Menu

Fur Skole ........

  • Skrevet af 

Skive kommunes Børne- og Familieudvalg har holdt møde den 29. maj og man har haft hele 'Demografi 2013' til debat og vedtaget en række indstillinger, der kan ses af referatet på side 2 bag titlen. Planen bliver sendt i høring.

Vi har lige fremtrukket de væsentligste stikord i forhold til Fur her:

Fur undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Fursund Skole, Selde afdelingen pr. 1. august 2014. Skolens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.
 
Eventuel køber af Fur undervisningsafdeling skal respektere den indgåede lejeaftale med Fur Børnehus. I tilfælde af nedrivning skal der tages stilling til de tilbageblevne lokaler alternativt nyt lejemål til Fur Børnehus.
Af et økonomioverslag fremgår det, at nedkæggelse af Fur Undervisningafdeling vil bidrage med en besparelse på 1.421.649 på driften. Nedrivning af undervisningsafd. minus børnehaven (inkl. afkobling af forsyning) vil koste 600.000
 
Der står endvidere, at "Nedlæggelse af Fur undervisningsafdeling har ingen konsekvenser for ø-tilskud"

 

1.           DEMOGRAFI 2013 - DAGTILBUD OG SKOLER                                              

Sagsnr. 779-2013-22316      Dok.nr. 779-2013-142065                      

Sagsbeh. Mette Nielsen                                                                                         ÅBENT

 

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

 

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget sender Kultur- og Familieforvaltningens forslag til indstilling vedrørende demografi 2013 i høring:

 

·         Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives. Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den fremtidige brug og finansiering af Rønbjerg Skolehal.

·         Rønbjerg Børnehave udvides med 15 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen nedlægges pr. 1. august 2014.

·         Alternativt til ovenstående oprettes USFO i Skolens lokaler i Rønbjerg pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

 

·         Fur undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Fursund Skole, Selde afdelingen pr. 1. august 2014. Skolens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

·         Eventuel køber af Fur undervisningsafdeling skal respektere den indgåede lejeaftale med Fur Børnehus. I tilfælde af nedrivning skal der tages stilling til de tilbageblevne lokaler alternativt nyt lejemål til Fur Børnehus.

·         Selde Børnehave flyttes ind på Fursund Skole, Selde afdelingen, som en selvstændig enhed/børnehave med egen ledelse og bestyrelse pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

·         Jebjerg Børnehave flyttes til Jebjerg skole som USFO - alternativt som selvstændig enhed med egen ledelse og bestyrelse pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

 

·         Oddense Børnehave, som er selvejende og som har til huse på flere matrikler, opfordres til at afhænde bygninger/formindske bygningsmassen.

 

·         Lihme undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Lem undervisningsafdeling alternativt anden VSD-undervisningsafdeling pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives. Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den fremtidige brug og finansiering af omklædningsfaciliteter ved Lihme undervisningsafdeling.

·         Lihme børnehaveafdeling udvides i egne lokaler med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen nedlægges og USFO’en dermed naturligt afvikles pr. 1. august 2014.

·         Ramsing undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Balling undervisningsafdeling alternativt anden VSD-undervisningsafdeling pr. 1. august 2014. Skolens lokaler afhændes eller alternativt nedrives. Eventuel køber skal indgå lejeaftale vedrørende Ramsing Børnehaveafdeling og herunder Ramsing Skolehal. Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den fremtidige brug og finansiering af Ramsing Skolehal. I tilfælde af nedrivning skal der tages stilling til tilbageblevne lokaler til Ramsing Børnehaveafdeling.

·         Ramsing børnehaveafdeling udvides i egne lokaler med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen nedlægges og USFO’en dermed naturligt afvikles pr. 1. august 2014.

 

·         Hvidbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Aakjærskolen pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives.

·         Hvidbjerg Børnehave udvides i egne lokaler med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen i Hvidbjerg nedlægges.

 

·         Der igangsættes en proces, hvor Oasen og Skovbrynets eventuelt fælles organisatoriske tilhørsforhold undersøges og besluttes. Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget pr. 1. februar 2014 med henblik på implementering inden udgangen af 2014.

 

·         I distrikter med få dagplejere og ledig kapacitet i børnehaven opfordres Dagplejen og den enkelte børnehave til at indgå samarbejdsaftale vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje.

·         Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at tage stilling til de eventuelt fremsendte samarbejdsaftaler.

 

·         De nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne forslag/svar, som ikke kræver politisk stillingtagen, opfordres man lokalt til at arbejde videre med.

 

·         På baggrund af den demografiske udvikling i Skive Kommune igangsættes der i efteråret 2014 en analyse, med henblik på at afdække pædagogiske, faglige, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer i en målsætning om, at der i hvert lokalområde er:

o    Én daginstitution med én ledelse og bestyrelse med flere afdelinger dog med undtagelse af lokalområde 6, hvor der alternativt er to daginstitutioner i lokalområdet.

o    Én skole med én ledelse og bestyrelse med flere afdelinger dog med undtagelse af lokalområde 6, hvor der alternativt er to skoler i lokalområdet.

 

·            Målsætningen forventes implementeret på skoleområdet pr. 1. august 2016 alternativt 1. august 2015, således at folkeskolereformen samt OK13 på lærerområdet er implementeret på skoleområdet.

·            Målsætningen forventes implementeret på daginstitutionsområdet pr. 1. august 2015 alternativt 1. august 2014.

 

·            Kultur- og Familieforvaltningen bemyndiges til, inden udgangen af 2013, at indlede forhandlinger med de fire selvejende daginstitutioner, Apoteker Norgaards Børnehave, Grankoglen i Rødding, Oddense Børnehave og Tumlegården i Balling, om eventuel opsigelse af driftsoverenskomster med henblik på eventuel at kommunalisere de selvejende daginstitutioner, hvis Skive Kommune og de selvejende daginstitutioner finder det hensigtsmæssigt.

 

·            De økonomiske konsekvenser af ovenstående tages til efterretning jf. ”Økonomi” – se afsnittet herom/nedenstående.

 

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2013 at igangsætte en proces, der skal forberede Skive Kommune på den udfordring, den ændrede demografi påfører Kommunen. Her skal indgå en vurdering af, hvordan de nuværende servicetilbud harmonerer med de faldende fødselstal og det stigende antal ældre.

 

Demografisk udvikling/børnetal:

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

694

669

596

608

686

616

548

568

519

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

585

507

560

533

522

529

509

451

460

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

457

450

447

445

443

444

449

?

?

 

 

Børne- og Familieudvalget samt Social- og Ældreudvalget godkendte den 6. februar 2013 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens og Kultur- og Familieforvaltningens:

·         Tids- og procesplan for processen omkring demografi 2013

·         Vurdering af det nuværende servicetilbud sammenholdt med den demografiske ændring sker med udgangspunkt i og fokus på opgaveløsning, service og kvalitet som omdrejningspunkt

o    herunder at opsætte kriterier for, hvad der kendetegner gode bæredygtige og faglige servicetilbud i en decentral kommune – eksempelvis optimering af samarbejdsstrukturer, ledelsesstrukturer, økonomiske effektiviseringsgevinster samt en højere grad af bygningsmæssigt ressourceudnyttelse.

 

Der har været holdt temamøde for Skive Byråd den 26. februar 2013, hvor baggrundsmateriale for demografiudviklingen i Kommunen blev præsenteret.

 

Kultur- og Familieforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har holdt en række stormøder for alle relevante parter, hvor opgaveløsningen er præciseret samt stort set alt relevant materiale (faktuelle tal, prognoser, modeller, beregninger m.v.) er gennemgået. På nævnte møder har der været mulighed for at stille spørgsmål samt mødes i de respektive lokalområder.

 

Efterfølgende har der været mulighed for at holde møder i lokalområderne for relevante parter, hvor mulige modeller er blevet drøftet.

 

På baggrund af lockout på skoleområdet i april måned 2013 blev det besluttet at tilpasse tidsplanen, så lærerne også havde mulighed for at deltage i debatten. Svarfrist for indsendelse af modeller blev udsat 14 dage.

 

Nedenstående er de væsentligste hovedtræk i de indkomne forslag (svar) til fremtidige modeller:

 

Lokalområde 1 (Højslev, Nr. Søby, Ørslevkloster):

 

Samlet svar:                         Bibeholde eksisterende struktur

 

Lokalområde 2 (Brårup, Dalgas, Rønbjerg):

 

Valhalla:                               Udvides med 20 vuggestuepladser

 

Hedemarken og

Hvidbjerg børnehave:           Udvides med ca. 10 vuggestuepladser i Hvidbjerg

 

Rønbjerg Børnehave:            Etableres som en afdeling under en større daginstitution

                                            Udvides med vuggestue

 

Paletten:                              Yderligere 8 vuggestuepladser

 

Brårup Skole:                       Rønbjerg afdelingen lukkes og flyttes til Dalgas afdelingen

                                            Rønbjerg afdelingen lukkes og flyttes til Dalgas afdelingen

                                            eller Brårup Skole – frit skolevalg

Nedlæg alle skoler i område 2 og byg én ny stor skole til 1000 elever

                      Førskole: Kommende skolebørn starter på Brårup Fritidscen-                                   ter 1. januar i det år, hvor barnet skal starte i skole.

 

Ådalskolen:                          Hvidbjerg Skole nedlægges og børnene flyttes til Rønbjerg

                                            afdelingen

                      Rønbjerg afdelingen nedlægges og eleverne flyttes til Dalgas-

                      afdelingen

                      Nedlæg alle skoler i område 2 og byg én ny fælles stor skole

                      Skovbrynet (Resen Daycare) nedlægges og flyttes til Oasen                                     (Dalgas afdelingen)

                      Én skole med flere undervisningsafdelinger (fællesledelse).

 

Lokalområde 3 (Breum, Jebjerg, Selde, Fur):

 

Breum Børnehave:               Etablering af vuggestue i Breum Børnehave

 

Breum Skole:                       Bibeholde eksisterende struktur

 

Fursund (samlet):                Samle Selde børnehave og Fursund Skole, Selde undervis-                                       ningsafdeling i skolebygningerne i Selde.

                                            USFO anbefales ikke

Dagplejen bevares.

 

Jebjerg Børnehus:                Børnehaven driver Skolens SFO.

                      Vuggestue, børnehave og SFO (aldersintegreret model for de                                  0-10 årige)

                      Vuggestue/stordagpleje og børnehave (aldersintegreret mo-                                   del for 0-6 årige)

                      Ny selvstændig børnehave i nyt byggeri ved Jebjerg Skole

 

Fra borgermøde i Jebjerg:     Børnehave, skole, SFO og klub samles på Jebjerg Skole (ny                                      bygning)

                      Dagplejebuffer i spidsbelastningsperioder

 

Jebjerg Skole:                       Børnehave, skole, SFO og klub samles på Jebjerg Skole (ny                                      bygning)

                      Dagplejebuffer i spidsbelastningsperioder

 

Borgerforening i Jebjerg:       Børnehave, skole, SFO og klub samles på Jebjerg Skole (ny                                      bygning)

                      Dagplejebuffer i spidsbelastningsperioder

 

Lokalområde 4 (Glyngøre, Roslev, Durup, Oddense):

 

Skoler:                                 Bibeholde eksisterende skolestruktur

 

Roslev Børnehave:                Udvides med 20 vuggestuepladser og SFO

 

Børnegården Durup:             Udvides med vuggestue/stordagpleje

 

Oddense Børnehave:            Udvides med stordagpleje/vuggestue

 

Lokalområde 5 (Ramsing, Lem, Lihme, Rødding, Balling):

 

Samlet svar:                         Bibeholde eksisterende struktur

 

Tumlegården:                       Børnehaven leder og fører tilsyn med dagplejerne

 

Grankoglen Rødding:            Etablere vuggestue i børnehaven.

Børnehaven leder og fører tilsyn med dagplejerne

 

Lokalområde 6 (Brøndum-Hvidbjerg, Aakjær, Skivehus, Resen, Hem):

 

Nord (Resen Skole, Resen

Daycare, Skivehus Skole,

Børnehaven Rosenbakken,

HemBørnehus og skole):       Etablering af vuggestue på Rosenbakken

 

Børnehaven Rosenbakken:   Børnehaven leder og fører tilsyn med dagplejen

Lederens forslag: fællesledelse mellem store og små daginstitutioner

 

Resen Daycare:                    Oasen (Dalgas afdelingen) flyttes til Skovbrynet

 

 

 

Syd (Aakjærskolen,

Apoteker Norgaards Bør-

nehave, Lærkereden):          Udvide med ekstra vuggestuepladser

 

Lærkereden:                        Flere vuggestuepladser

Lederens forslag: Øge antallet af vuggestuepladser i Lærkereden

 

Apoteker Norgaards Bør-

nehave:                               Flere vuggestuepladser i midtbyen

 

Brøndum-Hvidbjerg-

Rettrup borgerforening:        Samling af vuggestue (supplement til dagplejen), børnehave, skole, SFO og foreningsliv (eksempelvis Klubhus og boldbaner) ved Børnehaven (model A) eller ved Skolen (model B)

 

Fælles for alle lokalområder:

 

Dagplejens MED-udvalg:       Fleksible åbningstider - mere end 48 timer pr. uge.

                                            Dagpleje i områder med få børn udvides i alderen 2 år 11                                         måneder til skolestart.

 

Ungdomsskolen i Skive:        Tovholder på et bo-projekt for unge mennesker

Lukning af to klubber i Lihme og Hem.

 

Det samlede materiale for hele demografidebatten 2013 er tilgængeligt på:

http://www.skive.dk/b%c3%b8rn+unge/demografi+2013/dagtilbud+og+skoler

 

 

JURA (herunder lovgrundlag)

 

ØKONOMI

 

Beregninger vedrørende driftsreduktioner:

 

Forslag

 Beløb (kr.)

 I alt  kr.

 

Lokalområde 2

 

 

 

Nedlægge Rønbjerg Undervisningsafd.

      -2.061.791

 

 

Oprettelse af 15 vuggestuepladser

           98.407

 

 

 

 

     -1.963.384

 

Alternativ USFO i Rønbjerg Børnehave

         -458.689

 

 

 

 

 

 

Lokalområde 3

 

 

 

Nedlægge Fur Undervisningsafd.

 

     -1.421.649

 

 

 

 

 

Selde Børnehave flyttes ind på Fursund Skole, Selde Undervisingsafd.

 

       -100.280

 
 

 

 

 

 

Jebjerg Børnehave som USFO

 

       -799.352

 

Alternativt flyttes Jebjerg Børnehave ind på Jebjerg Skole

         -469.775

 

 
 

 

 

 

 

Lokalområde 5

 

 

 

Nedlægge Lihme Undervisingsafd.

      -1.534.607

 

 

Oprettelse af 10 vuggestuepladser

          442.382

 

 

 

 

     -1.092.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedlægge Ramsing Undervisingsafd.

      -1.784.087

 

 

Oprettelse af 10 vuggestuepladser

          561.758

 

 

 

 

     -1.222.329

 

 

 

 

 

Lokalområde 6

 

 

 

Nedlægge Hvidbjerg Undervisingsafd.

      -1.229.708

 

 

Oprettelse af 10 vuggestuepladser

          153.417

 

 

 

 

     -1.076.291

 

 

 

 

 

Sum

 

     -7.675.510

 

 

 

Nedlæggelse af Fur undervisningsafdeling har ingen konsekvenser for ø-tilskud.

 

 
       

Forslag

 Beløb kr.

 I alt  kr.

 

Én skole med flere undervisningsafd. i hvert lokalområde

 

     -1.126.000

 

Alternativ 2 skoler med flere undervisningsafd. i lokalområde 6

      -1.126.000

 

 

Én daginstitution med flere afdelinger i hvert lokalområde

 

     -3.207.684

 

Alternativ 2 daginstitutioner med flere afdelinger i lokalområde 6

      -2.972.807

 

 

Sum

 

     -4.333.684

 

 

 

 

Estimerede anlægsudgifter:

 

Forslag

Udgift kr.

Lokalområde 2

 

Rønbjerg

 

 

 

Nedrivning af undervisningsafd. minus hal (inkl. afkobling af forsyning)

480.000

Børnehave udvides med 15 vuggestuepladser

100.000-200.000

Nedrivning af børnehaven

110.000

Etablering af børnehave (USFO) på skolen

300.000-400.000

 

 

Lokalområde 3

 

Fur

 

 

 

Nedrivning af undervisningsafd. minus børnehaven (inkl. afkobling af forsyning)

600.000

 

 

Selde

 

 

 

Nedrivning af børnehave

85.000

Etablering af børnehave på Fursund Skole, Selde undervisningsafd.

300.000-400.000

 

 

 

 

Jebjerg

 

 

 

Nedrivning af Jebjerg Børnehave

350.000

Etablering af børnehave/USFO på skolen

2.000.000-4.500.000

 

 

Lokalområde 5

 

Lihme

 

 

 

Nedrivning af undervisningsafd.(inkl. afkobling af forsyning) minus omklædningsfaciliteter

650.000

Nedrivning af hele undervisningsafd. (inkl. afkobling af forsyning)- etablering af nye omklædningsfaciliteter

800.000-1.000.000

Etablering af vuggestue i Lihme Børnehaveafdeling

100.000-200.000

 

 

Ramsing

 

 

 

Nedrivning af undervisningsafd. (inkl. afkobling af forsyning) minus Ramsing skolehal og børnehave afd.

900.000

Etablering af vuggestue i Ramsing Børnehaveafdeling

200.000-300.000

 

 

Lokalområde 6

 

Hvidbjerg

 

 

 

Nedrivning af skolen

320.000

Etablering af vuggestue i Hvidbjerg Børnehave

100.000-200.000

 

 

Reserveanlægspulje til eksempelvis:

2.000.000-3.000.000

-      Tekniske installationer herunder flytninger af eksisterende installationer 

-      Genetablering af ydermure evt. mindre nybyggeri/

Renovering

-      Genetablering af udenomsarealer

   
   

Samlede estimerede anlægsudgifter ligger imellem 9.215.000 kr. og 13.695.000 kr.

   

 

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET  DEN 29. MAJ 2013

Fraværende:

 

Børne- og Familieudvalget vedtog at sende følgende forslag i høring med høringsfrist den 28. juni 2013 kl. 10.00:

 

 

Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives. Rønbjerg Børnehave udvides med 15 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen nedlægges pr. 1. august 2014.

 

Eller, at der oprettes USFO i Skolens lokaler i Rønbjerg pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

 

Ovenstående betragtes som to sideordnede forslag.

 

 

Fur undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Fursund Skole, Selde afdelingen pr. 1. august 2014. Skolens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

 

Eventuel køber af Fur undervisningsafdeling skal respektere den indgåede lejeaftale med Fur Børnehus. I tilfælde af nedrivning skal der tages stilling til de tilbageblevne lokaler alternativt nyt lejemål til Fur Børnehus.

 

Selde Børnehave flyttes ind på Fursund Skole, Selde afdelingen, som en selvstændig enhed/børnehave med egen ledelse og bestyrelse pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

 

 

Jebjerg Børnehave flyttes til Jebjerg skole som selvstændig enhed med egen ledelse og bestyrelse pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

 

 

Oddense Børnehave, som er selvejende og som har til huse på flere matrikler, opfordres til at afhænde bygninger/formindske bygningsmassen.

 

 

Lihme undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Lem undervisningsafdeling alternativt anden VSD-undervisningsafdeling pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives.

 

Lihme børnehaveafdeling udvides i egne lokaler med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen nedlægges og USFO|en dermed naturligt afvikles pr. 1. august 2014.

 

Alle bilagene kan hentes og ses her:

Tidsplan for demografidebat - tilrettet 29. april 2013 (pdf, 89,5 KB)

Demografi 2013 - powerpoint til stormøde 13-03-2013 (pdf, 2,4 MB)

Demografi 2013 - powerpoint til stormøde 20-03-2013 (pdf, 547,0 KB)

Befolkningsprognose på skoledistrikter 2012 - 2020 (22.04.2013) (pdf, 62,1 KB)

Skoleprognose Skive 2013 (pdf, 155,5 KB)

Oversigt over indkomne forslag - demografidebat 2013 (pdf, 127,7 KB)

Samlede forslag - fælles for kommunen (pdf, 3,0 MB)

Samlede forslag fra lokalområde 1 (pdf, 588,3 KB)

Samlede forslag fra lokalområde 2 (pdf, 7,7 MB)

Samlede forslag fra lokalområde 3 (pdf, 5,9 MB)

Samlede forslag fra lokalområde 4 (pdf, 6,2 MB)

Samlede forslag fra lokalområde 5 (pdf, 4,2 MB)

Samlede forslag fra lokalområde 6 (pdf, 32,0 MB)

Beregninger vedr. driftsreduktioner (pdf, 788,7 KB)

Udvikling i børnetal 2015 - 2019 (pdf, 60,4 KB)

 

Senest ændretOnsdag, 29 maj 2013 18:49
Til toppen