Menu

Referat fra FFF den 23.03.2015 kl. 19 på Fur Museum

  • Skrevet af 

Tilstede: 

Fra Læseforeningen: Dot Wadskjær og Anne Lise Haagen (i stedet for Helle Eskildsen),fra Fur Museums støtteforening: John Bertelsen og Gunnar Splint, fra Fur Bådelaug: Olly Ekstrand og Kirsten Rex Andersen, fra Fur Tennisklub: Knud Peder Jensen, fra Fur Sogneforening: Birgit Ladefoged og Conni W. Jeppesen (i stedet for Laurs Ramskov).Desuden deltog FFFs kasserer Hans Jørn Hybschmann og Berit Høj.

Afbud/fraværende: Helle Eskildsen, Birgitte Støttrup, Lasse Højgaard, Laurs Ramskov, Hans Nielsen.

Referent: Kirsten Rex A.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden.

Med et ekstra punkt: Evaluering af koncerten med James Rasmussen kunne dagsordenen godkendes.

 

2.Evaluering af koncerten med James Rasmussen

Billetsalget var ikke overvældende, hvorfor man som et forsøg fik Brugsen til at udbyde billetterne til sine medlemmer til specialpris. Det gav nogle sidsteøjebliks gæster. De fremmødte fik en god oplevelse, og ideen med at servere middag inden koncerten blev godt modtaget.  Men økonomisk set var der tale om en underskudsforretning.

 

3.Årsregnskab for 2014

Fur Rundt marchen og Træskibssejladsen gav begge overskud, om end beskedent hvad angår træskibssejladsen. Som nævnt under pkt. 2 gav koncerten underskud.

I 2014 blev der uddelt 1.500 kr. til de deltagende foreninger i FFF.

Pr. 31.12.2014 har FFF en reservekapital på 48.713 kr. samt en koncertkapital på 29.056 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

4.Evaluering af hjælperfesten

Der var bred enighed om, at hjælperfesten havde været yderst vellykket, både hvad angår traktement og underholdning. Der var stor ros til udvalget, der havde påtaget sig opgaven med at stable festen på benene.

   

5.Valg og konstituering i henhold til samarbejdsaftale

Genvalg til

 Formand: John Bertelsen, næstformand: Birgit Ladefoged, kasserer: Hans Jørn Hybschmann

Udpegning til sekretærposten blev udsat til næste møde, idet Kirsten meddelte, at hun har bedt om at blive afløst som repræsentant for Bådelauget og Bådelauget havde endnu ikke udpeget en afløser.

6.Planlægning af Fur Rundt March 2015 

Marchen afholdes lørdag den 11.juli.

Berit kunne oplyse, at der er bestilt telt, ølvogn mv.

John lovede at kontakte kommunen (teknisk forvaltning) om tilladelse til at være på Havnen.

Med hensyn til lejlighedsbevilling endte den vistnok også hos John.

KP omtalte et band ”Just 4”, som det var muligt at få til en rimelig pris, og KP blev bedt om at gå videre hermed.

Kirsten har bestilt startkort, 2500 stk.,. pris 30 øre/stk.

Kirsten havde ligeledes fået tilbud på medaljer og årsbjælker, og bestiller 200 medaljer (så er der til 2 år) og 150 årsbjælker.

Gunnar lovede at sørge for at ”annonceskiltet” om Fur Rundt sættes op på havnen sidst i april.

Gunnar lovede endvidere at være ansvarlig for afmærkning af ruten. 

Birgit kontakter Chili John ang. maden.

”Kort uden krimskrams”. Da vi evaluerede Fur Rundt sidste år var der en del snak om det kort, der udleveres til deltagerne, hvor tilbagemeldingerne var, at kortet var uoverskueligt med for mange signaturer. KP og John lovede at ville se på, om der kunne laves en ”renset” udgave.

Berit bor ikke på Fur længere og kan derfor have lidt svært ved at have fingeren på pulsen hele tiden. Birgit lovede at være Berit behjælpelig.

 

7.Efterårskoncert?

Man blev enige om at springe over i år.

 

8.Næste møde

Næste møde blev fastlagt til tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19 på Fur Museum.

 

9.Eventuelt

Spørgsmålet om hvordan vi får flere unge/yngre til at være med i foreningslivet blev berørt, og John havde med baggrund i et besøg i Vestervig et forslag om, at man skulle etablere nogle platforme, hvor de følte sig hjemme. Til en start kunne man måske headhunte nogle til bestemte opgaver.

KP udkastede en tanke om at lave et møde med samtlige bestyrelsesmedlemmer fra Furs foreninger med henblik på at få en debat om den fremtidige struktur.

Conni meddelte at Fur Arena åbner 28. marts, og at der kan købes årskort kl. 10-12.

FurNyt holder generalforsamling 20. april.

 

Mødet sluttede 20.35.

 

Ref. KrexA 24032015 

Til toppen