Menu

Forslag til indsatsplan for Fur

  • Skrevet af 

Af Skive Kommunes Økonomiudvalgs dagsorden til mødet den 21. august 2012 er der et punkt nr. 11 med overskriften "Forslag til indsatsplan for Fur (natur og miljø)" - på næste side bringer vi i første omgang teksten til punktet, som det er formuleret på Skive Kommunes hjemmeside

BESLUTNING

TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 14. AUGUST 2012
Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:
· at TMU/Byrådet godkender Forslag til Indsatsplan for at sikre drikkevandsressourcen på Fur,

· at Forslaget sendes i offentlig høring i 12 uger.

Forslaget til Indsatsplan kan findes på:
http://skive.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?planid=15

SAGSFREMSTILLING
 

Forslag til Indsatsplan Fur er en handlingsplan der angiver, hvor det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at beskytte den nuværende drikkevandsressource på Fur, og giver forslag til, hvilken indsats der vurderes at kunne beskytte grundvandet i tilstrækkeligt omfang. Den beskyttelse, der hidtil er opnået ved administration af miljøbeskyttelsesloven og anden lovgivning, giver ikke tilstrækkelig beskyttelse mod forurening af grundvandet fremover.
Det er vigtigt for Fur, at det drikkevand, som bruges på Fur, kan indvindes på Fur, da alternativet er en bekostelig rørlagt ledning fra Salling, hvor drikkevandsressourcen i forvejen er begrænset.
Indsatsplanens mål er at give grundvandet en sådan beskyttelse, at det vil kunne opnå drikkevandskvalitet efter blot en simpel vandbehandling, og derved kan vi undgå, at det fremover bliver nødvendigt at iværksætte en udvidet vandbehandling.
Planen angiver desuden, hvem der er ansvarlig for at sikre gennemførelsen af indsatserne, og hvornår de skal gennemføres.
Planen omfatter ikke hele Fur, men kun det udlagte område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) inklusiv indvindingsoplandet til Nordvand Vandværk.

Baggrund
I henhold til lovgivningen skal kommunen i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til fremtidige vandværker fastlægge de nødvendige indsatser for at sikre opretholdelse af godt grundvand. De nødvendige indsatser skal vurderes på baggrund af sårbarheden af grundvandet i forhold til forureningskilder.
Indsatsplanen omfatter følgende fire indsatsområder. Det er indvindingsoplandene til følgende tre vandværker
1. Fur Vandværk,
2. Ulsted Grundejerforenings Vandværk,
3. Nordvand Vandværk, samt
4. Øvrige del af Området med Særlige Drikkevandsinteresser - OSD-området på Fur,

se forsiden af bilag 1 (se Skive Kommunes hjemmeside - klik her

Øvrig plangrundlag - Vandplanen
Indsatsplanen supplerer retningslinjer i den vedtagne Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Indsatsplanen er grundlaget for private aftaler, som skal indgås for at beskytte grundvandet samt for kommunens administration i området. Indsatserne i planen planlægges så vidt muligt gennemført gennem frivillige aftaler, men der er i vandforsyningslovgivningen mulighed for at påbyde nødvendige ændringer og at ekspropriere. Planen angiver retningslinjer for, hvem der skal betale for at gennemføre konkrete indsatser, hvis anden løsning ikke er mulig.

Indsatsplanen er en dynamisk plan, hvor virkningen af de ekstra indsatser og behovet for disse løbende vurderes. Planen vil blive revideret, hvis effekten af de iværksatte indsatser ikke er tilstrækkelige, hvis ny teknologi giver mulighed for bedre og evt. billigere indsatser, hvis ny viden ændrer forudsætningen for de valgte indsatser, eller når den ønskede indsats er opnået.

Baggrunden for forslaget til Indsatsplan for Fur er en nylig udført kortlægning af Miljøministeriet, Naturstyrelsen Vestjylland. Denne kortlægning viser, at grundvandsressourcen er begrænset, og at der er for stor belastning med kvælstof i indvindingsoplandene til vandværkerne på Fur. Der er allerede konstateret nitrat i det øverste grundvandsmagasin, og flere steder også i det nederste magasin inden for OSD. OSD-området på Fur er af Miljøministeriet i maj 2012 udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat, og skal sikres mod forurening, primært mod kvælstofudvaskning og pesticider. Grundvandet, der indvindes på Fur Vandværk og Nordvand Vandværk indeholder nitrat og nitratkoncentrationen er stigende. Ved enkelte kontrolmålinger er kvalitetskravet for drikkevand overskredet. Grundvandet, der indvindes på Ulsted Vandværk indeholder endnu ikke nitrat, men sulfatkoncentrationen er forhøjet, hvilket viser, at grundvandet er sårbart og at nitrat er på vej ned til grundvandet. Til sikring af drikkevandsindvindingen på Fur kan der være brug for at etablere en kildeplads i den begravede dal inden for OSD. Det skal sikres, at arealanvendelsen ikke påvirker grundvandskvaliteten negativt i det område, som vil udgøre indvindingsoplandet til den eventuelle nye kildeplads. Sammenfatning af kortlægningens resultater og forslag til samlede indsatser fremgår af Indsatsplanen. Hele OSD og indvindingsoplandene er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder med hensyn til nitrat på grund af det tynde, usammenhængende lerdække, nitratholdigt grundvand eller stigende sulfatkoncentrationer i grundvandet.

Indsatsplanen har væsentlige konsekvenser for kommunens fremtidige administration inden for Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker, der så vidt muligt skal friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der er nærmere redegjort for eventuelle undtagelser herfor i planen.

Indsatserne i den fremlagte indsatsplan supplerer den generelle beskyttelse af drikkevandet med en særlig skærpet prioritering inden for grundvandsdannende områder, som sikrer, at indsatsen sker, hvor den har størst effekt. Indsatsplanen angiver desuden retningslinjer for planlægning, sagsbehandling og andre myndighedsopgaver, herunder eksempelvis placering af fremtidig indvinding, begrænsning af forureningskilder i bymæssig bebyggelse, reduktion af kvælstofudvaskning i det grundvandsdannende opland til Nordvand Vandværk og Fur Vandværk uanset om den eksisterende kildeplads bibeholdes, eller der etableres ny kildeplads, prioritering af undersøgelse og eventuel oprydning af forureningskilder, sløjfning af ubenyttede brønde og boringer, kommunens og privates anvendelse af pesticider, oplysningskampagner, overvågning af grundvandet og spredning af spildevandsslam.

De opstillede retningslinjer gælder inden for indsatsområdet, som omfatter OSD og indvindingsoplande.

Beskrivelse af indsatser – pesticidfri drift
I dele af de sårbare områder skal vandværkerne og lodsejerne i medfør af indsatsplanen i løbet af en fem års periode indgå aftaler om reduceret gødning og pesticidfri drift. Aftalerne er som udgangspunkt frivillige, men hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, kan der af kommunen gives påbud om pesticidfri drift mod fuld kompensation til lodsejeren. Indsatserne finansieres som udgangspunkt af områdets vandværker.
Kravet om pesticidfri drift rettes mod anvendelse af pesticider i jordbruget i det åbne land. Privates anvendelse af pesticider i byområder søges mindsket gennem informations-kampagner.

Beskrivelse af indsatser – reduceret nitrat udvaskning fra rodzonen
Indsatsen over for jordbrugets bidrag til udsivning af nitrat fra rodzonen videre til grundvandet følger en aktiv indsats i lighed med indsatsen over for pesticider. Den aktive indsats igangsættes i de tilfælde, hvor nitratudvaskningen er for høj. Hvis dette er tilfældet, skal det pågældende vandværk søge at indgå dyrkningsaftaler med én eller flere lodsejere inden for området. Hvis det ikke er muligt at opnå en frivillig aftale, kan kommunen meddele påbud om dyrknings-deklarationer på en eller flere ejendomme, således at indsatsplanens målsætning sikres.

Derudover vil landbrug, som fremover skal miljøgodkendes, imødekommes med krav om en drift, der lever op til indsatsplanens målsætning for nitrat.

Øvrige indsatser – reguleret ved kommunens egen administration
Planen indeholder desuden retningslinjer for, hvordan Skive Kommune fremover vil administrere lovgivning og håndtere sager omkring godkendelse af og tilsyn med virksomheder, håndtering af forurenede grunde, etablering af jordvarmeboringer, spredning af spildevandsslam på marker og afledning af spildevand og overfladevand. Disse indsatser retter sig især mod kommunens egen administration af de pågældende sagsområder. Indsatsplanen præciserer og skærper grundvandshensynet inden for kommunens egen administration.

De indgåede frivillige aftaler og eventuelle påbud omfattet af indsatsplanen for Fur vil blive kontrolleret tilsvarende af vandværkerne. Omkostninger til vandværkernes kontrol afholdes af de relevante vandværker.

Vandværkernes rolle
Vandværkerne er centrale aktører ved implementering af indsatsplanen, da det er vandværkerne, der tilbyder frivillige aftaler og står for flere af planens indsatser.

De fleste af Vandværkerne i Skive Kommune er organiseret i et Vandråd. Vandværkerne har ikke hidtil afsat midler til grundvandsbeskyttelse, så der må forventes at blive behov herfor.

Indsatsplanen vil betyde, at indsatsen for grundvandsbeskyttelse bliver et helt nyt område for Fur Vandværk, Nordvand Vandværk I/S og Ulsted Grundejerforenings Vandværk.

Landbrugets rolle
De enkelte lodsejere, der bliver berørt af enten frivillige aftaler eller påbud om rådigheds-indskrænkninger, har krav på økonomisk kompensation for driftstab og udgifter, der er forbundet hermed. Der bliver behov for, at der træffes aftaler om reduktion i udvaskning af nitrat fra rodzonen og pesticidfri drift med en række lodsejere. For at opnå snarlig fuld beskyttelse af landbrugsområderne, skal dette arbejde iværksættes inden for nærmeste år. Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange frivillige aftaler, der vil kunne indgås. Eventuelle pålæg om gennemførelse af rådighedsindskrænkningerne vil blive forelagt byrådet.

Strategi for borgerinddragelse
Til at bistå kommunen med indsatsplanlægningen er der nedsat en arbejdsgruppe og et Koordinationsforum for Skive Kommune. Koordinationsforum er et lovpligtigt organ, hvor indsatsplaner skal drøftes med relevante interessenter. I Koordinationsforums møder deltager foruden Natur og Miljø, repræsentanter fra Landbrugets organisationer, industrien, vandværkerne, Region Midtjylland, Embedslægeinstitutionen og Naturstyrelsen.

Natur og Miljø har i forbindelse med udarbejdelse af planen holdt møder i arbejdsgruppen og i Koordinationsforum. På møderne er rammerne for og indholdet af forslaget til Indsatsplan Fur fremlagt og diskuteret.

Forslaget til indsatsplan har været forelagt Koordinationsforum på møde den 16. maj 2012.

Vandværkerne har udtalt, at de gerne ser beskyttelsen iværksat, og de ønsker, at der tages supplerende virkemidler i brug til at nå i mål med beskyttelsen på landbrugsarealer.

Landbrugets repræsentanter har tilkendegivet, at de vil støtte planens mål, såfremt der sker økonomisk kompensation. Desuden har landbrugets repræsentanter udtrykt et stort behov for, at der gives en særskilt og grundig orientering om det fremlagte forslags betydning for landbruget på Fur inden planens endelige godkendelse.

Hvad sker nu?
Planforslaget skal efter byrådets vedtagelse fremlægges offentligt i mindst 12 uger, hvilket vil ske
fra den 29. august 2012 til den 20. november 2012.

Ifølge lovgivningen skal alle ejere af ejendomme i indsatsområdet orienteres om indsatsplanerne og konsekvenserne af planerne, inden de vedtages. Dette gøres dels ved annoncering i lokale medier, dels ved direkte orientering af berørte parter. Følgende vil i høringsperioden blive skriftligt orienteret:

- Ejere og lejere af de berørte landbrug, der er beliggende i OSD ormådet

 

- Fur Vandværk, Norvand Fur Vandværk I/S og Ulsted Grundejerforenings Vandværk samt Vandsamarbejdet i Skive Kommune

- Medlemmer af Koordinationsforum

- Regionsrådet for Region Midtjylland

- Miljøstyrelsen

- Generel borger orientering på Fur

 

Forvaltningen og arbejdsgruppen planlægger at afholde møde i løbet af høringsperioden med Landbrugets repræsentanter og med indbydelse af samtlige berørte landbrugslodsejere inden for OSD området.Efter offentlighedsfasen og det foreslåede møde med landbruget vil forslaget og de modtagne bemærkninger blive drøftet i Arbejdsgruppen. Herefter forelægges planen igen Koordinationsforum til orientering inden forslaget med de indkomne bemærkninger bliver forelagt Teknisk Udvalg /Byrådet med henblik på endelig vedtagelse af indsatsplanen. Dette forventes at ske i december 2012.

Efter behandling af bemærkninger og eventuelle indsigelser, skal endelig indsatsplan forelægges Koordinationsforum, inden den kan fremlægges for byrådet til vedtagelse.

En indsatsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Det er vurderet, at planen ikke har betydning for hverken ejere eller lejere af ejendomme uden for indsatsområdet eller andre kommuner. Disse vil således ikke blive hørt direkte.

Kommunaløkonomiske konsekvenser
Som udgangspunktet er det vandværkerne, der betaler indsatsen, hvorfor der ikke er kommunaløkonomiske konsekvenser. Undtagelsesvis kan kommunen blive pålagt at afholde omkostningerne, hvis en indsats er til gavn for flere, end det konkrete vandværks forbrugere.

Ved udstedelse af pålæg efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24 eller 26a skal kommunen udbetale erstatning, men vandværkerne skal efterfølgende refundere beløbet. Kommunen kan således midlertidig have et udestående i den periode en erstatningsforretning løber, men netto er der ikke tale om en kommunal omkostning. Sager efter §§ 24 og 26a forelægges Byrådet til endelig vedtagelse.

Konsekvenser for miljøet
Natur og Miljø har foretaget en screening af planforslagets mulige virkninger på miljøet. Resultatet af screeningen er, at planforslaget har ubetydelige eller positive indvirkninger på miljøet, se evt. bilag 2 og 3, Screeningsnotater.

JURA (herunder lovgrundlag)

I henhold til

· Bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner

skal kommunen udarbejde indsatsplaner, som skal beskrive de nødvendige indsatser for at sikre grundvandet. Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i

· Bekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning (Vandforsyningsloven), §13

· Lov nr. 932 af 24/09 2009. Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven),

· Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

 

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 24 /09 2009, jf. § 3, stk. 2 i loven, er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Konklusionen af screeningen er, at gennemførelse af planen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en miljøvurdering af forslag til Indsatsplan.ØKONOMI

Der er anvendt rådgiverbistand til udarbejdelse af forslaget svarende til en udgift på kr ca. 322.000,-. Herudover er der anvendt ca. 0,16 årsværk af forvaltningens personale. Gebyr på grundvandstilladelser, der fra 1. jan. 2012 er afløst af afgift på ledningsført vand har finansieret udarbejdelse af indsatsplaner.

 

Der henvises til to bilag:

Screeningsnotat_habitatvurdering_Fur.doc (pdf, 145,4 KB)

Screeningsnotat_miljøvurdering_Fur.doc (pdf, 104,7 KB)

 

Der henvises også til en ret omfattende 'hjemmeside' -

Indsatsplan Fur - Forslag
For at sikre drikkevandsressourcen på Fur

Siden har adressen: http://skive.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?planid=15

NB: Hvis der ikke rigtig vises noget andet end overskriften - forsøg at klikke på den blå firekant øverst til venstrei skærmbilledet

19.08.2012
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Senest ændretSøndag, 19 august 2012 15:07
Til toppen