Menu

Referat fra FFF den 22.10.2014

  • Skrevet af 

Tilstede: Dot Wadskjær, Anne-Lise Haagen, Hans Jørn Hybschmann, Birgit Ladefoged, John Bertelsen, Laila Knudsen, Olly Eksstrand og Kirsten Rex Andersen.

Afbud: Birgitte Støttrup, Berit Høj, Knud Peder Jensen, Gunnar Splint og Hele Eskildsen.

Fraværende: Lasse Højgaard.

Referent: Kirsten Rex Andersen.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes uden kommentarer.

 

2.Evaluering af træskibssejladsen 2014 

Igen i år var der lutter ros fra deltagerne til arrangementet og dets afvikling.

Pakning af havnen med de mange skibe forløb på bedste måde, bespisningen blev afviklet til alles tilfredshed.

Dot påpegede at kaffebrygningen efter aftensmåltidet var en udfordring, da maskinen var uendelig længe om at varme op og man først kunne komme i gang, når kokkene var færdige. Olly lovede at undersøge, om vi kunne sætte maskinen i servicehuset og derved undgå tidspresset.

Det måtte konstateres, at der ikke var mange på dansegulvet. Sejlerne er for trætte efter de mange dages sejlads og fest.

Da musikken – og ikke mindst det nødvendige, lejede lydanlæg – er en ret stor udgiftspost kunne man overveje, om man helt skulle droppe musikken, eller evt. finde en anden form, fx bare lidt baggrundsmusik. Olly har kontakt til Charlie, der har lovet at komme med et udspil.

Alle er velkomne til at komme med forslag.

 

3.Regnskab fra træskibssejladsen

Hans Jørn fremlagde det foreløbige regnskab, som viste et beskedent overskud på 5.900 kr. Da vi imidlertid endnu ikke har fået nogen regning for vores andel i træskibssejladsens publikation, forventes det, at vi nok ender med et lille underskud.

Der var enighed om, at Fur som helhed tjener på arrangementet, da mange af deltagerne har fået smag for vores ø og senere vender tilbage og lægger penge her i form af ophold m.v.

Vi drøftede lidt, hvordan træskibssejladsens økonomi kunne bedres, om der kunne hentes flere tilskud. 

Kunne der være en mulighed i at søge en af de kommunale puljer til frivilligt foreningsarbejde, eller om man fra Park og Vej (som havnen hører under) kunne få dækket lidt flere af vore udgifter, fx leje af service. John at tage en snak med Kim Hald for at høre om der er muligheder dér. 

 

4.Koncerten den 8.11.14

Olly kunne oplyse, at interessen indtil videre har været sparsom. Der er ikke solgt mange billetter. Man enedes om, at det ville være kærkomment med en foromtale, og John ville kontakte Jan laCour på  Skive Folkeblad for at få ham til at skrive om koncerten. John vil ligeledes sørge for en annonce i Salling Avis.

Alle på Facebook opfordres til at ”like” arrangementet for ad den vej at få udbredt det glade budskab.

Forsamlingshuset laver en simre buffet, og kunne godt bruge hjælp til forarbejdet. Der er ligeledes brug for hjælpere til opstilling fredag eftermiddag og oprydning søndag. Alle foreninger bedes melde til Olly, hvem der påtager sig disse opgaver. Olly skal have besked senest 26.oktober. 

 

5.Medhjælperfesten den 17.1.15

Birgit kunne meddele, at Forsamlingshuset er bestilt, og at udvalget er i tænkeboks.

John lovede at lægge arrangementet ind i FurNyts kalender.

 

6.Hvad rør sig?

Kirsten kunne fortælle, at Fur Friskoles støtteforening har overtaget Spejdernes andel i lotteriet til Jul på Fur”, så de sammen med Fur Bådelaug står for denne aktivitet.

 

Birgit kunne oplyse, at højskoledagen igen havde været en succes. Ca. 70 deltog. Der havde været fint sammenhæng i indlæggene.

 

John annoncerede et arrangement i Fur Museums Støtteforening den 18.11. i anledning af en bogudgivelse.

 

Knud Peder, Olly og John tager til mødet i Roslev 27.10. med titlen ”Hvad kan hjælpe til overlevelse i (ud)kanten”.

 

7.Eventuelt

Regnskabet fra Fur Rundt: Hans Jørn begrundede en valgte metode. Der var enighed om, at den valgte fremgangsmåde ændres, og Hans Jørn lovede at foretage de fornødne ændringer.

Snakken om regnskabet bragte spørgsmålet om evt. momsfritagelse på banen, og Anne-Lise lovede at undersøge om vi som forening af vores slags kunne fritages.

 

I Frysehuset ligger et overskud af frankfurtere fra træskibssejladsen. Man enedes om at forsøge at få dem solgt. De ligger i poser á ca. 2 kg. Og prisen pr. pose er 50 kr. Alle bedes distribuere tilbuddet.

Evt. interesserede kan henvende sig til Olly.

 

8.Næste møde

Næste møde blev fastsat til mandag den 23. marts 2015.

 

23.10.14 KrexA.

 

Til toppen