Menu

Grundvandsbeskyttelse

Grundvandsbeskyttelse

En lokal arbejdsgruppe skal udarbejde en indsatsplan til grundvandsbeskyttelse for Fur

Borgere skal også fremover kunne tappe rent drikkevand fra hanen. Derfor er der gået et arbejde i gang med at beskytte grundvandet, og at finde ud af, hvilke nødvendige indsatser, der sikrer dette. Arbejdet munder ud i en Indsatsplan.

For at sikre, at alle berørte parter får indflydelse, er der nedsat en arbejdsgruppe, der repræsenterer et bredt udsnit af forskellige interesser. Arbejdsgruppen belyser modsætningerne mellem interesserne og kommer med bud på, hvordan grundvandet kan sikres fremover.

Skive Kommune lægger vægt på, at en Indsatsplan udarbejdes i et samarbejde mellem de berørte parter.

Indsatsplanen skal gælde indenfor OSD (Område med Særlig Drikkevandsinteresse), vist med blå streg på kortet, og vandværkernes indvindingsoplande, vist med grøn streg. Både OSD og oplande er nitratfølsomme indvindingsområder. 

Arbejdsgruppen skal bl.a. arbejde med følgende spørgsmål:

  • Er der behov for at reducere kvælstof udbringning i de sårbare områder ? 
  • Er der behov for at give vandværksnære områder en bedre beskyttelse mod udbringning af pesticider end det sker i dag ?
  • Er der spildevandsanlæg og affaldsdepoter i området, og som kan forurene grundvandet ?
  • Hvilke virkemidler kan bedst medvirke til at realisere planen ?
  • Hvordan formidler arbejdsgruppen sine resultater til berørte parter og ud til offentligheden ?

Så snart der foreligger et udkast til Indsatsplan, sendes denne i offentlig høring i mindst 12 uger. Det sker formentlig i løbet af april 2011, men inden da, skal der arbejdes med at indsamle forslag til hvordan grundvandsbeskyttelsen bliver bedre i de mest sårbare områder end den er i dag.

Virksomheder, landmænd og andre borgere, hvis jord bliver berørt af indsatsplanen, vil forinden blive kontaktet.

Indsatsplanen er den 5. i en række af planer om grundvandsbeskyttelse, der bliver uarbejdet for Skive kommune.

Interesserede kan få flere oplysninger ved at henvende sig til medlemmer af arbejdsgruppen.

 

Se den spændende og omfattende rapport her:

Klik for åbne rapporten

 

Senest ændretOnsdag, 01 januar 2014 17:34
Til toppen