENDVIDERE TIL OPGAVE LØBENDE AT PÅSE AT FORENINGEN ADMINISTRERES HENSIGTSMÆSSIGT OG I OVERENSSTEMMELSE MED DE FASTSATTE RETNINGSLINIER.

13.2 REVISORENE KAN FORETAGE UANMELDT KASSEEFTERSYN.

13.3 MEDLEMMER AF BESTYRELSEN KAN IKKE VÆLGES TIL REVISOR.  
14.0 OPLØSNING OG SAMMENLÆGNING
 

 

14.1 GENERALFORSAMLINGEN KAN MED MINDST 3/4 AF SAMTLIGE TILSTEDEVÆRENDE MEDLEMMERS STEMMER PÅ TO PÅ HINANDEN FØLGENDE GENERALFORSAMLINGER, DER AFHOLDES MED MINDST EN OG HØJEST TO MÅNEDERS MELLEMRUM, VEDTAGE, AT FORENINGEN OPLØSES ELLER SAMMENLÆGGES.

 

14.2 FORENINGENS EVENTUELLE FORMUE SKAL- EFTER AT ALLE FORPLIGTELSER ER OPFYLDT-FORVALTES AF DEN AFGÅENDE BESTYRELSE I INDTIL ET ÅR. STIFTES EN NY LOKALFORENING UNDER DJ I FORENINGENS OMRÅDE INDEN FOR ET ÅR, OVERFØRES DEN FORVALTEDE FORMUE TIL DEN NYE LOKALFORENING. I MODSAT FALD SKAL DEN AFGÅENDE BESTYRELSE DRAGE OMSORG FOR AT FORMUEN OVERFØRES TIL LOKALE FONDE OG FORENINGER, HERUNDER PRIORITERES NATUR OG VILDT.

 

15.0 IKRAFTTRÆDEN

 

15.1 DISSE VEDTÆGTER, DER ER VEDTAGET PÅ EN GENERALFORSAMLING DEN 02/02 1996, TRÆDER I KRAFT NÅR DE ER GODKENDT AF DJ.

 

Senest ændretOnsdag, 28 december 2022 18:12
Til toppen