Menu

Referat fra FFF 3.10.2012

  • Skrevet af 

Referat

Tilstede: Dot fra Læseforeningen, Mette fra Spejderne, John og Gunnar fra Fur Museums støtteforening, Birgitte fra Furkunst.dk, Laila fra Fur Sogneforening, Knud Peder fra Tennisklubben, Olly og Kirsten fra Bådelauget, kasserer Hans Jørn og vores pladsmænd Hans og Mark.

Afbud/fraværende: Helle, Lasse og Bettina.

Referent: Kirsten

 

Dagsorden

1.      Evaluering Limfjorden Rundt

Det måtte konstateres, at endnu en gang havde vejrguderne ikke været gunstige overfor et FFF-arrangement: ustadigt vejr med regn og blæst, især eftermiddag og aften.

Det havde knebet med fremmøde til især oprydning fredag aften/nat.

 

I forbindelse med opstilling i teltet efterlystes en placeringsplan. En sådan er nu skitseret og vil blive rentegnet i et computerprogram, så vi næste år har noget at gå efter.

Der blev talt om for lidt plads mellem bordene, og om det evt. skulle løses ved at man i stedet for stole opstillede bænke.

 

De indkøbte T-shirts med tryk var ikke nogen succes. Trykket regnede af, fordi man i farten havde glemt en proces i fremstillingen (strygning inden vask).

Man diskuterede om der kunne findes en løsning, så Edwin, som havde påtaget sig opgaven ikke led et alt for stort tab, og sådan at FFF fik et produkt, som kunne sælges næste år.

Laila lovede at undersøge kostpris på trøjerne og forhøre om en mulig løsning.

 

Borddækningsholdet havde ønske om at få udskiftet de blikdåser, der bruges som lysestager med glaslysestager. IKEA har egnede glas til 2 kr. stykket, og Dot kunne meddele, at der var folk, som var villige til at rense og opbevare de nye stager. Der var enighed om, at efterkomme ønsket, og Dot lovede at sørge for indkøbet.

 

Der havde ikke været meget salg af Hancock øl. Hvis vi skal have Hancock til næste arrangement, kunne overvejes indkøb af flaskeøl, som så hældes op i bægre.

 

PopCorn og SlushIce: Ikke meget salg, men vejret var ikke lige til Slushice – og der var overgang i PopCorn-maskinen, så den blev ret hurtigt slukket.

 

Musikken er en stor udgiftspost, og der var ingen der dansede. Olly opfordrede forsamlingen til at gå i tænkeboks og komme med forslag til alternativer.

 

Boder: der var enighed om, at der skal mere styr på dette område. Der havde været lidt tumult omkring, hvem der skulle have hvilke boder i år.

 

Økonomien er ikke gjort op, men Hans Jørn regner med, at det nok lige løber rundt med de tilskud, der er givet. Noget overskud skal ikke forventes.

 

Birgits notat: Birgit Ladefoged havde sendt et notat om sine oplevelser som medhjælper, og påpegede en række forhold, som tages op inden næste arrangement.

Vi husker at tage Birgits notat med når næste års arrangement planlægges!

 

2.      Koncert 17. november 2012 i Forsamlingshuset

Olly medbragte plakater fra Backseat til opsætning på øen. Prisen er ifølge kontrakten 36.000 kr.

Billetprisen er sat til 200 kr, og de kan købes i Brugsen.

Der er igen i år tale om en koncert, hvor man står op. Der lejes høje barborde til placering rundt om på gulvet. Til de ”gamle” vil der blive stillet stole op langs væggene.

Spørgsmålet om musik til dans efterfølgende er klaret ved at Lars og Henrik sætter deres discotek op mod at få 4 billetter til koncerten og lidt øl.

 

Hvis hver forening stiller med 2 personer til opstilling og oprydning, skulle det være passende.

Der skal opsættes scene på 7x4x0,5 m. Det klarer Mark og Hans med et par hjælpere.

Olly skriver derudover rundt efter hjælpere til bar mv.

 

3.      Hjælperfest  den 26. janur 2013

Dot, Mette og Kirsten påtog sig at stå for arrangementet. Der er ikke sat noget fast beløb af til arrangementet.

Sidste års fest kostede i alt 10.564 kr., der fordelte sig således:

 Udgifter:

Hjælp i Køkken                         2.000,00

Annonce SallingBladet               720,00

Brugsen vin, mv                       2.410,00

Cirkeline                                        200,00

Forsamlingshus forbrug             316,00

Blomster, servietter                   418,00

Fur Camping mad/råvarer     4.500,00

 

i alt                                           10.564,00

 

4.       Vedtægtsændringer

På FFFs møde i juni blev der foreslået et par ændringer til det udkast, Lasse havde udarbejdet.  De blev gennemgået og er medtaget i det vedhæftede forslag, som bedes fremsendt til de deltagende foreninger, så man der kan drøfte dem på et kommende bestyrelsesmøde og forhåbentlig tilslutte sig. Når alle tilbagemeldinger er på plads underskrives den nye aftale.

.

5.      Eventuelt

Med pengeautomatens nedbrud til Fur Rundt in mente oplyste Olly, at hun havde undersøgt, hvad det ville koste at leje en DANKORT-terminal. Det var overkommeligt: 675 kr for en weekend. Men det ser ud som om noget nye og smartere er undervejs, så vi afventer.

 

Forslaget om at få Djurserne til at spille til Fur Rundt var også havnet ved Olly. Hun har sat Most på sagen, men ikke fået nogen tilbagemelding endnu.

 

Hans Jørn medbragte et regnskab for Fur Rundt. Det viser et beskedent overskud på 9.487 kr. I 2011 var overskuddet 34.000, i 2010var det  27.600 og i 2009 11.100.

 

Der blev gjort opmærksom på, at koncerten med Sham Rock på Strandhotellet ikke er 26.10, som skrevet i sidste referat, men den 27.10.

 

John orienterede kort om et indslag i TV MidtVest om Branding Fur, hvor der fremkom en række urigtige oplysninger.

 

Der blev under punktet nævnt, at man skulle overveje at takke Jens Christian Halborg for hans indsats som ”havnefoged” under Træskibssejladsen, og evt. lave en event ud af det, bl.a. fordi Skive Kommune ”lige havde glemt” at spørge Jens Christian om han ville påtage sig hvervet.

 

En opdateret adresseliste over FFFs medlemmer blev efterlyst. Den vedhæftes dette referat.

Skulle der være rettelser og tilføjelser, så sig venligst til!

 

SparBank efterlyser dokumentation fra FFF i form af vedtægter (for os samarbejdsaftale) og oplysninger om medlemmernes CPR numre. Kirsten påtog sig at samle oplysningerne, så de kan afleveres, når den nye samarbejdsaftale er i hus.

 

 

6.      Næste møde

Næste møde fastsattes til 6. februar 2013 kl. 19.00 på Fur Museum.

 

KrexA 041012

Senest ændretLørdag, 20 oktober 2012 08:09
Til toppen