Menu

Referat fra møde i Øudvalget 1.10.2020

Referat fra møde i Øudvalget 1.10.2020

Referat fra møde i Ø udvalget den 1. oktober 2020 kl 17 på Fur Færgekro.

Til stede: Dorte Christensen, Betina Bugge, Jens Peder Hedevang, Erik Wind.
Fraværende: Per D. Pedersen.

1 Godkendelse af referat fra møde den 20. maj 2020.

Ad 1: Godkendt.

2 Evaluering af gratis perioder for færgeriet i foråret og sommeren 2020.

Gratisperioden for nogle typer af passagerer blev udvidet som følge af, at der kom yderligere midler fra staten hertil. Der har været en stor stigning i antallet af besøgende på øen.
Kommunen har modtaget kritik af, at det har medført ventetid for at komme med færgen. Der er f.eks. kommet kritik at det ikke altid har været muligt for furboer at overholde aftaler f.eks. om behandlinger, da det ikke har været muligt at vide, hvornår det var muligt at komme med færgen.
Det foreslås, at udvalget drøfter oplevelsen af gratis færge i år og drøfter, om der på den baggrund af er noget, der bør ændres til næste år.
Herudover er der kommet forslag om, at udvalget drøfter om der bør være differentierede sejltider om aftenen.

Ad 2: Det har været et atypisk år bla. på grund af Corona og den ekstra gratis periode for gående og cyklister. Det var en succes at gratisperioden i forsommeren blev skubbet. Det undersøges, om der vil være muligt at indføre fortrinsret for pendlere og/eller fastboende til færgeafgange, forinden fornyet drøftelse om gratisperioder.
15. oktober 2020

3 Branden.

Ad 3: Der blev oplyst, at der er udarbejdet et nyt forslag til indretning på Branden. Sagen genoptages i næste møde.

4 Cykelsti fra Bjerregaardsbakke til Hvirp.

Ad 4: Forslag om en ny cykelsti som kan skabe forbindelse mellem Bjerregårdsbakke og Hvirp sendes til teknisk forvaltning med anmodning om, at de arbejder videre med forslaget.

5 Autocampere.

Ad 5: Problemet er, at autocampere parkeret, hvor de ikke må, til stor gene for andre turister. Det blev oplyst, at der er plads til autocampere på campingpladsen. Ø udvalget henstiller, at der bliver opsat skilte med forbud for autocampere ved udsatte steder som f.eks. Langstedhuller.

6 Turistkontoret.

Ad 6: Det blev oplyst, at der er utilfredshed med og det er et problem, at der ikke er et turistkontor på Fur. Udgiften til et turistkontor skønnes at være 200.000 kr/år og det henstilles at der skaffes midler hertil.

7 Fredning på Fur.

Der blev den 28. februar 2020 afholdt et møde på Fur færgekro om et foreliggende forslag til fredning på Fur. Der kom en del bemærkninger i mødet, som efterfølgende skulle bearbejdes af DN og teknisk forvaltning.
Teknisk forvaltning har oplyst, at de skal videre med fredningsforslaget for Nordfur. Da der ikke har kunnet blive afholdt møder med interessenterne i ”corona-tiden” og nogle af dem har en meget travl sommersæson, er der udarbejdet følgende tidsplan for det videre for. Birgitte fra DN har nikket ja til planen.

Uge 35-39 Skive Kommune afholder individuelle møder med bryghus, campingplads, molerindustri og Naturstyrelsen
1.10.2020 Ny høringsfrist (som jo er udsat fra 1. april 2020) for arbejdsgruppernes tilbagemelding på udkast til fredningsbestemmelser
15.10.2020 Nyt udkast til fredningsbestemmelser sendes til Ø-udvalget
29.10.2020 Orienteringsmøde for arbejdsgrupper og Ø-udvalg om det nye udkast
December2020 Politisk behandling (TMU, ØK, Byråd)
Ultimo december 2020/januar 2021 Fredningsforslag sendes til Fredningsnævn.

I denne tidsplan regner teknisk forvaltning ikke med en høringsperiode på det næste udkast til fredningsbestemmelser, men forventer at forvaltningen på møderne i august/september får afstemt ønsker og forventninger, så det næste udkast kan gå videre til politisk behandling efter en præsentation på orienteringsmøde (evt. med lidt småjusteringer).

Ad 7: Forslag til tidsplan kan toges til efterretning. Tidspunkt for orienteringsmøde afventer nye regler for
møder i Coronaperioden.

8 Eventuelt.

Ad 8. Ø sammenslutningen holder generalforsamling 11-13. juni 2021.

Næste møde afventer modtagelse af udkast til fredningsbestemmelser.

Senest ændretOnsdag, 21 september 2022 15:12
Til toppen