Menu

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i foreningen Fur Væksthus

  • Skrevet af 
Indkaldelse til stiftende generalforsamling i foreningen Fur Væksthus

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i foreningen Fur Væksthus torsdag den 3. april kl. 20 på Fur Skole

Baggrund: Fur Skole er udbudt til salg af Skive Kommune og købstilbud skal indgives senest 8. april. Med afsæt i mødet for alle foreninger på Fur på Fur Skole den 13. november, har en gruppe taget initiativ til etableringen af foreningen Fur Væksthus.    

Foreningens formål er: 

1.at købe Fur Skole, Stisagervej, 7884 Fur, og omdanne stedet til Fur Væksthus.

2.at sikre driften af Fur Væksthus gennem udlejning til undervisning, kurser og efteruddannelse for børn, unge og voksne.

3.at stille Fur Væksthus til rådighed for kulturelle og almennyttige formål.

4.at stille Fur Væksthus til rådighed for både enkeltpersoner, firmaer, foreninger og institutioner.

5.at arbejde aktivt med at tilvejebringe midler til fortsat udvikling af Fur Væksthus til gavn og glæde for brugerne

 

Dagsorden: 

Velkomst og status vedrørende arbejdet med at etablere foreningen Fur Væksthus ved John Bertelsen. 

 

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Gennemgang af vedtægter

4. Godkendelse af vedtægter

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. (Medlemmer af bestyrelsen for Fur Friskole og Fur Børnehus kan ikke vælges)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Generalforsamlings bemyndigelse til, at bestyrelsen kan købe Fur Skole.

10. Eventuelt

 

Med venlig hilsen Væksthusgruppen

Kontaktperson: John Bertelsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


 

Vedtægter

For 

Fur Væksthus 

 

Navn, hjemsted og formål:

 

§ 1

 

Foreningens navn er ”Fur Væksthus”.

Foreningens hjemsted: Fur Væksthus er hjemmehørende i Fur sogn, Skive Kommune. 

Foreningens formål er:

 

1.at købe Fur Skole, Stisagervej, 7884 Fur, og omdanne stedet til Fur Væksthus.

2.at sikre driften af Fur Væksthus gennem udlejning til undervisning, kurser og efteruddannelse for børn, unge og voksne.

3.at stille Fur Væksthus til rådighed for kulturelle og almennyttige formål.

4.at stille Fur Væksthus til rådighed for både enkeltpersoner, firmaer, foreninger og institutioner.

5.at arbejde aktivt med at tilvejebringe midler til fortsat udvikling af Fur Væksthus til gavn og glæde for brugerne.

 

 

 

Medlemmer:

 

§ 2

 

Foreningen er upolitisk, og enhver, der måtte ønske det, kan optages som medlem.

 

Foreningen kan ikke træffe afgørelse, der vedrører ledelsen af de organisationer, der lejer sig ind i Fur Væksthus.

 

 

Kontingent:

 

§ 3

 

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Det fastsættes som et beløb for enkeltpersoner og et beløb for firmaer og foreninger.

 

Herudover modtager foreningen frivillige bidrag og kan søge støtte.

 

 

Medlemmers rettigheder:

 

§ 4

 

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

Generalforsamling

 

§ 5

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen skal godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Fur Væksthus eller på et andet sted i lokalområdet. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 15. april. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 

Indkaldelsen skal ske ved offentliggørelse på www FurNyt.dk.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

 

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt deres kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:

 

Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hver stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

§ 6

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af medlemskontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6. Valg af revisor.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

 

 

 

Bestyrelsen:

 

§ 7

 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 og 3 årligt. 

Der vælges hvert år to suppleanter for bestyrelsen. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 8

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

 

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

 

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

§ 9

 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer, med bindende virkning, beslutning i foreningens anliggender.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

 

 

Regnskabsår:

 

§ 10

 

Foreningens regnskabsår går fra den 1.  januar til den 31. december.

Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

Vedtægtsændringer og opløsning:

§11

 

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter, og til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

 

§ 12

 

I tilfælde af foreningens opløsning, vedtaget i henhold til § 11, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af foreningens formueforhold.

 

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder en fond, der skal støtte lokale formål på øen Fur.

 

 

*********************

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. april 2014

 

 

 

 

 

 

Senest ændretTirsdag, 01 april 2014 20:27
Til toppen