Menu

Billetregulativ for færgeoverfarten mellem Fur og Branden

  • Skrevet af 

Det nye billetregulativ er gældende pr 1. juni 2013

Generelle betingelser

Dette billetregulativ er gældende for færgeoverfarten mellem Fur og Branden.

Overstyrmand og skibsfører er ansvarlig myndighed på færgen som embedsmænd i funktion. Overstyrmanden er billettøren.

Varevogne over 3.500 kg. (lastbiler) samt traktorer, entreprenørmaskiner o.l. billetteres fra Fur mod Branden, øvrige billetteres fra Branden mod Fur.

Det skal sikres, at alle passagerer køber gyldig billet, og at alle årskort, rabatkort m.m. kontrolleres og registreres korrekt i billetterminalen. Der sælges kun returbilletter.

Billetter og betalingskort skal opbevares under overfarten og forevises på forlangende. Det er kundens ansvar, at være i besiddelse af dokumentation for betalt overfart.

Passagerer der ikke på forlangende fremviser gyldig billet eller betalingskort, afkræves fuld billetpris. Betales billetten ikke straks ved afkrævningen, har passageren pligt til straks, at opgive navn og adresse, samt forevise legitimation.

Såfremt der opstår tvist vedrørende rejsehjemmel, betaling m.v., vil sagen blive forelagt overfartslederen via en rekvisition med en kort beskrivelse af sagens karakter.

Billetteringen skal foregå fuldt forsvarligt og med fornøden tid hertil. Passagerer må således ikke gå eller køre fra borde før alle er kontrolleret.

Færgebommen må ikke åbnes før al billettering er tilendebragt.

Fri overfart

Følgende har fri overfart med færgen:

x     Børn under 15 år

x     Gående og cyklister med bopæl på Fur. Disse skal kunne forevise gyldigt sygesikringskort som dokumentation for bopæl.

x     Gående og cyklister med hovederhverv i en Fur virksomhed. Disse skal kunne dokumentere deres erhverv.

x     Udrykningskøretøjer.

x      Læger, herunder lægevagten i tjeneste.

x      Ligtog med følge, samt bedemænd i tjeneste.

x     Kommunens køretøjer i tjeneste, samt indehavere af godkendt kommunalt tjenestekort i forbindelse af deres tjeneste.

x     Ansatte medarbejdere ved Fursund Færgeri i forbindelse med deres tjeneste.

x     Invalidebiler, hvis ejer er bosat på Fur. Dette gælder kun for bilen og dens ejer, samt en eventuel nødvendig fører. xBusser i rute samt deres passagerer.

Overfartslederen kan anvise fri overfart i helt specielle tilfælde.

         

Fur mærkat og Fur takst

Gyldig Fur mærkat giver adgang til Fur takst, som er en rabatordning.

Fur mærkat kan erhverves af:

x   Fastboende på Fur.

x   Personer med hovederhverv i en Fur virksomhed.

Mærkatet kan erhverves på Fursund Færgekontor ved dokumentation af fast bopæl på Fur med gyldigt sygesikringsbevis, eller med dokumentation af fast hovederhverv på Fur. Endvidere skal der medbringes registreringsattest for køretøjet, der ønskes mærkat til, for godtgørelse af ejerskab af køretøjet.

Foreligger der ikke gyldigt Fur mærkat, kan der ikke opnås Fur takst. Opstår der tvivl om mærkatets gyldighed, skal sagen foreligges overfartslederen med alle relevante oplysninger.

Overdragelse af Fur mærkat og turkort med Fur takst til andre, der ikke er berettiget hertil, er ikke tilladt. Misbrug af mærkater og kort kan medføre inddragelse, og strafbare forhold kan anmeldes til politiet.

Mærkatet skal fastklæbes synligt i venstre side af bilens forrude, alternativt i en siderude i venstre side af bilen. På motorcykel/EU knallert skal mærkatet sidde på forskærm eller på benzintanken. Køretøjets registreringsnummer skal være påført mærkatet, og gælder således for køretøjet med fører.

Generelt om elektroniske kort

De elektroniske kort er plastickort med samme størrelse som et dankort, og de indeholder en elektronisk chip, som opbevarer oplysninger om kortets art, restværdi mm. Ved overfart aflæses kortet på billetterminalen, som registrerer og fratrækker en tur eller et beløb fra kortet. Antal restture eller restbeløb kan oplyses mod forespørgsel. Der kan evt. udskrives billet og restsaldo efter anmodning.

Kortene kan erhverves mod betaling af depositum på 100 kr. på Fursund Færgekontor eller på Fursund Færgen. Nogle af kortene er rabatgivende kort, og kan kun erhverves af en bestemt målgruppe mod forevisning af beskrevne gyldige legitimation eller bevis.

I forbindelse med overgangen til nye kort på ”BEAS” terminalen, vil alle gamle kort fra ”BUSCOM” terminalen blive ombyttet med tilsvarende turkort. Ombytningen vil vare til d. 31. december 2013. Alle ”BUSCOM” kort vil være ugyldige fra og med d. 1. januar 2014.

Alle tidligere udstedte klippekort af pap, blev i henhold til tidligere regulativ ugyldige fra og med d. 1. august 2004.

Turkort

Turkort kan erhverves af alle.

Der skal fremvises gyldig Fur mærkat for, at betale overfarten med Fur takst.

Kontantkort

Kontantkort kan erhverves af alle.

Kontantkort er et elektronisk kort, der kan indsættes penge på. Ved billettering fratrækkes billetbeløbet fra kortet.

Der skal fremvises gyldig Fur mærkat for, at betale overfarten med Fur takst.

Årskort

Følgende årskort kan erhverves af personer med fast bopæl på Fur:

x     Lille årskort til 2 voksne og 1 person- og varevogn under 3.500 kg. i husstanden.

x     Stort årskort til 2 voksne og 2 person- og varevogne under 3.500 kg. i husstanden.

Årskortet er personligt og kan kun benyttes af de personer kortet er udstedt til.

Årskortet er gyldigt i 1 år fra udstedelsesdato og skal forsynes med foto og navn på begge personer kortet er gældende for. Kortet kan kun erhverves på Fursund Færgekontor. Der skal medbringes sygesikringsbevis som dokumentation for fast bopæl på Fur.

Årskortet gælder kun for person- og varevogne under 3.500 kg. Vognen skal være forsynet med Fur-mærkat. Årskortet gælder således ikke for campingvogne og trailere.

Ved permanent flytning fra Fur eller frasigelse af årskortet i første halvdel af gyldighedsperioden, kan halvdelen af anskaffelsesprisen refunderes. Anmodning om refusion skal fremsættes inden den første halvdel af perioden er gået. Depositum tilbagebetales i forbindelse med fraflytning eller frasigelse af årskortet.

Virksomhedskort

Til følgende virksomheder hjemmehørende på Fur, udstedes der virksomhedskort:

x     Damolin A/S

x    Skamol A/S

x    Fur Bryghus ApS

Kortet udleveres til på forhånd aftalte leder hos virksomheden, som selv administrer og udleverer kort til egne medarbejdere. Kortet bruges på virksomhedens eget ansvar, som straks skal meddele Fursund Færgeri hvis virksomheden får mistanke om misbrug eller lignende.

Kortet påfyldes med på forhånd aftalte antal ture ved henvendelse fra kortets bruger. Ved påfyldning registreres antal påfyldte ture i billetterminalen.

Der laves én gang om måneden en opgørelse for antal solgte ture, som faktureres til virksomheden. På faktureringsbilaget kan ses antal påfyldninger for pågældende kortnumre, således virksomheden selv kan holde styr på hvilke kort der er brugt i hvilket omfang.

         

Kreditkunde

Kreditkunder er erhvervskunder der betaler bagud efter forbrug.

I forbindelse med overfarten skal chaufføren af køretøjet dokumentere, at vedkommende kører for pågældende virksomhed. Overfarten registreres i billetterminalen.

Der laves én gang om måneden en opgørelse over antal overfarter og deres art, hvorefter der faktureres til virksomheden.

Erhvervskunder kan ansøge om at blive kreditkunde. Følgende kriterier skal være opfyldte for at blive optaget som kreditkunde:

x    Have gældende CVR-nummer xGennemsnitligt køb for mindst 3.000 kr. inkl. moms pr. måned.

Nærmere oplysninger, herunder formular til ansøgning forefindes på Skive Kommunes hjemmeside på skive.dk.

Gods

Kuverter, pakker m.m. med en vægt på max. 5 kg. kan afleveres og afhentes på færgen. Alt andet gods henvises til almindelig fragt med eget køretøj. Gods skal afhentes snarest efter, at det er placeret på færgen.

Hvis godset ikke afhentes indenfor rimelighedens grænser og bliver til gene for Færgeriet, kan overfartslederen afvise fremtidig godsaflevering fra pågældende virksomhed.

Overførsel af gods sker på eget ansvar.

Billettøren er ansvarlig for, at avisvognen er klar på Branden, så aviserne kan læsses direkte, når de ankommer. Den fyldte avisvogn lastes på Branden og losses på Fur.

Gyldighed

Billetregulativet er godkendt af byrådet den 28. maj 2013 og træder i kraft fra den 1. juni 2013.

Skive Kommune, den 28. maj 2013

 

---------------------------------------------

I forbindelse med at Fursund Færgeri har udskiftet billetterminal og dertilhørende elektroniske kort i 2012, er der udarbejdet et nyt billetregulativ.

Det eksisterende billetregulativ er fra 2004 og indeholder forældede oplysninger om billetteringsprocedure, rabatkort, frikort, klippekort, virksomhedskort og kreditkundeordningen. De forældede oplysninger er i det nye billetregulativ udtaget og forsøgt erstattet af en nøje beskrivelse af bl.a.:

 

·          Generelle forhold, herunder billetteringsprocedure

·          Fri overfart - hvem kan få fri overfart

·          Fur mærkat - hvad er det og hvem kan erhverve det?

·          Fur takst - hvad er det og hvem kan opnå det?

·          Elektroniske kort herunder turkort, kontantkort, årskort og virksomhedskort

·          Kreditkundeordningen - hvad er det og hvem har mulighed for at indgå den?

·          Godstransport - hvorledes foregår det?

 

Med denne opdaterede beskrivelse af forholdene forventer forvaltningen, at fejlfortolkninger samt tvister med kunder formindskes. Desuden vil serviceniveauet som ydes af færgepersonalet være mere ensartet, så alle kunder får samme gode oplevelse af overfarten og betjeningen.

Billetregulativet er udarbejdet i samråd med lokal-MED for Fursund Færgeri, og har været til høring i Ø-udvalget og blevet drøftet på Ø-udvalgsmødet den 8. april 2013 uden anmærkninger.

 

Senest ændretLørdag, 01 juni 2013 13:20
Til toppen