Menu

EU valg 2014 - EU kandidaternes syn på småøer

EU valg 2014 - EU kandidaternes syn på småøer

Den 25. maj 2014 er der valg til EU parlamentet. Sammenslutningen af Danske Småøer har i den forbindelse spurgt de danske kandidater, der den 12. februar var opstillet, om deres syn på småøer i en europæisk sammenhæng. (Fristen for at opstille er den 27. april 2014).

Vi har stillet dem følgende tre spørgsmål:

  1. Hvis du vælges til Europaparlamentet den 25. maj, vil du så i din kommende position arbejde for at sætte de små øers vilkår på dagsordenen i europæisk sammenhæng?
  2. Hvis ja: Hvordan vil du arbejde for småøerne, og hvilket tema ser du som det vigtigste?  Hvis nej: Hvorfor ikke?
  3. Vil du arbejde for, at der etableres en intergroup*  om øer (store som små øer) efter det kommende EU parlamentsvalg - og deltage aktivt i denne?

 -  Øvrige kommentarer

En intergroup er en arbejdsgruppe, som parlamentsmedlemmer kan etablere indenfor et givent emne (f.eks. øers vilkår). En intergroup er ikke et parlamentsorgan, men et forum, hvor der uformelt kan udveksles holdninger og erfaringer om emnet.

Vi har modtaget svar fra 22 kandidater, hvoraf 21 har besvaret spørgsmålene. Svarene bringes her under.

Tak for svarene til Jeppe Kofod (S); Ole Christensen (S); Christel Schaldemose (S); Britta Thomsen (S); Christian Kjølhede (RV); Thomas Elkjær (RV); Bendt Bendtsen (K); Tove Videbæk (K); Margrete Auken (SF); Tonni Hansen (SF); Jacob Isøe Klærke (SF); Lave K. Broch (Folkebevægelsen mod EU); Ole Nors Nielsen (Folkebevægelsen mod EU); Thorkil Sohn (Folkebevægelsen mod EU); Morten Messerschmidt (DF); Karsten Lorentzen (DF); Kristina Jørgensen (DF); Ulla Tørnæs (V); Asger Christensen (V); Henrik Frost Rasmussen (V); Jens Rohde (V).

Vi bringer her de svar vi har modtaget fra kandidaterne. (Vi lister dem i samme rækkefølge som EU parlamentets informationskontor. Læs mere om valget her: www.europarl.dk):

 

Jeppe Kofod, Parti: Socialdemokraterne, bopæl: København

Spg. 1:Jeg har gennem 16 år været Bornholms repræsentant i Folketinget. Her har jeg kæmpet for bedre muligheder og forhold for Bornholmere og for øboere generelt. Det arbejde vil jeg selvfølgelig fortsætte, hvis jeg bliver valgt til Europa-Parlamentet.

Spg.  2: Jeg mener, at de små øer er utrolig vigtige at sætte på dagsordnen, både i dansk og europæisk politik. Øsamfundene er helt specielle, og viser den kulturelle diversitet, der er inden for et land, som for eksempel Danmark. Som politiker arbejder jeg for, at der fortsat skal være liv og vækst på de danske og europæiske øer.

Det er afgørende at prioritere de mange øsamfund, der eksisterer i EU. På EU's nye syvårige budget er der afsat 26 milliarder euro til forbedringer af infrastrukturen. Jeg vil arbejde for, at den transportpulje bruges til at sikre en højere grad af ligestilling i forhold til færgetransport, så alle øboere har mulighed for at rejse til rimelige priser og tider.

Spg. 3: Som tidligere øboer vil jeg arbejde for at skabe et samarbejde mellem forskellige øer i EU. Det vil kunne skabe værdifuld viden omkring, hvordan vi bedst løser de udfordringer, som mange øsamfund står overfor. Jeg vil undersøge, hvordan dette arbejde gøres bedst, så vi får samlet de bedste kræfter på tværs af partigrupper.

 

Ole Christensen, parti: Socialdemokraterne, bopæl: Brovst og Bruxelles

Spg. 1:Jeg er generelt for, at EU's fonde også går til at løfte marginaliserede områder, og de områder som har svært ved at klare udfordringerne uden hjælp udefra. I den sammenhæng er det helt relevant at tale om de små øers vilkår.

Spg. 2:At støtte det lokale erhvervsliv, infrastruktur, turisme og kultur der skaber lokale arbejdspladser og at værne om de lokale traditioner.

Spg. 3:Ikke umiddelbart, men det ændrer ikke på, at det er en vigtig dagsorden. Især når vi taler EU-støttemidler og implementering af de nye fonde.

 

Christel Schaldemose, parti: Socialdemokraterne, bopæl: Frederiksberg

Spg. 1:De små øers vilkår er allerede på den europæiske dagsorden i dag. Det er forståeligt nok, for vi har mange små øer i EU. Hvis vi ønsker, at folk skal kunne bo på øerne, så forpligter det os også til at lave politikker, der muliggør det. Det ønsker jeg.

Spg. 2:Set med mine briller, er der især to afgørende temaer: At fastholde og skabe beskæftigelse og at sikre infrastruktur indenfor såvel kommunikation som trafik. En helt tredje – men også vigtig – ting er, at der på visse småøer i Europa er særlige udfordringer med blandt andet sundhedstilstanden for borgerne. Af den grund har jeg været med til at tage initiativ til en resolution om indsatsen mod diabetes og andre kroniske sygdomme på småøerne i EU.

Spg. 3:Jeg tror, der kan gøres meget mere for småøerne ved at tænke dem ind i bredere politiske tiltag. Det vil have meget mere vægt end en intergroup for øer. Det vil altså sige, at vi skal have fokus på, hvordan digitalisering kan komme alle borgere – også dem på øerne – til gode, når vi arbejder med det område. Det samme inden for sundhedspolitik, beskæftigelsespolitik og så videre. Det vil efter min mening sikre den bedste forankring af øernes særlige problemstillinger.

 

Britta Thomsen, parti: Socialdemokraterne, bopæl: København

Spg. 1:Ja. Jeg vil fortsætte mit arbejde for at sætte småøers særstatus på den europæiske dagsorden.

Spg. 2:Jeg mener, at gode IT forhold og ordentlige bredbåndsforbindelser har topprioritet. Det har det, fordi det åbner op for både distancearbejdspladser og fjernlæring. Jeg betragter det som en meget væsentlig forudsætning for, at vi kan bibeholde og udvikle befolkningstilvæksten på de danske småøer. Det kræver en række infrastrukturelle forudsætninger at fremtidssikre småøerne. Men har vi gode bredbåndsforbindelser kan man imødekomme de praktiske udfordringer, som omkranser erhvervs- eller uddannelseslivet på de danske småøer.

Alle europæiske øer har en stor interesse i ordentlige bredbåndsforbindelser. Derfor kan EU for alvor få betydning for de danske småøer.

Sammen med det resterende 'vandkants-Danmark' bliver de små øer særligt udfordret af den globale konkurrence. Derfor arbejder jeg også for flere lokalt forankrede arbejdspladser.

På trods af at Samsø ikke kan betegnes som en småø, så er deres vellykkede indsats indenfor vedvarende energi et godt eksempel på, hvordan socialøkonomiske initiativer, der understøttes af politisk velvilje, sikrer investeringer i lokalområder, hvor store virksomheder normalvis ikke har interesser. Der er et stort potentiale i det lokale initiativ - særligt hvis det understøttes politisk.  

Som socialdemokraternes klima- og energiforhandler er det netop, hvad jeg kæmper for. For når EU fastsætter ambitiøse, bindende energi- og klimamålsætninger, skaber det også lokalt forankrede jobs, som ikke kan flyttes til lavtlønslande.

Spg. 3:Ja. Jeg vil gerne etablere en intergroup i Europa-Parlamentet om europæiske øers vilkår, og om hvordan vi løser de særlige udfordringer, der omkranser dem. Jeg mener, at lokale småøer udgør et vigtigt element i den danske kultur, som vi skal værne om. Det er derfor vigtigt, at vi understøtter dem, så det også i fremtiden er praktisk muligt at være øboer.

Øvrige kommentarer: Som bestyrelsesmedlem i Center for Socialøkonomi ved jeg, at det lokale initiativ kan være fuldstændigt afgørende for jobskabelsen. Det viser eksemplet fra Samsø tydeligt. Men det kræver også en ordentlig infrastruktur at få iværksætteriet til at blomstre. Gode IT og bredbåndsforbindelser er af særlig afgørende betydning for bibeholdelsen af arbejdspladser på de danske småøer.  

 

Christian Kjølhede, parti: Radikale Venstre, bopæl: 8210 Aarhus V

Spg. 1:Min vigtigste mærkesag er opprioritering af investeringer i infrastruktur. Herunder også flere områder, som vil kunne gavne mindre øer, fx udbygning af bredbåndsnettet i yderområder, investeringer i klimateknologier og vedvarende energi samt oprettelse af et fælles europæisk intelligent elnet. Disse prioriteringer kan gøre energiproduktion på småøer mere rentabelt og sikre en bedre forbindelse til resten af Europa.

Spg. 2:Jeg ser den regionale udvikling af småøer som det vigtigste EU-tema for småøerne. Her ser jeg som jer de regionale udviklingsprogrammer på EU-plan som endnu vigtigere end medlemslandendes egne, da de netop kan bruge erfaringer med småøer i andre medlemslande og erfaringer med at skabe turisme, oplevelsesøkonomi, bæredygtige lokale virksomheder og grøn energiproduktion. EU-støttemidler kan med fordel være med til at facilitere dette.

Spg. 3:Jeg ser det som en rigtig fornuftig idé, at man sammen sætter fokus på, hvordan vækst og udvikling på småøer kan fungere og deler erfaringer. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om jeg vil blive en del af en sådan gruppe.

Øvrige kommentarer: Jeg tror, at samarbejdet via EU betyder utroligt meget, når det gælder udviklingen på småøer, da regional udvikling er deres speciale og erfaringer fra mange forskellige steder kan bruges. Jeg tror rent faktisk på, at EU er en god måde at løse mange udfordringer, som alle medlemslandene står overfor. Samtidigt giver EU også nye muligheder for borgere, virksomheder og meget mere.


Thomas Elkjær, parti: Radikale Venstre, bopæl: 3450 Allerød

Spg. 1: Det vil gøre, også selvom jeg ikke bliver valgt.

Spg. 2: Det vigtigste tema er at skabe rammer og muligheder for arbejdspladser på øerne, så man kan fastholde befolkningen på øerne. Jeg mener, at kodeordet er at skabe en bedre infrastruktur og især en bedre digital infrastruktur, der giver mulighed for mindre virksomheder at etablere sig på øerne og for distancearbejde.

Spg. 3: Det vil jeg gerne støtte. Det rammer generelt ind i debatten om udvikling af landområder, som er et væsentligt tema over hele EU.

 

Bendt Bendtsen, parti: Konservative Folkeparti, bopæl: 5270 Odense N

Spg. 1:Ja, jeg vil selvfølgelig fortsætte arbejdet med at sikre og skabe danske arbejdspladser, både på vores mange øer, men også andre ydreområder.

Spg.2: Jeg tror EU's vigtigste bidrag til småøerne er infrastruktur. Det gælder selvfølgelig energiforsyning, telekommunikation og transportforbindelser, men også forsker- eller handelsnetværk på tværs af grænser, der giver småøerne større fleksibilitet og flere muligheder for at skabe nye ideer og arbejdspladser.

Spg.3: Min erfaring siger mig at "intergrupper" i Europa-Parlamentet har meget lille indflydelse på lovgivningsarbejdet. Derimod vil jeg meget gerne være vært for en eventuel høring om særlige vilkår på danske og europæiske øer i forhold til EU-lovgivningen, og selvfølgelig mødes med alle private øboer og virksomheder, der er berørt af Europa-Parlamentets beslutninger.

 

Tove Videbæk, parti: Konservativt Folkeparti, bopæl: 7330 Brande 

Spg. 1:Ja, naturligvis vil jeg arbejde for, at sætte de små øers vilkår på dagsordenen i europæisk sammenhæng.

Spg. 2: Som jeg ser det, er der flere temaer, der er vigtige i forbindelse med småøer. Det er bl.a. fastholdelse af arbejdspladser, tilflytning, skoler, transportproblematikker, bredbånds- og mobildækning.

Spg. 3: Det vil være vigtigt at få etableret en intergroup om øer, både store og små. Øerne har helt specielle problematikker og udfordringer. Derfor er det nødvendigt, at der er en intergroup, som på vegne af øerne arbejder med disse.

Øvrige kommentarer: Når det er sagt, synes jeg jo, at man i dette arbejde skal huske at fremhæve de små øers herligheder. "Små øer" har jo ikke blot problemer, de har så sandelig også meget, som mange byboer kunne have glæde af at se og opleve.

 

Margrete Auken, parti: Socialistisk Folkeparti, bopæl: Valby

Spg. 1: Danmark er et land med mange små øer som jo også er en del af EU. Hos De Grønne arbejder vi for at styrke de små øers rolle og særligt hvordan vi kan sikre en bæredygtig udvikling af små øer i EU.

Spg. 2: Det er vigtigt for småøer at forbedre energisikkerheden ved fx. at investere i energieffektivitet og vedvarende energi. I dag er mange småøer afhængige af at importere energien udefra, men ofte kan energien produceres lokalt og være med til at skabe overskud for lokalbefolkningen. Jeg har bl.a. skrevet under på en skriftlig erklæring om regionale strategier for vedvarende energi på europæiske øer: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&;reference=P7-DCL-2013-0020&format=PDF&language=EN

Spg. 3: Der er et stort behov for at udvikle småøer bæredygtigt da de står over for store udfordringer i forbindelse med klimaforandringerne. Vi bør i Parlamentet se nærmere på hvordan vi kan få udvekslet gode erfaringer på tværs af de europæiske lande og øer.

 

Tonni Hansen, parti: Socialistisk Folkeparti, bopæl: 5900 Langeland

Spg. 1: Jeg kender, om nogen, til de udfordringer udkantssamfund lever med. Jeg bor selv i et af slagsen og har mange års erfaring som byrådsmedlem i en udkantskommune, hvor vi også har en ikke-brofast småø. Derfor er det naturligt for mig at arbejde for at sætte de små øers vilkår på den europæiske dagsorden. Så det vil jeg prioritere højt.

Spg. 2: Vi kan ikke tvinge borgere til at bosætte sig på de små øer. Men vi kan på nationalt og på europæisk plan arbejde for at rammebetingelserne for at bo og virke på de små øer er i orden. Det er en betingelse for bosætning og udvikling. På europæisk plan skal vi sikre, at strukturfondene også kan bruges til at udvikle de små ø-samfund, f.eks. til forbedring af infrastruktur, men også til at bakke op om jobskabelse og nye erhverv. Det vil jeg arbejde for.

Spg. 3: Ja, det vil være oplagt at etablere en intergroup om øer, og deltager gerne i et sådant arbejde. En intergroup har dog begrænset indflydelse på den førte politik, men kan være starten på at få ø-samfundene højere op på den politiske dagsorden.

Øvrige kommentarer: Vi bør værne om de små samfund – vi kan ikke hindre de store byers tiltrækningskraft på især unge mennesker, men vi kan forhindre at rammebetingelserne for liv i de små samfund forringes i en sådan grad, at folk føler sig tvunget væk. Derfor skal den basale offentlige service være i orden og der skal gøres en ekstra indsats for jobskabelse, ikke bare på de små øer, men også på det nærmeste fastland. Jeg vil håbe, at jeg med mit engagement kan gøre denne prognose til skamme: www.b.dk/nationalt/se-hvordan-danske-smaaoeer-bliver-affolket

 

Jacob Isøe Klærke, parti: Socialistisk Folkeparti, bopæl: Aarhus

Spg. 1: Ja, jeg har i fire år arbejdet med øernes vilkår i midtjylland med fokus på udvikling og sundhed. Det vil være naturligt for mig at forsætte det arbejde på europæisk niveau.

Spg. 2: Jeg mener øboer er de bedste til at pege på de centrale problemer der skal løses, når man vælger at bo på en Ø. Derfor har jeg besøgt Tunø, Samsø og Endelave for at få læring og dialog om mulige løsninger på blandt andet færge, fragtpriser, turisme, erhverv, sundhedstilbud, mobildækning, bosætning osv.

Jeg tror den bedste måde at fremme øernes forhold er, at øerne huskes hver gang et tema er på dagsordenen - ikke ved en selvstændig ø-politik. Når vi for eksempel diskuterer mobildækning og internet er det ikke kun for fastlandet, men for hele landet. De særlige rammer der er på en Ø, skal derfor tænkes med fra start.

Spg. 3: Jeg tror det vil være et godt organ til at udveksle erfaringer og løsningsforslag.

 

Lave K. Broch, bevægelse/parti: Folkebevægelsen mod EU og radikal, bopæl: København S

Spg. 1: Ja, jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at sikre at EU's regler om det indre marked ikke bruges til at skade livsvilkårene på småøerne. For det er en reel trussel på flere områder. Jeg synes f.eks. det skal være muligt at oprette gratis færger til småøer og sikre et højt niveau af redningsberedskab, skolevæsen, sundhedspleje, kommunikation (bredbånd, telefon og post) og service på småøerne - og at offentlig støtte skal kunne bruges til dette samt at støtte en dagligvarebutik.

For mig er det afgørende, at hele Danmark kan leve. Jeg synes der er sket alt for meget centralisering, og at det er på tide, at vende den udvikling. Flere af Folketingets partier har været med til at lave en kommunalreform, der har været til skade for nærdemokratiet og dette er en generel tendens i EU. Landbrugsstøtten bør også ændres, så den ikke gavner de største landmænd mest, men i stedet kan være til gavn for økologi og for mindre samfund heriblandt småøerne.

Spg. 2: Jeg vil i afstemningerne vende mig imod forslag der går ind for mere centralisering og så vil jeg aktivt kæmpe for at hele Danmark kan leve. Derudover vil jeg stille spørgsmål til EU-kommissionen når der kommer forslag inden for det indre marked, der kan true mindre lokalsamfund og så vil jeg stille ændringsforslag til gavn for decentralisering og begrænsning af det indre markeds konsekvenser (det er jo ikke muligt at stille lovforslag, så derfor må EU-parlamentarikere nøjes med at stille ændringsforslag).

Det vigtigste tema er at sikre et godt redningsberedskab, så nødvendig hjælp kommer så hurtigt som muligt også til småøerne. Men derudover gode færgeforbindelser.

Spg. 3: Ja, det vil jeg gerne og det er helt i tråd med mit syn om decentralisering.

Øvrige kommentarer: Generelt fører EU's udvikling til en centralisering der er til skade for et nordisk velfærdssamfund og demokratiet. Jeg vil derfor sideløbende med et aktivt arbejde i EU-parlamentet arbejde for at der etableres et nordisk alternativ til EU og udviklingen i EU.

 

Ole Nors Nielsen, bevægelse/parti: Folkebevægelsen mod EU, bopæl: 9000 Aalborg

Spg. 1:Ja jeg vil arbejde for de små øers vilkår kommer på dagsordenen i EU

Spg. 2:Jeg vil arbejde for at begrebet ydreområder (Ex. Jylland nord for Randers betragtes som ydreområde) afskaffes. Jeg vil arbejde for at alle EU borgere har samme rettigheder og muligheder uanset om de kommer fra det nordlige Findland, det sydlige Rumænien, det vestligste Irland, det østligste Polen eller små øer uanset hvor de ligger inden for EU´s grænser. Altså LIGHED for ALLE.

Spg. 3:Ja jeg vil arbejde aktivt i et sådan udvalg med samme dagsorden som beskrevet i pkt. 2.

 

Thorkil Sohn, bevægelse/parti: Folkebevægelsen mod EU

Jeg kender udmærket forholdene på småøerne, jeg er nemlig født på Fuur, hvor mine forældre drev et mindre landbrug og hvor min far i en periode var sognerådsformand.

Jeg er af den opfattelse, at det er forkert, at forhold vedrørende danske småøer skal drøftes og afgøres i EU-regi. Det burde være et nationalt anliggende, som vi kun kan få forkludret, besværliggjort og fordyret ved at skulle ad en EU-omvej. Desværre har vi solgt ud af vores århundredegamle selvstændighed i en sådan grad, at vi nu på dette og en masse andre områder må stå med hatten i hånden i Bruxelles.

Jeg vil arbejde for, at Danmark frigøres fra EU og at - indtil dette sker - de værste følger af EUs indblanding afværges for vort fædreland, inklusive for vore småøer.

 

Morten Messerschmidt, parti: Dansk Folkeparti

Spg. 1:Naturligvis vil vi arbejde på at få de små øer højt på dagsordenen. Det vil være en helt naturligvis fortsættelse af den indsats, som Dansk Folkeparti har lagt og lægger på Christiansborg.

Spg. 2:Det centrale er øernes del af den nationale – og internationale – infrastruktur. I Dansk Folkeparti er vi meget kritiske over for EUs strukturfonde og den måde, pengene bruges på. Men så længe fondene er der, skal vi naturligvis kæmpe for, at de bruges i Danmark og så godt som muligt. Jeg synes, det ville være oplagt, om disse midler kunne anvendes på broer, faste færgeforbindelser mv. til og fra småøer.

Spg. 3:Jeg tror ikke, at en intergroup vil være den rette vej. Ofte har disse kun ringe gennemslagskraft i EU-parlamentet og de får den konsekvens, at en bestemt sag bliver placeret der, men aldrig kommer videre. Hvis man for alvor skal slå igennem, skal det ske ved at få dem i de ”rigtige” udvalg – eksempelvis landdistriktsudvalget eller lign. Dette vil jeg derfor hellere arbejde for.

 

Karsten Lorentzen, parti: Dansk Folkeparti, bopæl: 4000 Roskilde

Både jeg og mit parti finder det helt afgørende, at Danmark ikke skævvrides mere, end det allerede er. Og øerne er en af de ting, som ligger Dansk Folkeparti meget på sinde. Blandt andet ønsker vi, at alle øer skal have mindst én fuldtidsansat sygeplejerske, og at ”betalingsringen” i skikkelse af færgerne skal lempes for øernes faste beboere, som skal have gratis færgetransport. Jeg anser det kun for logisk, at jeg vil arbejde for det mål og udnytte de muligheder, EU giver for dette – afhænger jo lidt af, hvilket udvalg man ender med at blive medlem af. Men det er klart, at med EU's fokus på struktursvage områder, så er de danske småøer oplagte.

Rigtig mange ting kan løses bedst i fællesskab, og en EU-sammenslutning af små øer vil jeg hilse varmt velkommen. Det vil også forstærke øernes muligheder for at blive hørt såvel nationalt som i EU-regi.

 

Kristina Jørgensen, parti: Dansk Folkeparti, bopæl: 6000 Kolding

Spg. 1:Nej, da jeg mener, at de danske småøers udvikling og skæbne helt og holdent skal være en landspolitisk – og ikke en europæisk – opgave.

Spg. 2:Som nævnt ovenfor, ser jeg de danske småøers overlevelsesevne og udvikling som et nationalt anliggende og ikke som et internationalt anliggende. Jeg er af den overbevisning, at Danmark bedst selv ved, hvad der er bedst for Danmark og landets øer – store som små.

Spg. 3:Det skulle i så fald være parter fra danske interesseorganisationer, virksomheder og politikere.

 

Ulla Tørnæs, parti: Venstre, bopæl: 7500 Holstebro

Spg. 1 & 2: I Venstre er vi meget optaget af nærhedsprincippet, og derfor vil det være en prioritet at eksempelvis danske små-øer ikke kommer i klemme i forbindelse med nuværende og kommende EU-lovgivning. Småøernes udfordringer skal i vides mulig udstrækning klares lokalt, og derfor vil der ofte slet ikke være brug for indblanding fra hverken EU eller Christiansborg. Dog vil Venstre arbejde for at der stadigvæk vil være strukturfondsmidler også til danske småøer, således at midlerne ikke kun tildeles de fattigste regioner i EU.

 Spg. 3: Venstre deltager gerne i en intergroup omkring småøer, men deltageren fra Venstre skal være en MEP som sidder i et udvalg der har relation til små-øer. På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvem, og hvor mange der bliver valgt, og fordelingen af udvalg kommer også an på hvem der bliver valgt. Derfor kan jeg ikke tage stilling til det spørgsmål, før vi kender valgresultatet.

 

Asger Christensen, parti: Venstre, bopæl: 6064 Jordrup 

Spg. 1 & 2:Jeg mener, at de danske små øers vilkår bør være på dagsordenen i europæisk sammenhæng. Det er ingen hemmelighed, at udkantsområderne i Danmark og især små øerne har gennemgået og oplever hårde tider. For at skabe vækst og tilflytning på de danske småøer, mener jeg, at man bør anskue disse dele af landet, ligesom man gør i andre dele af EU. I flere udkantsområder af Europa er der afgiftsfratagelser og skattelettelser, netop for at skabe turisme, handel og bosætning. Dette er blandt andet sket i skisportsområder og andre attraktionsområder. Det er herigennem jeg ser muligheden for opblomstring på de danske småøer. I Venstre ser vi helst, at småøernes udfordringer i størst muligt omfang håndteres lokalt, uden indblanding fra EU og Christiansborg. 

Men dette kan kun ske, hvis rammerne bliver sat ordenligt, fx gennem strukturfondsmidler og eventuelle afgiftsfratagelser. 

Spg. 3:I Venstre vil vi gerne deltage i en intergroup, da dette må siges, at være yderst relevant, men på nuværende tidspunkt vides det ikke, hvem og hvor mange der bliver valgt ind, og derfor vides det heller ikke, hvem der kommer til at sidde i et udvalg relateret til småøer. Før valgresultatet kan jeg derfor ikke udtale mig, med hensyn til dette spørgsmål. 

 

Henrik Frost Rasmussen, parti: Venstre, bopæl: 3700 Rønne

Jeg er meget interesseret i, at nærhedsprincippet følges i størst muligt omfang. Dette betyder, at de problemer og udfordringer, der vedrører vore småøer, i stor udstrækning skal løses nationalt eller lokalt. Vigtigheden er derfor at sikre, at EU lovgivning mv ikke lægger begrænsninger eller hindringer i vejen for udviklingen af vores småøer. Småøer i Danmark skal selvfølgelig tilgodeses med midler fra EU på linje med tilsvarende områder i Europa eller Danmark - det være sig strukturmidler eller andet. Lokalt kan man ved oprettelse af en Lokal Aktion Gruppe (LAG) få god støtte til lokale initiativer med understøttelse fra landdistriktsstøttemidlerne, hvilket jeg har oplevet med dette arbejde på Bornholm.

Hvorvidt det vil være muligt direkte at arbejde for småøerne, hvis jeg bliver valgt, vil naturligvis afhænge af de opgaver og udvalg, jeg vil blive valgt til eller pålagt, men opgaven vil ikke være mig fremmed med de erfaringer, jeg har fra en lidt større ø.

 

Jens Rohde, parti: Venstre, bopæl: 8800 Viborg

Spg. 1:Danske småøer har som øvrige yderområder først og fremmest en udfordring, når det gælder infrastruktur- og det er område, som jeg meget gerne vil være med til at løfte i en europæisk sammenhæng.

Spg. 2:Gennem mit arbejde i ITRE [Udvalget for Industri, Teknologi, Forskning og Energi, i EU] har jeg haft stort fokus på den digitale infrastruktur i ydre områder. Det er alfa og omega, at vi følger den teknologiske udvikling og bliver ved med at skabe forbedringer på dette område, så folk på småøerne ikke bliver afkoblet fra omverden digitalt, da det er den eneste måde at bevare arbejdsplader på øerne og give folk den fleksibilitet, der f.eks. er i at arbejde hjemmefra. Det håber jeg på, at jeg kommer til at arbejde meget mere for i den kommende mandatperiode.

Spg. 3:Venstre deltager gerne i en intergroup omkring småøer, men deltageren fra Venstre skal være en MEP som sidder i et udvalg, der har relation til små-øer. På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvem, og hvor mange, der bliver valgt, ligesom fordelingen af udvalg kommer an på hvem, der bliver valgt. Derfor kan jeg ikke tage stilling til det spørgsmål, før vi kender valgresultatet.

 

Derudover har Morten Løkkegaard(V) svaret via sin sekretær: Mange tak for din mail ang. jeres blad Ø-posten. Imidlertid er Morten Løkkegaard ikke særligt involveret i regionalpolitik og har dermed som sådan ikke den rette baggrund for at føre jeres bekymringer og ønsker videre i næste valgperiode. Hvis Anne E. Jensen havde genopstillet, ville vi have anbefalet, at I tog kontakt til hende, idet hun i en vis udstrækning har fulgt arbejdet med regionaludvikling her i Parlamentet.

 

 6.marts 2014

 

NB: Vi siger mange tak til Sammenslutningen af danske små-øer for arbejdet - og tilladelsen til at bringe materialet på www.furnyt.dk

 

Til toppen