Menu

Støtteforeningen for Fur Friskole

  • Skrevet af 

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat af stiftende generalforsamling af

”Støtteforeningen for Fur Friskole” den 4. september 2013 kl. 19.00 på FUR Camping, Raakilde
Generalforsamlingen var indkaldt via FurNyt, Facebook samt opslag i Dagli’Brugsen, hvor alle var velkomne. 11 personer – alle fra Fur – var mødt op til generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer
3. Baggrunden for støtteforeningen
4. Gennemgang af vedtægter
5. Valg til bestyrelsen
6. Eventuelt

Velkomst
Svend Erik Olsen, initiativtager til støttegruppen, bød forsamlingen velkommen.

Valg af ordstyrer
Brian Sørensen blev enstemmigt valgt som ordstyrer, der takkede for valget.

Baggrunden for støtteforeningen

Svend Erik Olsen orienterede kort om baggrunden for støtteforeningen, der startede som en støttegruppe, hvis formål var, at indsamle 20.000,- kr. der skulle sendes til Undervisningsministeriet for at en friskole overhovedet kunne komme på tale. Ideen var, at indsamlingen udelukkende skulle være med bidrag af private – dvs. uden fonde og virksomheder, for at se, om Furboernes opbakning var til stede, eller om projektet på forhånd var dødsdømt.
Han samlede en lille gruppe, der ud over ham selv bestod af Per Arne Teilgaard og Brian Sørensen, der udarbejdede en lille indsamlingsfolder, og indsamlingen tog hurtig fart.

Pengene strømmede ind, med et indsamlingsresultat på knapt 35.000,- kr. Støttegruppen har desuden arrangeret en bustur til Rødding Friskole for interesserede, og kassebeholdningen er p.t. ca. 12.000,- kr.
I lighed med andre friskoler er der brug for en støtteforening, hvorfor de tre fra den uofficielle støttegruppe nu ønsker at stifte en egentlig forening.

Gennemgang af vedtægter

Vedtægterne blev gennemgået med enkelte rettelser.
§4 ang. formulering omkring kontingent/bidrag blev midlertidig suspenderet, for til sidst at vende tilbage for en drøftelse. Resultatet fremgår af vedtægterne, og første mindstesats bestemmes af den ordinære generalforsamling 2014.

Valg til bestyrelsen

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. Ingen forslag fra forsamlingen. Svend Erik foreslog følgende ud over sig selv: Marion Christensen, Jesper Schrøder, Per Arne Teilgaard og Brian Sørensen. Alle fem blev valgt.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Ingen forslag fra forsamlingen. Svend Erik foreslog følgende: Pia Jensen og Dan Plejdrup. Begge blev valgt: Pia for 1 år og Dan for 2 år.
Valg af 1 revisor: Ingen forslag fra forsamlingen. Svend Erik foreslog Christa Lykke, som blev valgt.
Valg af 1 revisorsuppleant: Ingen forslag fra forsamlingen. Svend Erik foreslog Birthe Mortensen, som blev valgt.

Eventuelt

Knud Peder Jensen orienterede kort om at skolegruppen vil indkalde til endnu et forældremøde sidst i september. Skolegruppen skulle endvidere have møde med Skive Kommune den 5. september 2013 ang. drøftelse omkring selve skolebygningen. En tanke kunne være at danne et nyt centrum for skole samt børne- ungdoms- fritids- og kulturaktiviteter, men spørgsmålet er helt konkret, hvem der skal eje bygningen. Der ønskes et tæt samarbejde med Fur

Børnehus.

Dan Plejdrup præsenterede et velfungerende Børnehus, og fortalte, at de i dag betaler en relativ stor husleje til Skive Kommune, og at de også gerne ser et nært samarbejde med Friskolen.

4. september 2013: Referent Brian Sørensen. Underskrevet jf. vedtægternes §10.

Til toppen