Menu

Skive Byråd - 26.08.2008 - Fur Havneområde

  • Skrevet af 

På byrådsmødet den 26. august var punkt nr 7 af speciel interesse for Fur - Forslag til kommuneplantillæg nr. 36: Fur Havn. Det blev indstillet / besluttet, at forslaget til tillæg nr. 36 til kommuneplanen for Sundsøre Kommune for området ved Fur Havn sendes i offentlig høring med en sidste frist den 27. oktober 2008 for fremsættelse af indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger. Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes, idet det indsættes, at multihallen kan opføres i en højde af 12 m.

7. Forslag til kommuneplantillæg nr. 36: Fur Havneområde

J.nr.: 01.02.15.P16 Sagsid.: 831096 Initialer: HEWI Åben sag

KOMPETENCE
Byrådet

INDSTILLING/BESLUTNING
Det indstilles, at forslaget til tillæg nr. 36 til kommuneplanen for Sundsøre Kommune for området ved Fur Havn sendes i offentlig høring med en sidste frist den 27. oktober 2008 for fremsættelse af indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger.
Økonomiudvalget den 19-08-2008
Fraværende: Frede Skovsted
Indstillingen anbefaledes, med Ø-udvalgets bemærkning, idet det inden byrådsmødet afklares, hvilken højde der skal være i byggefeltet til multihal (10 B 7), og coasterkajens anvendelsesmuligheder til andre formål (lystbåde) undersøges.
Forvaltningens planlæggere anbefaler herefter, at de anvendelsesbestemmelser for område 10 B7 ændres således, at der efter ”overstiger 6 m” indsættes ” dog kan multihallen opføres i en højde af 12 m”.

Skive Byråd den 26-08-2008

Fraværende: Kurt Bertelsen, Thomas Dahl Nygaard
Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes, idet det indsættes, at multihallen kan opføres i en højde af 12 m.

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af de mange henvendelser, idéer og forslag fra forårets foroffentlighedsfase, har forvaltningen udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanens bestemmelser for området omkring Fur Havn. Ændringerne imødekommer i vid udstrækning de mange henvendelser.

Det er et ønske med de nye planbestemmelser at der gives mulighed for
1. at de blandede boligområder i baglandet i større grad inddrages som en del af havneområdet
2. at havneområdet udvides med et nyt havnebassin
3. at området vest for Dagli’Brugsen kan anvendes til blandede formål: bolig, rekreative formål samt til en multihal

Hensigten med ændringerne er at skabe opdaterede kommuneplanrammer for de forskellige lokalplaner, der i den kommende tid mere detaljeret vil fastlægge rammerne for havneområdets udvikling.

Ø-udvalget anbefaler, at det i område (10 B7) bliver muligt at opføre en multihal med den krævede højde.

Det samlede referat fra Byrådsmødet kan ses her:

http://www.skive.dk/graphics/Politik/Dagsorden/Byraad2008/referat260808.pdf

Til toppen