Menu

Referat fra møde i Øudvalget den 12.08.2010

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra møde i Øudvalget den 12.08.2010 17.00 i restaurant ”På herrens Mark”, Blegagervej 6, Fur.

Samtlige medlemmer var mødt.

1. Referat fra sidste møde.
Der vedlægges referat fra mødet den 18. maj 2010.
Ad 1:  Referatet blev godkendt.

2. Takster for Fursund Færgeri
Der henvises til vedlagte bilag.
Ad 2. Ø- udvalget anbefaler, at prisen for lastbiler på  under 27.999 tons (både med og uden anhænger) fastsættes til 135 kr, taksten for lastbiler på 28.000 tons og derover fastsættes til 275 kr. Ø-udvalget finder det urimeligt, hvis taksterne for lastbiler på 22.000-27.999 tons (med anhænger), som foreslået af forvaltningen, vil få  en prisstigning fra
 175 kr til 275 kr. 
Ø-udvalget foreslår, at finansieringen sker ved, at der ikke sejles vederlagsfrit for passagerne mv. på de dage med særlige begivenhender på Fur, og at der i stedet midlertidigt ansættes ekstra personale sådanne dage til at opkræve betaling ved spidsbelastninger. Ø-udvalget foreslår, at der til mødet i Teknik og miljøudvalget, hvor forslaget skal behandles, foreligger en redegørelse for, hvorledes man afgør antal tons på en lastbil, der sejler med færgen.
Begrundelsen for Ø-udvalgets holdning er, at yderligere udgifter i form af stigende færgetakster forventeligt vil blive lagt på udsalgsprisen på de varer, der transporteres til øen, og at de stigende færgetakster er en ulempe for de lokale vognmænd.
Ø-udvalget finder det tilfredsstillende, at de øvrige priser ikke stiger.

3. Branding Fur- resultatet af spørgeskemaundersøgelse.
I forbindelse med dette projekt er der udleveret 3.000 spørgeskemaer på færgen, og mere end 100 har svaret, at de muligvis godt kunne tænke på at flytte til Fur.
Det er relevant at afklare, hvilke kommunale tilbud, f.eks. om byggegrunde, der bør være.
Ad 3: Der blev orienteret om de foreløbige resultater af spørgeskemaundersøgelsen, som endnu ikke er afsluttet. Når den mere detaljerede analyse af spørgeskemaundersøgelsen er gennemført, vil Ø-udvalget blive orienteret herom.  Der er 175 besvarelser, som har oplyst, at de gerne vil vide mere om mulighederne for at flytte til Fur. Ø-udvalget vil på baggrund heraf anbefale, at der sker en indsats for at få solgt byggegrunde på Fur, og anbefale økonomiudvalget, at de kommunale grunde ved Husvej bliver udbudt til salg for højeste bud. Det foreslås endvidere, at der bliver opsat et skilt ved Husvej om salg af grunde.
 
4. Cykelsti langs Sundevej.
Ad 4. Det anbefales, at der på sigt anlægges en cykelsti i begge sider af Sundevej, men at den nuværende cykelsti snarest bliver udlagt i sin naturlige bredde. Det anbefales, at der opsættes skilte med krydsende cyklister.

5. Færgekort til Fursund-skoledistrikt.
Der henvises til drøftelserne i mødet den 15. marts 2010.
Ad 5. Forvaltningen anmodes om at udarbejde konkret forslag.
 
6. Orienteringssager, herunder
-Branding Fur
-status nedrivning af faldefærdige huse på Fur
-gylletank på Koldkildevej 8
Ad 6. Toges til efterretning.

7. Eventuelt
       - 


Lone Knudsen
Sekretariatschef

Til orientering

Til orientering kan oplyses, at økonomiudvalget i sit sidste møde har godkendt udbud af grunde på Husvej uden højeste pris, vi påregne at sætte en annonce i Skive Folkeblad de førstkommende lørdage. Der vil blive fastsat en frist for afgivelse af bud, såfremt der ikke kommer bud på alle grunde kan vi alligevel godt sælge dem senere, men vi skal sikre en ligebehandling af de potentielle købere ved et første gangs udbud.

Vi vil gøre evt. købere specielt opmærksomme på, at der er byggepligt inden for 2 år, og at de må forvente, at kommunen vil håndhæve den. Dette for at undgå spekulation i køb af grunde, som man alligevel ikke ønsker at bebygge inden for et kortere tidsrum.

{jcomments on}

Senest ændretOnsdag, 01 september 2010 06:03
Til toppen