Logo
Udskriv denne side

Referat fra møde i Ø udvalget tirsdag den 15. juni kl 18.45 på Fur Færgekro

Referat fra møde i Ø udvalget tirsdag den 15. juni kl 18.45 på Fur Færgekro

Til stede: Betina Bugge, Dorte Christensen, Erik Wind og Peter D. Pedersen.
Fraværende: Jens Peder Hedevang.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ad 1: Godkendt.

2. Fastsættelse af ekstra gratis periode for gående på færgen.
Som led i Sommer-Erhvervspakken er der mulighed for gratis færgetransport for min 30 dage i perioden 1-juli til 30.september 2021.
Turistforeningen har sendt forslag om gratis periode for gående i ugerne 32-33-34-35.
Forvaltninger anbefaler forslaget, for hvis det viser sig, at der er færre gående end i juli 2020, er der muligt at forlænge perioden. Denne mulighed vil der ikke være, hvis det lægges i forlængelse af den gratis periode, som begynder den 23. september.
Færgeriet skønner, at max antal gratisbilletter pr tur skal være 25 for at der fortsat er plads til pendlere.
Det er et krav fra ministeriet, at lokale beboeres adgang til færgen sikres.

Ad 2: Det indstilles at der søges om tilskud til gratis færgetransport til de nævnte grupper i ugerne 32-33-34-35 og 36-37 i det omfang, der er midler hertil. Endvidere at der fastsættes en max på 25 gratisbilletter pr tur, således at der er plads til lokale beboere på færgeafgangene.

3. Færgen –skilte

Ad 3: Det blev oplyst at skiltning er aftalt med færgeriet og at der bliver et forsøg i gratis perioden i efteråret med bane til ventende pendlere.

4. Skraldespande på Sundevej m fl.

Ad 4: Teknisk forvaltning gøres opmærksom på at der er behov for opsætning af skraldespande på Sundevej og at der er behov for tømning af de skraldespande som allerede er der.

5. AAB boliger

Ad 5: Der var en drøftelse om de planer for nedrivning af boliger, som fremgår af den helhedsplan, som byrådet har vedtaget den 26. maj 2020. Planen sendes til udvalgets medlemmer.

6. Autocampere
Ad 6: Der var en drøftelse af problemer som følge af autocamperes parkering og drøftelse af behov for ekstra pladser til parkering.

7. Eventuelt

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.