Menu

Fur Færgeri - økonomisk redegørelse

  • Skrevet af 

Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune har i deres referat fra mødet den 15. januar 2013 lavet en redegørelse om Fur Færgeri - for at se på muligheden for besparelser, mindre sejlfrekvens og takststigninger - Vi bringer her referatteksen fra udvalget

Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune har i deres referat fra mødet den 15. januar 2013 lavet en redegørelse om Fur Færgeri - for at se på muligheden for besparelser, mindre sejlfrekvens og takststigninger - Vi bringer her referatteksen fra udvalget

3. FUR FÆRGERI - ØKONOMISK REDEGØRELSE                                               

Sagsnr. 779-2011-43199      Dok.nr. 779-2012-386175                      

Sagsbeh. Kim Hald   

ÅBENT

 

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

 

INDSTILLING

Det indstilles at sagen drøftes under henvisning til sagsfremstillingen, med henblik på at sagen tages op til beslutning på efterfølgende møde.

SAGSFREMSTILLING

Der har på baggrund af forventet regnskab for 30.9.2012 i forskellige sammenhænge, været drøftet mulige reduktioner/besparelser for Fursund Færgeri, ligesom der har været ønske om at få flere oplysninger om færgeriet indtægter og udgifter. På baggrund af disse udmeldinger har forvaltningen dels udarbejdet et orienteringspunkt om redegørelse for merforbrug og svaret på diverse spørgsmål i relation til færgeriets drift, samt udarbejdet nærværende dagsordenspunkt til drøftelse om mulige økonomiske indgreb.

Det vil blive nødvendigt at foretage radikale ændringer både på udgifts- og indtægtssiden, såfremt budgettet skal overholdes. Det forudsætter dels ændringer i aktivitetsniveauet på udgiftssiden i form af reduktion af sejltiden, dels regulering af takster med henblik på overholdes af indtægtsbudgettet.

 

Reduktion af brændstofudgifter

Brændstofudgifter

Der sejles ca. 72 dobbeltture hver dag, 365 dage om året.

Der anvendes ca. 240.000 liter dieselolie til en samlet pris på 1.556.000 kr./ år

Brændstofprisen pr. dag: 1.556.000 kr./365 dage = 4.263 kr.

Brændstofprisen pr. dobbelttur: 4.263 kr./72 dobbeltture = 59 kr./ tur

 

Forslag til reduktion af overfarter

I dagtimerne 05.00 – 19.00, svarende til 14 timer med 4 sejlture pr. time, i alt 56 sejlture, forslås reduceret til 3 sejlture pr. time, i alt 42 sejlture. Reduktion af sejlture: 14

I aftentimerne 19.00 – 01.00 svarende til 6 timer med 2 sejlture pr. timer, i alt 12 sejlture, forslås reduceret til 1 sejltur pr. time, i alt 6 sejlture. Reduktion af sejlture: 6

Den samlede reduktion i brændstofudgifter:

20 sejlture à 59 kr. pr. sejltur i 365 dage om året = 430.700 kr./år

Med den foreslåede reduktion i antallet af overfarter forventes budgettet til brændstofudgifter at kunne overholdes i 2013, hvor budgettet tillige er forhøjet med 500.000 kr.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Et andet forslag

er udarbejdet af skibsførerne på Fursund færgeri og begrundes med at de fleste af turene der fjernes, ofte ingen er med eller kun en enkelt eller to. De ture der er lavet for taxas skyld er det samme. Fur Taxa skal til gengæld kunne rekvirere ekstra færge de få gange det er aktuelt. Dette naturligvis uden gebyr. Det vil være op til skibsførerens bedømmelse om der nogle dage skal fortsættes med sejlads hvert kvarter indtil kl. 19:00. Gebyr for ekstra færge: Når færge sejler på halv times drift, kan der rekvireres en ekstra tur svarende til kvarters sejlads. Det samme forhold kan gøre sig gældende når der sejles på timedrift svarende til halvtime drift. Gebyrforslag: 200 kr. der skal betales af rekvirenten, som selv må arrangere med evt. øvrige ventende passagerer. Vi medtager naturligvis alle ventende når gebyret er betalt. Dette er i lighed med Venøfærgen.

Mandag – Fredag:

05:00 - 18:00 Afgang hvert kvarter fra Fur.  

18:00 - 23:00 Afgang hver halve time fra Fur.

23:00 - 05:00 Afgang hver time fra Fur.

 

Lørdag – Søndag (helligdage):

00:00 - 06:00 Afgang hver time fra Fur.

06:00 - 08:00 Afgang hver halve time fra Fur.

08:00 - 18:00 Afgang hvert kvarter fra Fur.

18:00 - 23:00 Afgang hver halve time fra Fur.

 

Årlig reduktion i ture på 2184 ture, med en samlet besparelse på ca. 130.000 kr./år.

Med den foreslåede reduktion i antallet af overfarter forventes budgettet til brændstofudgifter at få et mindre underskud i størrelsesordenen ca. 300.000 kr.

 

Driftsudgifter for 2012

Regnskab 2012

I bilag er udarbejdet et foreløbigt regnskab for 2012. Den meddelte tillægsbevilling ved forventet regnskab på 2,5 mio. kr. er ikke indarbejdet i opgørelsen. 

 

Vedligeholdelsesudgifter

Forvaltningen forventer at kunne undgå de store merudgifter de kommende år, og forventer derfor at budgettet i 2013 overholdes. 

 

Lønudgifter

Der er også i 2013 en risiko for, at lønbudgettet overskrides, men det afhænger bl.a. af eventuelle sygemeldinger,  m.v.

 

Driftsindtægter 2010, 2011, 2012

Oversigt

I bilag er udarbejdet en oversigt over indsejlede indtægter pr. måned for årene 2010 – 2012. Der er forskydninger mellem de enkelte måneder, som følge af at det er faktureringstidpunktet, som er afgørende for hvilken måned indtægten bliver registreret. Det nye billetsystem, som er blevet indført, giver mulighed for at udtrække den faktiske indsejling pr. måned.

 

Takster

Til forøgelse af indtægterne foreslår forvaltningen, at muligheden for at forhøje taksterne på overfarten drøftes endnu engang, da det også i 2013 og kommende år skønnes, at indtægtsbudgettet ikke kan holdes. Budgettet på indtægterne bliver hvert år fremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent, hvilket betyder en udhulning af budgettet, når taksterne ikke fremskrives tilsvarende.

Samtidig er priserne for Fur årskort fra 2011 til 2012 nedsat med henholdsvis 2.250 kr./stk. og 2.500 kr./stk., hvilket også har betydet en mindreindtjening. Prisnedsættelsen på årskort har også bevirket af salget af 50-turskort er faldet.

Det skal også bemærkes, at Fur taksterne har været uændrede siden 2007 (dvs. i 7 år) og taksterne for lastbiler er blot steget med 5 kr. siden 2007 bortset fra omlægningen i 2010.      

Det er med baggrund i ovennævnte, at forslaget om takstforhøjelse fremkommer.

 

JURA

 

ØKONOMI

 

BESLUTNING

TEKNIK OG MILJØUDVALGET  DEN 15. JANUAR 2013

Fraværende:

 

Der ønskes et nulstillet fremadrettet budget baseret på reelle udgifter og indtægter.

Der ønskes generelt så bredt et beslutningsgrundlag som muligt, hvor alle parametre vurderes, herunder sejltider og en eventuel større finansiering via det generelle Ø-tilskud.

Der ønskes differentierede billetpriser i forskellige perioder med beregninger baseret på forskellige kategorier.

Sagen fremsendes til Ø-udvalget til drøftelse efter udvalgets møde i februar.

Senest ændretFredag, 15 februar 2013 07:22
Til toppen