Menu

Referat Ekstraordinær generalforsamling Foreningen Kulturbageriet

 • Skrevet af 

Foreningen Kulturbageriet er hermed opløst !

d. 24. april 2012 kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Indkomne forslag
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
 4. Eventuelt

Ad 1) Lars blev valgt som ordstyrer

Ad 2) Troels fremlagde på vegne af bestyrelsen forslag om at nedlægge Foreningen Kulturbageriet. Bestyrelsen finder det på baggrund af en række forhold ikke på nuværende tidspunkt muligt at føre ideen om Kulturbageriet ud i virkeligheden. Særligt fremhæver bestyrelsen følgende forhold som baggrund for sit forslag:

 • Den lokale opbakning er stærkt faldende; sidste år var der mere end 80 medlemmer, i år blot 37.
 • Der er søgt alle mulige fonde og der er opnået tilsagn om en række mindre beløb, medens de store fonde alle har afvist at give tilsagn. Da en del af de mindre fondes bevillinger er afhængig af de store fondes støtte var det samlede opnåede beløb et urealistisk beløb at arbejde videre med, i forhold til prisen på de nødvendige renoveringer og ombygninger.
 • Fra myndigheders side har det ikke været muligt at opnå anden støtte end den verbale.
 • Da den del af projektet som omfattede bageri og cafe også faldt, bortfaldt også argumentet om at Kulturbageriet ville skabe en eller flere arbejdspladser på Fur og dermed faldt muligheden for offentlig støtte markant.

På den baggrund kan bestyrelsen ikke se flere mulige veje fremad og indstiller derfor til nedlæggelse af Kulturbageriet.

Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt at nedlægge Foreningen Kulturbageriet.

På baggrund af den svigtende tilslutning til den ekstraordinære generalforsamling (13 fremmødte) på trods af sagens alvorlige karakter, anså forsamlingen det ikke for sandsynligt at flere ville møde frem ved at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling, således som egentligt foreskrevet i vedtægterne omkring nedlæggelse af foreningen, og derfor vedtog forsamlingen efter forslag fra Lars og Lasse at man efter en kort pause, afholdt den i henhold til vedtægterne anden ekstraordinære generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen: ”Nedlæggelse af Kulturbageriet”.

Ad 3) Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste et lille overskud. Det besluttedes at anvende overskuddet på kaffe og the i forbindelse med nærværende generalforsamling.

Ad 4) Intet

 

Referat Ekstraordinær generalforsamling Foreningen Kulturbageriet

d. 24. april 2012, kl. 20.00.

 1. Valg af ordstyrer
 2. Forslag om nedlæggelse af Kulturbageriet.

Ad 1) Lars blev valgt

Ad 2) Alle var orienteret om punktets konsekvenser. Samtlige fremmødte stemte for nedlæggelse af foreningen Kulturbageriet.

Foreningen Kulturbageriet er hermed opløst!

 

Til slut takkede Troels i sin egenskab af formand for Kulturbageriet bestyrelsen for den store indsats, den har ydet.

Og ikke mindst takkede Troels de fremmødte for deres udviste interesse, ligesom han rettede en varm tak til de mennesker og virksomheder, som havde støttet ideen om Kulturbageriet i form af deres medlemskab, tilsagn om indskudsbeviser og i form af praktisk arbejdsindsats i forbindelse med nogle af de arbejdsopgaver, der har været hen ad vejen.

Hermed blev mødet erklæret for hævet.

Referent: Lasse Højgaard

 

{jcomments on}

 

Til toppen