Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening den 30. september 2015

Afbud: Ingen
1. Underskrift af referat.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Meddelelser:
- Fur nyt (Conni): Intet nyt
-FFF (Laurs): Intet nyt, næste møde den 5. oktober – Conni tager med, da Laurs er forhindret.
-Fur udviklingsråd (Per Arne): Nyt under punkt 6 omkring lokalplan, næste møde den 6. oktober.
-Ø- udvalget(Dorte): Møde aflyst.
-Lag Skive/Viborg (Dorte): Intet nyt.
- Sammenslutningen af danske småøer (Per Arne):
Sag om turismeudvikling er videregivet til Turistforeningen.
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler – bedre rammer for skoletilbud på småøer – videregivet til Friskolen, men ikke relevant på nuværende tidspunkt.
- Innovation Fur (Hans): Ligger stille efter nedlæggelse af stilling som kommunikationsmedarbejder. Information om aktiviteter kan søges på hjemmesiden. Hans undersøger fremtidsudsigterne for Innovation Fur.
- Branden (Laurs): Intet nyt
4. Fur ø – arena: (Dorte/Erik):
Vi lukker arenaen lørdag den 24. oktober. Laurs sørger for nye flag mm. og rep. af diverse i løbet af vinteren. Brev med ansøgning om penge til yderligere beplantning er lavet og afleveres.
5. Vedtægter (Conni):
Udsættes til næste møde. Conni sender vedtægterne og eventuelle ændringsforslag diskuteres på næste møde.
6. Møde ang. kommuneplan i Durup d. 7/9 (Per Arne):
Størsteparten af bestyrelsen for Fur Udviklingsråd var med til mødet. Info om navigering i kommuneplanen på hjemmesiden. Kritik af høringsfrister på kun 14 dage.
Fur Udviklingsråd har efterfølgende sendt oplæg vedr. kommuneplanen til kommunen. Dette kan ses på kommunens hjemmeside.
Fur Sogneforening støtter op om oplægget og Per Arne sender tilkendegivelse af dette til Skive kommune.
7. Evt.
Generalforsamling skal planlægges og tages op på næste møde
Flygtningespørgsmål diskuteret – tages op i Ø-udvalget.
8. Punkter til næste møde:
Generalforsamling
Vedtægter
9. Næste møde: 11. november hos Laurs

Til toppen