Menu

Referat fra møde i Øudvalget den 20. juni 2019 kl 18.30 på Fur Færgekro

  • Skrevet af 
Referat fra møde i Øudvalget den 20. juni 2019 kl 18.30 på Fur Færgekro

Til stede: Dorte Christensen, Jens Peder Hedevang, Per Arne Tejlgaard, Erik Wind.
Fraværende: Betina Bugge.

1 Referat fra møde den 11. april 2019
Der vedlægges referat.

Ad 1: Referatet blev godkendt.

2 Forslag til budget for færgeriet for 2020.
Teknisk forvaltning har fremsendt vedlagte forslag til budget for Fursund Færgeri for 2020.
Lovforslag om yderligere tilskud til færgedrift til mindre øer er bortfaldet, så budgetforslag for 2020 skal fremlægges uden at tage hensyn til evt. forhøjelser af tilskud.
Gratisperioderne har hidtil været fastsat til en måned om foråret omkring påske og en måned om efteråret omkring efterårsferien.
Færgeriet har ytret ønske om, at den gratis periode flyttes væk fra påsken, idet der i 2019 var meget kø i påskedagene, og der var udsolgt flere steder på øen. Det foreslås, at det drøftes, hvad Ø udvalgets holdning hertil er.
Det foreslås, at udvalget også drøfter tidligere forslag om, at perioderne skulle lægge i hele kalendermåneder.
Sagen skal forelægges for udvalget for teknik og miljø i begyndelsen af august, hvorfor der er behov for Ø udvalgets bemærkninger nu.

Ad 2: Det konstateredes indledningsvis, at det ikke er korrekt hvad der er anført i dagsordensteksten om yderligere færgetilskud. Folketinget har vedtaget lovforslag om forhøjelse af tilskud til færgedrift, men det er blot ikke oplyst, hvad beløbet konkret vil blive.
Der var en diskussion om, hvad tilskuddet kan anvendes til. Det blev nævnt, at det yderligere tilskud (eller dele heraf) kunne bruge til at gøre gratis for gående og cyklister hele året, eller kunne bruges til at gøre det gratis hele året for furboer eller til gratis perioder for alle på begge sider af skolesommerferien. Konklusionen blev, at Ø udvalget anbefaler, at tilskuddet anvendes til forlængelse af gratisperioderne før 1. juli og efter 31. august (de to betalingsmåneder), således at der sker en ligelig fordeling på de to perioder. De gratis perioder skal også afspejle sig i årskort, så de bliver billigere.
Der blev stillet spørgsmål til forståelsen af det medsendte budgetforslag og nævnt, at der må mangle indtægter fra sejlads.
Det blev oplyst, at der er i kommunens budget for 2019 er afsat 300.000 kr til nyt billetteringssystem, det vil blive undersøgt nærmere.


3. Fredning på Fur.
Det var forventet at der forelå et forslag til fredning på Fur til dette møde. Der vedlægges i stedet vedlagte notat fra teknisk forvaltning.

Ad 2: Notatet toges til efterretning og sendes til arbejdsgruppernes medlemmer  til orientering.
 
4 Ny skydebane på Fur.
Der har foregået skydeaktiviteter i en periode på Dalagervej 27 A.
I august 2018 blev der søgt om tilladelse til opførelse af et skydehus og to små maskinhuse til at trække skydeskiver/dyr frem og tilbage.
Skydehuset kunne ikke tillades i forhold til Naturbeskyttelsesloven pga. af §3. Men de to små maskinhuse kunne tillades.
Den ønskede skyderetning kunne ikke tillades pga. støj. Derfor skal der nu i stedet for skydes i modsat retning, dvs. mod syd vest, hvilket reducerer støjen så meget at kravene kan overholdes.

Planafdelingen sendte sagen i naboorientering i april 2019 med henblik på landzonetilladelse. Der kom flere indsigelser hertil.
Det er oplyst, at skydeklubben har 140 medlemmer, heraf ca 30 aktive.
Sagen påregnes forelagt for udvalget for teknik og miljø i august måned.

Ad 4: Drøftedes. Det er væsentligt at gældende regler overholdes. Udvalget anbefaler, at der stilles krav om at der ikke skydes i højsæsonen for turisterne.

5. Eventuelt.
Ad 5: Der blev orienteret om et projekt, der skal fremme udvikling af energiprojekter og vedvarende energi på småøer. Erik oplyste, at han på vegne af Ø foreningen agter at sende ansøgning til EU om støtte til projekt vedrørende energioptimering. Ø udvalget anbefaler dette.
Det blev oplyst, at der er tilbud fra Økologisk Landsforening om at få bistand til at undersøge vilkår for omlægning til økologisk landbrug. Der vil blive offentliggjort oplysninger herom på bla. Fur Nyt.

Ref: Lone Knudsen

Senest ændretTorsdag, 27 juni 2019 19:36
Til toppen