Menu

Referat fra møde den 26.11.2021 i Øudvalget på Fur Bryghus

  • Skrevet af 
Referat fra møde den 26.11.2021 i Øudvalget på Fur Bryghus

Til stede: Dorte Christensen, Betina Bugge og Jens Peder Hedevang.
Fraværende: Erik Wind og Peter Skou Dalsgaard.

1 Fredning på Fur.

Forud for mødet i udvalget var der møde med Birgitte Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening og Peter Haugsted fra teknisk forvaltning. Birgitte indledte dette møde med at give udtryk for at det havde været en god proces og at det var glædeligt at så mange have taget ejerskab i processen.
Forslaget til fredning blev gennemgået og det aftaltes at Birgitte fremsender fredningskort. Der var spørgsmål til flere af bestemmelser i forslaget og der blev fremsat enkelte ændringsforslag, som indgår i det forslag, som fremsendes til kommunen. Planen er at byrådet skal tage stilling til forslaget i december 2021.

Birgitte oplyste, at DN herefter vil udarbejde en beregning over udgifterne til fredningen, denne såkaldte budgethøring vil herefter blive fremsendt til naturmyndighederne. DN vil i beregningen lægge sig op af de gældende takster for erstatning.

Birgitte oplyste, at den endelige afgørelse om fredning forventes at ske ved en afgørelse i Miljø-og Fødevareklagenævnet i 2026.

Øudvalget kunne tilslutte sigbemærkningerne i ovennævnte møde og anbefaler at fredningsforslaget fremsendes til byrådet.

2 Antallet af medlemmer af Øudvalget.

Økonomiudvalget har bedt om en udtalelse fra udvalget vedrørende forslag fra Fur Turistforening og Fur Udviklingsråd om udvidelse af antallet af medlemmer af Øudvalget, således at de kan blive repræsenteret i udvalget.

Erik Wind, der var fraværende i mødet, havde forinden fremsendt følgende: ”Fra ø-foreningens side kan der udpeges 2 medlemmer til udvalget, så hvis der var fokus på samarbejde med ø-foreningen, kan der sagtens udpeges en person der ikke sidder i ø-foreningens bestyrelse. Der udpeges nye medlemmer hvert år fra ø-foreningen, så det kan gøres allerede umiddelbart efter ø-foreningens generalforsamling i februar2022.

Jeg synes umiddelbart ikke Turistforeningen skal have en fast plads i Skive kommunes ø-udvalg, men øget fokus på samarbejde og inklusion i beslutninger vil være at foretrække. Dagsorden bliver lagt op på furnyt.dk 4 hverdage før møderne og der kan altid sendes input til møderne fra alle udenforstående.

Der har været nogle sager de sidste par år, som har haft stor interesse fra turistaktørerne, men det er ikke givet at det fortsætter.
Man kan jo anmode ø-foreningen om at udpege en navngiven person til udvalget næste gang. Det vil rimelig sikkert blive efterfulgt, hvis det bliver formuleret ordentligt.

”Peter Skou Dalsgaard, der ligeledes var fraværende tilsluttede sig udtalelsen.

Betina Bugge fortalte at hun havde fået oplyst, at baggrunden for henvendelsen er at de to foreningen ikke er føler at de altid bliver hørt eller orienteret.
Dorte Christensen sagde, at Eriks synspunkter er i overensstemmelse med  til Ø foreningens. Hun mener at der er tilstrækkelige muligheder for at de to foreninger kan blive hørt og orienteret. Dorte kan derfor ikke anbefale udvidelser af udvalget. Hvis det alligevel besluttes at udvide udvalget, så bør havneforeningen og bådelauget også hver få en plads.

Et flertal (Betina Bugge og Jens Peder Hedevang) mod 1 (Dorte Christensen) anbefaler at der anmodningen om udvidelse imødekommes.
Dorte Christensen anbefaler at udvalget fortsætter som hidtil med 5 medlemmer. Hvis det ikke besluttes anbefaler hun, at udvalget også udvides med repræsentanter for havneforeningen og bådelauget.

Alle tilstedeværende medlemmer anbefaler herefter at udvalget i givet fald udvides med  en repræsentant for havneforeningen og en repræsentant for bådelauget.

3 Eventuelt

Der blev rejst spørgsmål ved antal af ledige almene boliger i de senere år, som AAB har oplyst i en helhedsplan. Sekretariatet vil undersøge det nærmere ligesom det vil blive undersøgt, hvor meget kommunen betaler i tomgangshusleje på Tingagervej. 

Med venlig hilsen
Lone Knudsen

Sekretariatschef

Senest ændretTorsdag, 16 juni 2022 12:05
Til toppen