Menu

Fur Udviklingsselskab Aps

 

I 1991 grundlagdes Fur Udviklingsselskab gennem salg af anparter. Formålet var at få skabt en grundkapital, der kunne tiltrække bl.a. EU-tilskud for at styrke udviklingen på  Fur og skabe nye arbejdspladser. I 1997 forpagtede selskabet øens campingplads med tilhørende lejrskole af Skov- og Naturstyrelsen.

Den 1. januar 2006 købte man pladsen og selskabet har siden da koncentreret sig om at udvikle Fur Campingplads og Råkilde Lejrskole.

I 2009-10 lykkedes det udviklingsselskabet at skaffe 1 million til forbedring af faciliteterne. Det er også udviklingsselskabet, der har ansat forpagterparret Betina Bugge og Brian Sørensen se. www.furcamping.dk

Medlemsskab

Man bliver medejer ved køb af anparter a 500 kr. Anpartshaverne er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret på generalforsamlingerne

Bestyrelsen består af

Formand Knud Peder Jensen, Boagervej 3, 7884 Fur.

Telefon 97 59 38 16

Næstformand Erik Holmboe, Ulstedvej 70, 7884 Fur.

Direktør Henning Jacobsen, Nederby 26, 7884 Fur.

Hans Peter Holmboe, Boagervej 1, 7884 Fur.

Leo Mortensen, Anders Sørensensvej 19, 7884 Fur.

Selskabet opdaterer løbende oplysningerne om medlemskab og bestyrelse


Referat af ordinær generalforsamling i Fur Udviklingsselskab ApS

afholdt på Råkilde Camping onsdag den 27. maj kl. 19.30 2009
 

Punkt 1.:  Valg af dirigent. Hans Thøgersen blev valgt.

Punkt 2. Formand Leo Mortensen fremlagde bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning omhandler regnskabet for året 2008, hvorimod de øvrige aktiviteter strækker sig helt frem til generalforsamlingen i dag.

År  2008 har været et stille år hvad angår udførelse af de projekter som blev nævnt i sidste års beretning:

2 nye familiebaderum,  inden år 2010 - Udskiftning af vinduer i lejrskolen - Dør i lejrskolen - Vedligeholdelse af de 3 store hytter - 2 nye hytter med toilet - Renovering af de 3 små hytter –

Trappe til toilet - Borde og bænke – Cykelskur.

Fur Udviklingsselskab råder ikke selv over de økonomiske midler, der skal bruges til disse projekter,bestyrelsen har, i første omgang, rettet henvendelse til Fur Sparekasses Fonde med anmodning om økonomisk bistand.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at få  tilskud fra andre fonde bl.a. fra Skov og Naturstyrelsen.

Vi har fået et meget positivt svar fra Fur Sparekasses Almennyttige Fond.
Som nævnt i sidste års beretning har Morsøs Sparekasses direktør Jørn Balch vist interesse for Råkilde Camping, det har indtil videre ikke ført til noget konkret.

Bestyrelsen har d. 3. juli 2008 haft et møde med forpagter Karl Ejner Jensen angående en forhøjelse af forpagtningsafgiften såfremt det lykkedes at foretage ovennævnte investering på 447.000 kr.

Det mente han helt bestemt ikke der var mulighed for.

Da Karl Ejner Jensen, til flere, har udtalt at 2009 er hans sidste sæson på  Råkilde Camping har undertegnede på  bestyrelsens vegne rettet en mundtlig forespørgsels til forpagter Karl Ejner Jensen som mundtlig bekræftede at 2009 er hans sidste sæson som forpagter af Råkilde Camping og at bestyrelsen ville modtage en skriftlig opsigelse inden  generalforsamlingen.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget en skriftlig opsigelse, så snart det sker, vil vi gå  i gang med at finde en ny forpagter. 

Fur Udviklingsselskab har, i regnskabsåret 2008, haft et overskud på  kr. 5.147,00, det må betragtes som tilfredsstillende.
Inden udgangen af 2011 skal spildevandet fra Råkilde Camping afledes til rensningsanlægget i sdr. gårde

År 2008 regnskabet for Fur Udviklingsselskab ApS vil blive gennemgået af Kirsten Scheel.
Efter generalforsamlingen vil vores bestyrelsesmedlem Knud Peder Jensen fortælle om Lys Langs Kysten

Jeg vil gerne takke alle for et godt samarbejde i året som er gået

På  bestyrelsens vegne
Leo Mortensen.

Beretningen godkendt.

Punkt 3. Hovedtallene for regnskab blev opdelt og Kirsten Scheel gennemgik tallene.

Regnskabet Godkendt. 

Punkt 4.  Overføres til næste år.

Punkt 5. Erik Holmboe, Knud Peder Jensen og Hans Peter Holmboe blev alle genvalgt.

Punkt 6.  Hans E. Thøgersen og Arne Christensen genvalgt som suppleanter.

Punkt 7.  Genvalg.

Punkt 8. Udgik.

Punkt 9. Intet.
 

Knud Peder Jensen

 

Til toppen