Menu

Referat fra møde i Øudvalget den 31.01.2019

  • Skrevet af 

Til stede: Betina Bugge, Dorte Christensen, Erik Wind, Jens Peder Hedevang og PerArne Tejlgaard.

1 Referat fra sidste møde
Der vedlægges referat.

Ad 1: Referatet blev godkendt.

2 Forslag om fredning på Fur-status.
Fredningsleder Birgitte Ingrisch, Danmark Naturfredningsforening (DN) og teamleder Peter Haugsted vil deltage under dette punkt. Derefter er der møde med deltagere fra arbejdsgrupperne. Der vedlægges referater fra møder i arbejdsgrupperne.

Ad 2: Udvalget afholdt indledningsvis møde med fredningsleder Birgitte Ingrisch.
Peter Haugsted oplyste, at arbejdsgruppen Kultur har afleveret sit oplæg, men gruppen mangler at tegne et kort. Han undskyldte at Øudvalget ved en fejl ikke har fået de spørgsmål som kommunen og DN har stillet til arbejdsgrupperne.
Øudvalgets medlemmer sagde, at arbejdsgrupperne mangler at få at vide, hvad fredningen går ud på, og at der i grupperne mangler sparring fra DNs repræsentanter.
Birgitte Ingrisch sagde, at udgangspunktet er at beskytte naturen, og at DN er interesseret i at sikre de store værdier, fredning skal styrke den natur, der allerede er i et område.. Fredningen vil ikke gå ind og påvirke de eksisterende erhverv. På spørgsmål herom svarede hun, at fredningen ikke vil regulere mulighederne for at grave moler inden for de nuværende områder og at der vil kunne gives en tilladelse til at grave inden for et fredet område, med mindre anden lovgivning forhindrer det.  Hun sagde, at DN ønsker at drøfte, hvordan afgrænsningen skal være, at det vil ikke være hensigtsmæssigt med ”huller” i et fredet område, og at fredningen ikke skal beskæftige sig med kystsikring. Hun svarede bekræftende på et spørgsmål om, hvorvidt det kan skrives ind i fredningen, at det være muligt at opføre et museum i bakkerne, såfremt anden lovgivning ikke er til hinder herfor.
Derefter afholdtes der møde med medlemmer af arbejdsgrupper (der var mødt 15 medlemmer). Birgitte Ingrisch beklagede indledningsvis, at der ikke var blevet afholdt møde i efteråret, hvor arbejdsgrupperne havde haft behov herfor. Hun sagde, at formålet med fredningen er at sikre det overordnede formål - at beskytte de store natur- og landskabsmæssige værdier. Fur Camping og Bryghuset skal have udvidelsesmuligheder, da de understøtter en bæredygtig turisme. Fredningen vil ikke berøre tinglyste rettigheder i det omfang, de ikke er i strid med anden lovgivning.
Det blev nævnt, at det være et problem på Fur, hvis fredningen begrænser fremtidig molergravning. Man har ikke rettigheder til gravning men i stedet udpegede områder til gravning, som der ønskes medtaget i plan 2020 for fremtidige gravninger. Det blev af flere sagt, at naturen har glæde af gravningerne, idet nedlagte gravområder bliver reetableret.  
Jens Peder Hedevang sagde,, at det for kommunen er vigtigt at bibeholde råstofindvinding.
Birgitte Ingrisch sagde, at der ikke er ønske om at genere de nuværende berettigede forventninger, og at hun vil undersøge problematikken nærmere og tale med Miljøstyrelsens jurister.
Birgitte Ingrisch sagde afslutningsvis, at hun nu vil skrive et forslag til fredningsbestemmelser, ”handle det af” med kommunen (da fredningen er rejst sammen med kommunen) og dernæst præsentere det for arbejdsgruppernes medlemmer. Arbejdsgrupperne kan evt. derefter drøfte det.  Forslaget kan på baggrund heraf justeres og endeligt forelægges for byrådet. Tidsfrist for fremlæggelse af forslag vil være 1. april.          

3 Branden

Ad 3: Det blev oplyst, at færgen i gratisperioder skal medtage 2 lastbiler/afgang, og det er er en udfordring, hvordan de kan give besked om, at de ønsker at komme med. Der mangler en særskilt bane til lastbiler og skiltning. Der rettes henvendelse til teknisk forvaltning med opfordring til, at de holder møde med arbejdsgruppen til forskønnelse af Branden.
   
4. Ny læge på Branden

Ad 4: Det blev oplyst, at kommunen har rettet henvendelse til Regionen herom. Regionen har oplyst, at praksis er opslået og at den vil blive betjent også i en evt. overgangsperiode.

5 Cykelstier

Ad 5. Det blev oplyst, at der mangler skilt om cykelsti ved Sundevej og at skiltet om, at heste ikke må færdes der. er falmet. Der er ønske om forlængelse af cykelsti ved Y krydset ved Sundevej, og om et fodgængerfelt eller markering i vejen, hvor skoleelever skal krydse vejen. Der rettes henvendelse til teknisk forvaltning om forbedring af trafiksikkerhed og om skiltning.

6 Næste møde
Det foreslås, at næste møde afholdes enten den 25. april, 2. maj eller 9. maj.

Ad 6: Næste møde afholdes, når der foreligger nyt i fredningssagen.


7  Eventuelt.

Ad 7: Der blev rejst spørgsmål iom snerydning som følge af, at Park og Vej har overtaget denne. Der er skrevet særskilt til udvalgets medlemmer herom.   


Med venlig hilsen


Lone Knudsen
Sekretariatschef    

Til toppen