Menu

Fur Friskole tog turen til Christiansborg - se video

Fur Friskole tog turen til Christiansborg - se video

Se video: Se og hør uddrag af folketingets 1. behandling den 8. oktober.

Tirsdag den 8. november 1. behandlede folketinget et lovforslag: Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer). Vedtages forslaget ved 3. behandlingen den 21. januar – det tyder alt på, at det gør – så får Fur Friskole sin egen særlov, der gør, at friskolen får 24 elever som minimums krav i stedet for de 32 som kræves efter den nuværende lovgivning. Læs historien om, hvordan blandt andet et besøg på Christiansborg var med til at overbevise politikerne om, at det var en god ide. 

Det hele begyndte med, at Lollands Kommune for omkring et år siden, besluttede at lukke folkeskolen på Fejø, der er en af de 27 danske småøer.  Dermed skulle Fejøs 12 skoleelever tage færgen til fastlandet for at gå i skole. Det fik forældrene på Fejø til at sørge Undervisningsministeriet om at skolen på Fejø kunne fortsætte som en afdeling af en friskole på fastlandet. Det syntes ministeriet var en god ide, da man gerne så, at der var skoletilbud på de danske småøer, så bosætningen kunne styrkes. Men på grund af ”Tvind loven” krævede det en lovændring, hvilket Undervisningsministeriet gik i gang med.  

Fur Friskole startede som bekendt den 1. august 2014 og skal det tredje år kunne mønstre 32 elever. Et tal der gøres op hvert år den 5. september. Alt tyder på, at dette vil kunne lade sig gøre i skoleåret 2015-16, men der er altid en risiko for, at tallet pludselige kan ændre sig ved fraflytning m.m.

I den nuværende lov er det sådan, at en del ældre friskoler har dispensation fra denne regel ligesom det tyske mindretal også har.

Da Fur Friskole hørte om lovændringen i foråret og tog bestyrelsen via Dansk Friskoleforening og Foreningen af de 27 Danske Småøer kontakt til ministeriet for at få en dispensation for 32 elevers-reglen for friskoler på De Danske Småøer. Tankegang var den enkle, at når ministeriet ville sikre skolebørnene på Fejø en skole, så ville ministeriet sikkert også sikre skolebørnene på Fur. 

Derfor var det lidt af en skuffelse, at da lovforslaget i begyndelsen af september i år blev sendt i høring, var der ikke indført nogen dispensation for elevtallet for friskoler på småøerne.

Det hed i forslaget:

Stk. 2. Oprettelse af et skoletilbud efter stk. 1 vil tillige kunne ske ved en fusion mellem en fri grundskole på en småø, der ikke opfylder klassetrinskravet i § 2, stk. 1 og 2, eller elevtalskravet i § 19, stk. 1, og en fri grundskole på fastlandet, der modtager statstilskud.

Fur Friskole kunne i så fald blive en afdeling af en friskole på fastlandet med fællesledelse, fællesøkonomi og værdigrundlag. Men der skal som bekendt to til et ægteskab, og det store spørgsmål ville i så fald være at finde en mage, der var interesseret i at få en afdeling på en ø.

Derfor besluttede bestyrelsen at skrive Ellen Trane Nørby der var ny minister i det der nu hed ”Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold” og til hver enkelt af de 29 medlemmer i Børne-Unge udvalget for at forklare den situation for Fur Friskole. Der blev også taget kontakt til folketingsmand Andreas Steenberg, R, der under valgkampen i sommer besøgte Fur Friskole. Han mente, at det bedste ville være, at tage en tur til ”Borgen” for at forklare politikerne, hvad problemet var.

Som foreslået så gjort. Torsdag den 8. oktober tog skoleleder Bente, lærer Ivan Ivan, morsingbo Ejvind og undertegnede flyet fra Karup til København og derfra videre med Taxa til Christiansborg.

Der stod vi så og så op på Christiansborgs mægtige mure og funderede over, hvordan vi overhovedet fandt frem til de politikere vi havde aftaler med. Alene det at komme ind på ”Borgen” kræver sit. Ved indgangen skulle vi melde os. Derfra bliver der ringet til den person, som vi havde aftale med, hvorefter vi skulle vente, til vi blev afhentet.

Forinden havde vi fået et skilt hængt på, med navet på den person, som vi var gæst ved. Ingen må gå rundt alene og hver gang vi skulle mødes med en ny politiker, skulle vi hele proceduren igennem igen.

Forud var der aftalt møder med Anni Matthiesen, V, Marianne Jelved, R, Annette Lind, S, Mette Dencker, DF og Carolina Maier, AL, der alle er med i Børne- Unge udvalget.  Møderne fandt sted på politikernes kontorer, hvor vi fortalte om vores ønske, at Fur Friskole fik en dispensation fra elevkravet.

Alle kunne se problemet, at mens man ”reddede” 12 elever på Fejø, så kunne man risikere at smide 30 elever på Fur ud med badevandet, hvis Friskolen på Fur skulle komme i den situation ikke at kunne opfylde elevkravet. Men, men det var svært at ændre et forslag, når det først var formuleret, sagde flere.

Andreas Steenberg, der ikke selv er med i Børne- Ungeudvalget, gav frokost i en af Christiansborgs fire kantiner og viste bagefter rundt på ”Borgen”. Denne summede på det nærmeste som en bikube, da der samme dag var åbningsdebat i folketinget. Tid blev det også til at sidde på tilhørerpladserne og følge åbningsdebatten. Den sidste vi mødtes med, var Carolina Maier fra Alternativet. Hun havde som de travlt, så vi endte med at mødtes på gangen i ca. 10 minutter ved et lille bord. Også hun kunne se problemet, og lovede aktivt at arbejde gå ind i det og muligvis lave et ændringsforslag.

Således drog vi hjem, fulde af forhåbning om, at det ville lykkes at får ændret loven.

Første positive tilbagemelding var, at vi blev opfordret til at indgive hørringssvar til lovudkastet. Dansk Friskoleforening lovede også at tage det med i deres hørringssvar til lovændringen. Det samme havde Foreningen af Danske Småøer.

Den 22. oktober var der nyt i sagen. Ministeren skrev til ordførerne angående Fur sagen, at hun havde justeret forslaget:
De vigtigste justeringer er følgende:

Der indføjes en regel i lovforslaget (ny § 36 f), hvorefter elevtalskravet for eksisterende friskoler på en småø, dvs. Fur Friskole, i en fireårig periode er lavere. Den nye regel afgrænses til kun at omfatte eksisterende friskoler på de 27 småøer. Elevtalskravet for en eksisterende friskole på en småø fastsættes i perioden til 24 elever.
Efter par dage efter ringede en fuldmægtig fra ministeriet: om vi var tilfredse med forslaget. Vi svarede, at vi naturligvis var tilfredse med, at det gik i den rigtige retning, men rigtig glade var vi ikke, da v kunne stå i sammen situation om fire år. De samme meldinger synes også at være tilgået ministeren fra medlemmer af Børne-  Unge Udvalget.
Det fik ministeren til igen at overveje forslaget og den 30. oktober kom så den forløsende melding fra ministeren til ordførerne i Børne- Ungeudvalget:
”... Derudover har flere partier ønsket en dispensationsordning for Friskolen på Fur frem for den fireårige overgangsperiode.

Jeg har derfor genovervejet spørgsmålet og besluttet at justere lovforslaget og høringsnotatet, så der indføres en permanent ordning, hvor eksisterende frie skoler på de 27 småøer fremover vil kunne fortsætte med ned til 24 elever mod lovens højere krav i dag.”

Lovforslaget 1. behandles i folketinget tirsdag den 8. december og skal efter planen 2. behandles 14. januar og 3. behandles 21. januar så det kan træde i kraft 1. februar 2016.

Se Video: https://youtu.be/oE_cRESKX9I

Billeder:

1. Folketingssalen under åbningsdebatten 8. oktober


2. Børnene på Fur Friskole som det hele drejede sig om

3. Skoleleder Bente Kæseler på Borgen’

4. Andreas Steenberg gav frokost i en af de fire kantiner på Christiansborg

5. Andres Steenberg og Bente Kæseler

6. Andreas Steenberg viser deputationen fra Fur rundt på Christiansborg.

Senest ændretLørdag, 12 december 2015 10:36
Til toppen