Menu

Hjemmesiden FurNyt bliver til en selvstændig forening

Der indkaldes til stiftende generalforsamling tirsdag 24. februar kl. 19.30 på Fur Skole

Der indkaldes til stiftende generalforsamling tirsdag 24. februar kl. 19.30 på Fur Skole.

Hjemmesiden FurNyt blev oprettet i 2006 som en arbejdsgruppe under Fur Sogneforening. FurNyt blev etableret med lokale tilskud og offentlig støtte fra Skov- og Naturstyrelsen samt Indenrigsministeriet.

På Fur Sogneforenings generalforsamling 2008 fik bestyrelsen opbakning til at skille hjemmesiden FurNyt ud fra sogneforeningen. 
Siden da har sogneforeningens bestyrelse og FurNyt styregruppe arbejdet videre med opgaven og udarbejdet et vedtægtsforslag for Foreningen FurNyt.

Forslaget indebærer, at hjemmesiden bliver en selvstændig forening med egen bestyrelse.

Der afholdes stiftende generalforsamling tirsdag 24. februar 2009 på Fur Skole. Hvis vedtægtsforslaget, der kan læses nedenfor, godkendes, skal der udpeges en bestyrelse bestående af seks medlemmer:
Hovedsponsorerne udpeger 1 medlem, fondene 1 medlem, foreningerne/sammenslutningerne 1 medlem, institutionerne 1 medlem, virksomhederne 1 medlem og Fur Sogneforening 1 medlem.

Det anses ikke for realistisk, at navnene på de udpegede medlemmer kan foreligge på selve den stiftende generalforsamling.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar og udpeger en styregruppe, der har den daglige ledelse. Styregruppen består af mindst to og højest tre personer.

En af bestyrelsens opgaver bliver at afpudse vedtægterne, så eventuelle ændringer kan foreligges på en kommende generalforsamling.

FurNyt ønskes oprettet som selvstændig forening, fordi det i dag er Furs fonde og virksomheder, der betaler hjemmesidens drift 100% Derfor bør øens virksomheder, fonde, institutioner og foreninger også være hjemmesidens organisatoriske fundament.

Vel mødt på den stiftende generalforsamling
Stefan Frøkjær-Jensen og John Brinch Bertelsen
FurNyts styregruppe
10/02 2009


Vedtægter

for

Foreningen FurNyt


§ 1. Navn og hjemsted:

§ 1 stk. 1. Foreningen FurNyt er hjemmehørende på Limfjordsøen Fur i Skive Kommune.

§ 2. Formål:

§ 2 stk. 1. Foreningens formål er at drive en fælles hjemmeside for Limfjordsøen Fur.

§ 2 stk. 2. Hjemmesiden, der skal henvende sig til både furboer og udefrakommende, skal vise den mangfoldighed af muligheder, der findes, når man bor på Fur eller besøger øen.

§ 3. Medlemskab:

§ 3 stk. 1. Virksomheder og institutioner, fonde og foreninger samt sammenslutninger og enkeltpersoner, der yder et økonomisk bidrag til FurNyt, udgør foreningens medlemskreds.

§ 4. Ordinær generalforsamling:

§ 4 stk. 1. Hvert år inden udgangen af marts afholdes foreningens ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

§ 4 stk. 2. Generalforsamlingen skal indkaldes på www. FurNyt.dk med mindst 8 dages varsel.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling:

§ 5 stk. 1. Hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 5 stk. 2. Bestyrelsen kan med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning:

§ 6 stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

§ 6 stk. 2. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med faste pladser, der fordeles som følger: Hovedsponsorerne udpeger 1 medlem, fondene 1 medlem, foreningerne/sammenslutningerne 1 medlem, institutionerne 1 medlem, virksomhederne 1 medlem og Fur Sogneforening 1 medlem.

§ 6 stk. 3. På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. På lige år vælges 3 medlemmer + 1 suppleant. Alle vælges for 2 år.

§ 7. Bestyrelsens opgaver:

§ 7 stk. 1. Bestyrelsen formulerer foreningens overordnede politik og udpeger en styregruppe, der forestår foreningens daglige drift.

§ 7 stk. 2. Det er bestyrelsens ansvar, at der indkaldes til generalforsamling, udarbejdes årsrapport, revideret årsregnskab og forslag til kontingent.

§ 7 stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende møde efter en generalforsamling.

§ 7 stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 7 stk. 5. Hvis blot ét bestyrelsesmedlem begærer det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

§ 7 stk. 6. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 7 stk. 7. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis mere end 2 af bestyrelsesmedlemmerne er fraværende.

§ 7 stk. 8. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8. Styregruppens opgaver:

§ 8 stk. 1. Den af bestyrelsen udpegede styregruppe består af mindst 2 og højst 3 personer.

§ 8 stk. 2. Styregruppen forestår foreningens daglige drift og ansætter medarbejdere.

§ 8 stk. 3. Det påhviler styregruppen, at der afholdes redaktionelle møder minimum 6 gange årligt.

§ 8 stk. 4. Styregruppen fungerer som bestyrelsens sekretær og er som sådan pligtig til at deltage i bestyrelsesmøderne

§ 9. Vedtægtsændringer:

§ 9 stk. 1. Vedtægtsændringer gennemføres med simpelt flertal på en lovligt varslet generalforsamling. Forslaget skal offentliggøres sammen med indkaldelsen.

§ 10. Ophør:

§ 10 stk. 1. Foreningen kan nedlægges, hvis et forslag herom vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 10 stk. 2. Der skal være mindst 14 dage mellem de 2 generalforsamlinger, og indkaldelse skal ske skriftligt til de enkelte medlemmer med mindst 8 dages varsel.

§ 10 stk. 3. På den første generalforsamling skal forslaget om nedlæggelse opnå et flertal svarende til mindst 2/3 af foreningens medlemmer.

§ 10 stk. 4. På den anden generalforsamling skal forslaget blot opnå simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 10 stk. 5. Ved foreningens nedlæggelse skal en eventuel formue overdrages til de almennyttige fonde på Fur.

Vedtægterne, der blev godkendt på foreningens stiftende generalforsamling den 24. februar 2009, underskrives hermed af den første bestyrelse.

 

Senest ændretLørdag, 06 juni 2015 12:21
Til toppen