Menu

Fursund Turistinformation - bestyrelsesreferat

  • Skrevet af 

Referat af

Bestyrelsesmøde

afholdt torsdag, den 20.06.13 kl. 19.15

Referat af

Bestyrelsesmøde

afholdt torsdag, den 20.06.13 kl. 19.15

Sted: Kontoret, Fursund Turistinformation.

 

Deltagere:
Knud Erik Lykke, bestyrelsesformand
Børge Knudsen, næstformand, Café På Herrens Mark
Jens Jensen, Revisionsfirmaet Dahl & Rask
Anette Dalsgaard, Skive Bibliotek
Dorte Vester, Thise Mejeri
Viggo Poulsen, LidtBedre

Inge Shee, referent

 

Dagsorden:


1.) Gensidig præsentation
2.) Turismens fremtid på Fur,
bl.a. den gode modtagelse/oplevelse
3.) Bestyrelsesmøder, faste punkter
bl.a. regnskab/budget efter højsæson
4.) Fremtidig samarbejde med
- SET/andre turistforeninger
- FFF
5.) Messedeltagelse
6.) Diverse bl.a.
- punkter til næste bestyrelsesmøde
- evt. nyt fra Jens Jensen/Salling klynger
7.) Eventuelt

Ad 1: Gensidig præsentation
Da bestyrelsen har fået 2 nye medlemmer var der en præsentationsrunde.

Ad 2: Turismens fremtid på Fur, bl.a. den gode modtagelse/oplevelse.
Den gode modtagelse og den gode afsked: Der blev foreslået bannere til færgen som modtagelse og som afsked med en passende tekst, hvor også ”verdensarv” skulle indgå.
Der blev aftalt at tage kontakt med Fursund Færgeri med henblik tilladelse til ophæng af bannere tillige vil en finansiering af bannerne blive undersøgt.

 

Turismens fremtid på Fur:

Der blev henvist og fortalt om møde af 30.05.13 afholdt på Fur Bryghus (se bilag 1).
Mødet var indkaldt af Skive Erhvervs- og Turistcenter.

Der blev på bestyrelsesmødet spurgt om følgende:

1.) hvorfor ikke hele bestyrelsen var informeret/indbudt

2.) hvorfor ikke alle aktører på Fur var indbudt.

Der blev informeret om, at Inge Shee har aftale med Fursund Turistforening/Skiveegnens Turist- og Erhvervscenter t.o.m. 2014, og at Brian Skov Pedersen (voksenlærling på Turistkontoret) eventuelt vil blive den fremtidige person, som SET vil entrere med (med henblik på bemanding af kontoret på Fur i højsæson og udenfor sæson med arbejdsplads ved SET i Skive).

Jens Jensen redegjorde følgende som værende baggrund for mødet på Fur Bryghus:

”Mødet var inviteret af SET som en opfølgning på de drøftelser Knud Erik Lykke og jeg har deltaget i over længere tid og som ikke har kunnet udmøntes i en enighed omkring den fremtidige drift af Turistinformation på Fur.

Det har hele tiden været meningen at invitere nogle få turistaktører for at høre deres ønsker til fremtidig betjening. Der var altså ikke tale om et møde med Turistforeningens bestyrelse eller alle turistaktører. Mødet skulle egentligt have været holdt for længe siden, men blev altså overhalet af vores generalforsamling, som medførte en vis sammenfald i persongalleriet.

Men hensyn til orienteringen om Inge Shee’s aftale bør præciseres, at Fursund Turistforening har en aftale med Inge, som ikke vil blive opsagt, så længe der kan skaffes finansiering via tilskuddet fra SET, og der blev alene informeret om, at der er en forventning om, at dette tilskud også vil blive udbetalt for 2014”.

Ad 3: Bestyrelsesmøde, faste punkter

Det blev lagt fast, at regnskab/budget først tages op på møder efter højsæson.

Ad 4: Fremtidig samarbejde med

- SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter)

- FFF (Furs Forenede Foreninger)

 

SET:
Se bilag 1 sidst i denne artikel

FFF:
Der blev redegjort for årsagen til, at Fursund Turistforening havde meldt sig ud af FFF for ca. 5 år siden. Det blev et problem at stille med det ønskede mandskab til diverse arrangementer, og Turistforeningen meldte sig ud. I stedet for stilles en ”stabsfunktion” til rådighed. Dvs. fremstilling af plakater, salg af billetter, styring af annoncer eller hvad, der ellers måtte være ønskeligt. Dette uden ønske om at tage del i et eventuelt overskud i FFF.

Ad 5: Messedeltagelse.

Se bilag 1. Der afventes en beslutning fra SET. Der er således ikke bestilt stand eller overnatninger.

Ad 6: Diverse

Punkter til næste bestyrelsesmøde:
Ønske om revidering af vedtægterne for Fursund Turistforening.
Regnskab og budget.


Nyt fra Jens Jensen / Salling Klynger:
- etablering af en ”Østkystklynge” bestående af

Salling Kystruten
Lokalpark Salling
Perlekysten

Der foreligger et foreløbigt materiale, hvor projektdeltagere, økonomi, kunder, markedsføring, rutebeskrivelser – til fods, på cykel, til hest, til vands (kajak, robåd, andre småbåde), til vand (større både), i bil, med offentlig transport, med turistbus.
Materialet kan fås i Turistinformationen.
Mere information: Jens Jensen, Tlf. 9757 4379, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ad 7: Eventuelt

Lukning af kontor pinsedag:
Da det af private årsager ikke var muligt at gennemføre den normale åbningstid fra kl. 10-16, og at det ikke var muligt for de på kontoret ellers ansatte at træde til, så forblev kontoret lukket. Det er
fra mange sider blevet voldsomt kritiseret, så det blev vedtaget, at skulle en tilsvarende nødsituation opstå, så skal bestyrelsen træde til.

 

Cykler:
Der blev sat spørgsmålstegn ved proceduren vedrørende udlejning af cykler. Der blev beskrevet, hvordan fremgangsmåden foregik, og at denne var efter forskrifterne. Der blev foreslået at lade cykeludlejning gå i udbud til privatperson. Dette blev ikke vedtaget.
Der vil blive taget kontakt til SET med et ønske om, at prisen på cykeludlejning i området skal hæves – men således, at priserne i området – som nu – er de samme.

Kortmateriale i brochurer:
Der vil blive taget kontakt til SET med et ønske om tilladelse til brug af kortmateriale, som vil ensliggøre disse i egnens brochurer.

FurNyt.dk:
Det blev besluttet at bruge FurNyt.dk mere end hidtil.

Kultunaut:
Det blev besluttet at lægge arrangementer på Kultunaut. Derved er de landsdækkende og kommer tillige automatisk på Skives arrangementskalender.


Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag, d. 26. september 2013, kl. 19.15

 

Ref. Inge Shee
25.06.13

 


 

Bilag 1

 

Fælles messedeltagelse og fremtidig turistservice på Fur

Notat på møde 30/5 2013.

 

Deltagere:

Knud Erik Lykke, Fursund Turistforening

Børge Knudsen, På Herrens Mark

Viggo Poulsen, Lidt Bedre

Betina Bugge, Fur Camping

Per Kristensen, Fur Bryghus

Dorthe Vester, Thise Mejeri (afbud)

Henning Linderoth, Jenle (fraværende)

Jens Enevold Kristensen, SET

Alice Bank Danielsen, SET (ref.)

 

Referat:

1.    Velkomst v. Knud Erik Lykke

 

2.    Drøftelse af forslag om fælles messedeltagelse

På generalforsamling i Fursund Turistforening blev ytret ønske om en fremtidig markedsføring på messer for hele Skive Kommune under Rent Liv-konceptet.

Forslagstillerne uddybede, at det skal være en udstilling med smagsprøver af alt godt fra Skiveegnen (ikke salg), og at der er ønske om et nyt og professionelt standmateriale. Standen skal koordineres af SET/Skive Kommune og skal være fleksibel at anvende på både små og større messer.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Betina, Per og Alice, der skal komme med oplæg på standopbygning. Dertil vil SET undersøge mulig finansiering af materialet. 

Den fælles messedeltagelse skal koordineres af SET, men Inge vil blive inddraget i det praktiske.

 

Alice indkalder gruppen for præsentation af oplæg.

 

3.    Ønsker til den fremtidige turistservice på Fur

Der har det seneste år været løbende drøftelse ml. Fursund Turistforening og SET om, hvorledes den fremtidige turistservice på Fur skal være, og det er her aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for turisterhvervet på Fur til at komme med ønsker og forslag til den fremtidige løsning. Det var derfor nærliggende at tage emnet op i dette forum.

 

Det ligger fast, at der også fremover skal være en bemandet turistinformation på Fur. Det er ligeledes aftalt, at vi ikke ønsker at forcere en ny løsning, men kombinere det med Inges naturlige afgang. Herefter er det planen, at SET overtager ansvaret for drift af informationen, der fremover skal drives som filial af SET. Fursund Turistforening vil fortsætte som interesseorganisation for turismens aktører og vil ligeledes drive feriehusudlejningen videre i samarbejde med SET.  

 

På spørgsmål om behov og ønsker til åbningstid og koordinering blev følgende noteret:

·         Der er opbakning til turistinformationens beliggenhed, men nybyggeri ved Ø-Arenaen har også været drøftet. 

·         Det vil være ok at lukke turistinformationen i januar – evt. reducere åbningstiden i perioden efterårsferien-påske og samle medarbejderne i Skive i denne periode. Der skal til gengæld være mest muligt åbent i højsæsonen.

·         Opbakning til fælles hjemmeside med direkte indgang til oplysninger om Fur via www.fursund.dk

·         Sommerhusudlejning kan varetages via nettet i vinterperioden

 

Fursund Turistforening og SET takker for gruppens input, der vil indgå i en fremtidig løsning. 

 

4.    Evt

Jens lovede at tage problemet med manglende mobildækning på øen op i relevante fora.

 

Til toppen