Menu

Referat fra Generalforsamling i Fur Sogneforening 26/2-2015

  1. Valg af dirigent: Birgit Ladefoged blev valgt.

  2. Bestyrelsens beretning: Dorte berettede om årets gang, Arena-færgepriser m.m og takkede alle udenfor bestyrelsen for det arbejde de gør for Sogneforeningen. Kirsten blev takket for sin lange og tro tjeneste som kasserer.

  3. Fremlæggelse af regnskab: Kirsten fremlagde regnskabet. Kun højskoledagen gav i 2014 et lille overskud.

  4. Fastsættelse af kontingent: Uændret: 75,- pr. person eller 150,- for familier.

  5. Indkomne forslag: ingen.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg : Bent Mølgaard og Laila Knudsen, ingen ønskede genvalg, nyvalgte til bestyrelsen blev: Erik Andersen og Laurs Ramsgaard, suppleant på valg Arne Christensen, genvalgt. 

  7. Valg af revisor, på valg Anne Lise Nielsen, ønskede ikke genvalg, nyvalgt Sonja Justesen.

  8. Eventuelt: Forslag om ændring af tekst i vedtægter, laves til næste års generalforsamling. LAG: tilmeldingssedler blev omdelt, gratis medlemskab. Der blev stillet spørgsmål til hvem,hvad og hvorfor mht. uddannelsesstøtten, Birgit forklarede. Der blev stillet spørgsmål og det også på Fur er muligt at få Skive Kommunes nedrivningsstøtte. Forslag om sammenlægning af Sogneforeningens og Arenaen kontingent, det er ikke muligt da den ene er momsbelagt og den anden ikke.. Der blev stillet spørgsmål om hvorfor de unde mennesker ikke kommer i Sogneforeningen, Hans kom med forslag om at indbyde de unge til møde om hvad der interesserer dem, forslag om at de unge evt. ved 18 års fødselsdag får et brev fra Sogneforeningen +et års gratis medlemskab. Forslag om at ændre navn til Fur Borgerforening. Forslag om evt. uge eller 14 dages kort til færgen for de turister der holder ferie på Fur som ønsker at besøge andre steder i kommunen i den periode de er her, da det eller bliver rigtigt dyrt med færgebilletter. der blev yderlige snakket om mobilforbindelser, atomaffald, trapper til Bette Jenses Hyw.

 

Til toppen