Menu

Referat fra generalforsamling i Fursund Turistforening for året 2015

Torsdag d. 17/03 2016, Fur Færgekro

Referent: Brian Pedersen

Velkomst ved foreningens formand Anette Dalsgaard.

1.) Valg af dirigent
Knud Erik Lykke blev valgt som dirigent.

2.) Formandens beretning
Her blev bl.a. nævnt
- en tak til bestyrelsen, SET og personalet for opbakningen
- Ferie for alle messen i Herning
- ændring af Evalueringsmødet var blevet taget godt imod
- det store arbejde med den nye hjemmeside www.visitfur.dk
- bekymringer vedr. de 3 spisesteder der er sat til salg på øen
- de nye infostandere på havnen
- den kommende indvielse af Fur Havn
- Viggo Poulsen stopper som bestyrelsesmedlem
- den stramme økonomi

3.) Orientering vedr. Turistkontorets aktiviteter
Her blev bl.a. nævnt
- 23.300 besøgende på kontoret, et fald i forhold til sidste år
- færre sommerhusudlejninger
- færre cykeludlejninger
- ”Krabbe-Thomas” er blevet erstattet af Jesper
- Fur Jul flyttes fra søndag til lørdag
- vi deltager som bisidder til Furklyngens møder
- der afholdes kvartalsmøder med SET

4.) Godkendelse af regnskab og budget
Inge Shee præsenterede regnskabet og budgettet, som begge blev
godkendt.

5.) Fastlæggelse af kontingent
Kontingent for medlemskab af foreningen er fortsat kr. 100,-

6.) Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter
På valg var:
Anna Marie Christiansen - villig til genvalg
Viggo Poulsen - ønskede ikke genvalg
Sigurd Egenæs - villig til genvalg
Anette Dalsgaard - villig til genvalg
Bestyrelsen foreslog Per Kristensen, Fur Bryghus, som takkede ja.
Således udgør bestyrelsen nu:
Anette Dalsgaard - Formand
Jens Jensen - Næstformand
Knud Erik Lykke
Per Kristensen
Sigurd Egenæs
Troels Madsen
Anna Marie Christiansen
Suppleanter:
Pia Frøslev - villig til genvalg
Betina Bugge - villig til genvalg
Pia Frøslev og Betina Bugge blev begge genvalgt som suppleanter.

7.) Valg af revisorer samt revisorsuppleant
Revisorer:
Ole Jensen - villig til genvalg
Kate Tousgaard - villig til genvalg
Revisorsuppleant:
John Larsen - villig til genvalg
Ole Jensen og Kate Tousgaard blev begge genvalgt som revisorer.
John Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

8.) Forslag fremsendt til bestyrelsen
Det var ingen forslag.

9.) Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet.

Efter generalforsamlingen:
Marlene Rasmussen fra SET introducerede en infoskærm, som der forventes opsat på nogle af øens interessepunkter.
Brian Pedersen introducerede den nye hjemmeside www.visitfur.dk.
Betina Bugge fortalte om hendes virke i kommunalpolitik samt forventninger til fremtidens turisme på Fur.

Til toppen